صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - راهيان نور
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
بسته هاي محتوايي
راهيان نور|
در كوچه پس كوچه هاي قلب ها
در كوچه پس كوچه هاي قلب ها
وسلام . سلامي به گرمي دلهاي تفتيده از آتش عشق و به گرمي يك اشك سوزان سلامي به سنگيني يك بغض نشكفته و سلامي به زيبايي تولد يك كودك، شكوفاي يك غنچه و ...
دل نوشته اي در رثاي شهيد مفقودالاثر
دل نوشته اي در رثاي شهيد مفقودالاثر
صدايت را از تارهاي تاريك قلبم مي شنوم، صداي لبيك گفتنت را، صداي ناله هاي پر از سكوت شبانه ات. تو مرغ سحر بودي، مشكي پر از آب هم داشتي، اما مي ديدم كه با لب هاي خشك، زيارت عاشورا را زمزمه مي كرد. مي دانم كه تو با چشمان گناه نكرده ات زهرا بتول(س) را ديده اي، رفتي تا انتقام سيلي مادر بگيري. شعلة عشق در وجود تو بود كه با توپ و تانك هاي عدو خاموش نمي شد، مگر نور خدا را با فوت دهان مي توانستند خاموش كنند.
كاش بوي شهيد باشيم
كاش بوي شهيد باشيم
مي خواهم بنويسم كه درختها روزي پير مي شوند؛ از ريشه مي خشكند و تبرها تنه شان را خواهند بريد. ديوارها سرانجام فرو خواهند ريخت و از خاطره ها محو خواهند شد. جاده ها تكه تكه خواهند شد و جويها و رودها خواهند خشكيد.
سردشت
داستان سرگذشت آموزگار «پروانه گلستاني» در سردشت
شخصيت اصلى داستان آموزگارى به نام «پروانه گلستانى» است كه ‏به خاطر بيمارى ناشى از مجروحيت در بمباران شيميايى سردشت،به توصيه پزشكان به يكى از روستاهاى شهر صومعه‏سرا مى‏رود ودر دبستانى مشغول به‏كار مى‏شود. يكى از روزها دانش‏آموزان از خانم گلستانى مى‏خواهند كه علت‏مهاجرت خود را به صومعه‏سرا براى آنها بگويد.
سردشت، شيميايي
تيرماه تلخ سردشت؛ تلخ ‌تر از خردل/سرفه هاي تمام نشدني/ اين داغ كهنه
بوي خردل همان‌طور بود كه بوي نان تازه پخته شده سر تنور. بوي خردل آمد و پخش شد توي هوا، گرد سپيد نشست روي بدنش. درد توي سرش پيچيد؛ مماس ديوار نشست روي زمين. درد باز هم آمد، انگار پخش شده باشد روي تنش، پاشيده باشد روي چشم‌هايش... مزه خون زير زبانش دويد...
یه چله تنها با تو
یه چله تنها با تو
یا رفیق من لا رفیق له...
ای رفیق کسیکه رفیق ندارد...
دلنوشته
با روح خدا
اي روح خدا تو هستي تا ظهور و با ظهور، و هستي با انتظار، انتظاري كه در آن مبارزه است، مبارزه با كفر و شرك ونفاق
خاطرات راهيان نور
چه كنم ديگه؟ منم دلم خوشه به اين يه مشت خاك. چه‌قدر خوب شد اين خاك‌ها رو آوردم....
روش هاي روايتگري در قرآن كريم
روش هاي روايتگري در قرآن كريم

تقريب روايتگري يك عنوان جديدي است. يعني به ذهن مي آيد كه يك نگراني وجود دارد و آن اين است كه عده اي در حوزه روايتگري ظاهراً طوري حركت مي كنند كه در حال دور شدن هستند.اين مفهومش اين است كه يك جاي كار ما يا اشكال دارد و يا ما زبان مفاهمه خوبي نتوانستيم برقرار كنيم.
با قناري تا طلاييه
با قناري تا طلاييه
وارد كلاس شدم. خبري را از بچه ها شنيدم كه مي گفتند: بسيجيها مي توانند در سفر به جنوب شركت كنند. براي من كه خيلي جالب بود؛ سال قبل هم مي خواستم شركت كنم،
خاطرات مرتبط با يادمان دهلاويه به روايت مقام معظم رهبري
فرشته ها در سوسنگرد

مقام معظم رهبري از خاطرات خود در سوسنگردمي‌گويند: "در مرحله دوم (محاصره سوسنگرد)، عراقي‌ها به تدريج سوسنگرد را محاصره مي‌كردند و ما فقط

آخرين مرد چزابه به زمين افتاد!
آخرين مرد چزابه به زمين افتاد!
براي عمليات طريق القدس از مشهد اعزام شديم و حدود يك ماه در ارتفاعات الله اكبر پدافند كرديم. آن موقع لشكرهاي خراسان هنوز تشكيل نشده بود و خراساني ها، دو گردان به نام هاي ابوذر و حر داشتند. گردان حر به فرماندهي يكي از بچه هاي اسفراين به نام شهيد محمد غزي بود و فرمانده گردان ابوذر به فرماندهي شهيد غلام حسن آهني، از بچه هاي بيرجند بود. اين عمليات كه منجر به آزادسازي بستان شد تعدادي از بچه هاي لشكر 14 امام حسين(ع) هم بودند كه البته هنوز لشكر نشده بودند. به خاطر اهميتي كه منطقة چزابه داشت، عراق، بيشتر نيروهاي قوي و كماندوي خود را در آنجا ساماندهي كرده بود. يعني ما در آنجا به جز نيروي مخصوص ارتش عراق چيز ديگري نديديم كه همه هيكل هاي بزرگ و تنومندي داشتند و در واقع، كلاه سبزهاي نيروي مخصوص بودند. در يكي از پاتك هايي كه در اين منطقه انجام گرفته بود، ما نيروي گردان پياده بوديم.
فارغ التحصیل شلمچه
فارغ التحصیل شلمچه
سید رو به من کرد و گفت: «جعفر بدو.» من تا آمدم لباس غواصی بپوشم طول کشید و آقاسید عصبانی شد.«سیدامین صدرنژاد» کنار دست سید بود. گفت: «آقاسید من لباس غواصی تنم است،برم؟» شهید سید محمد جواب داد:«سریع، فقط مواظب خودت باش».
ادامه مطالب