صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXlMJTJmOUNFZDUwclUlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - رابطه
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>نقشه راه
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/29
بازديد: 15571
مباني انقلاب

رابطه دين و سياست

. رابطه دين و سياست

يكي از مباحث مهم در انديشه امام خميني، رابطه دين و سياست و جايگاه سياست در اسلام است، آنگونه كه مي­توان سنگ­بناي اساسي انديشه سياسي امام را در اين موضوع كاويد. اسلام در نگاه امام، دين كامل و جامع است كه با زندگاني اين جهاني و امور اجتماعي و سياسي ارتباطي تنگاتنگ دارد. ايشان معتقدند، از آن جا كه اسلام براي به كمال‌رساندن انسان آمده، افزون بر احكام عبادي و دستورهاي اخلاقي، با آوردن احكام سياسي، اجتماعي و اقتصادي نيز به اصلاح زندگي دنيوي از جمله چگونگي اداره جامعه توجه كرده است. از منظر امام، دين و سياست براي هدايت انسان به سوي سعادت، در پي تحقق عدالت در جامعه­اند، از اين رو نمي­توانند از يكديگر جدا باشند. وي به كرات اين جمله سيدحسن مدرس را تكرار مي­كرد كه « ديانت ما عين سياست ماست.»( فوزي، 1384: 101-98)

اسلام دين سياست بوده و پيامبر گرامي اسلام اساس و پايۀ سياست را در ديانت بنا نهاده است. در منطق اسلام، دين از سياست جدا نبوده و فعاليت سياسي يكي از وظايف مذهبي مسلمانان است.(صحيفه نور، ج 4: 216) در شريعت اسلام، بيشتر احكام الهي جنبه سياسي دارد، حتي احكام اخلاقي اسلام نيز رنگ و بوي سياسي دارد. براي مثال، حكم برادر بودن مؤمنين كه يك حكم اخلاقي ـ اجتماعي است، داراي وجهه سياسي است؛ چنانچه مؤمنين باهم برادر باشند، هيچ ابرقدرتي شهامت تجاوز به آنها را نخواهند داشت.(صحيفه نور، ج 13: 25-23)

امام معتقد است كه اسلام در مورد «نحوه هدايت جامعه» به سياست نظر دارد و اصلاً هدايت جامعه در مسير تحقق عدالت، هدف اصلي دين است و بر اين اساس دين و سياست صحيح، هم هدفمند و هم عين يكديگر. ايشان مي­فرمايند: « والله اسلام تمامش سياست است. اسلام را بد معرفي كرده‌اند. سياست مدن از اسلام سرچشمه مي‌گيرد. (فوزي، 1388: 71)

از نظر اسلام، مشكلات و پيچيدگي‌هاي زندگي انسان، تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاص، حل نمي­شود بلكه نيازمند يك تشكيلات حكومتي و نظام اسلامي است كه متكي به مردم بوده و نيازمندي­هاي آنان را در تمام ابعاد اعتقادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اخلاقي، نظامي و غيره براساس فرهنگ غني اسلام، تأمين نمايد. كليه پيامبران از جمله پيامبر گرامي اسلام براي تحقق حكومت عدل در جهان، مبعوث شدند، اسلام كه كامل­ترين و آخرين دين الهي است، داراي نظام فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي مخصوص به خود است. (صحيفه نور، ج4: 213)

پس از پيامبران نيز چون امت اسلامي، نيازمند هدايت است، ائمه هدي از جانب خدا عهده­دار اين مسئوليت خطيرند. مشروعيت حكومت فقهاي واجدالشرايط، از ناحيه مشروعيت حكومت پيامبر و خدا بر مردم است. نظام حكومتي اسلام در زمان غيبت امام معصوم، زماني مشروع خواهد بود كه شرايط لازم را دارا و مشروعيت خود را از ناحيه ائمه هدي و سپس پيامبر و خدا گرفته باشد و در غير اين صورت، حكومت طاغوتي و غيرشرعي است. (صحيفه نور، ج17: 103)

 

 از نظر امام خميني (ره) به جر دلايل نقلي كه در خصوص پيوند دين و سياست وجود دارد، ادلۀ عقلي نيز بر پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ دين و سياست وارد است كه در ذيل به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌شود:

1. ماهيت دستورات اسلامي، سياسي است و مسائل سياسي و اجتماعي را در همه احكام اسلامي، اعم از عبادي و غيرعبادي مي‌توان مشاهده كرد.

2. نسبت اجتماعيات قرآن، در برابر عباديات و آيات عبادي آن، از صد به يك هم بيشتر است و اين نشانگر عنايت ويژه دين شريف به مسايل اجتماعي از جمله سياست است.

3. احكام اسلام، بايد به اجرا درآيد و اجراي آنها جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي، امكان­پذير است.

4. حفظ نظام و سد طريق اختلال در جامعه، منوط به استقرار حكومت اسلامي است.

5. پيامبر اكرم (ص) يك رهبر سياسي است و مبارزات ائمه و شهادت آنها خصوصاً امام علي (ع) و امام حسين نيز سياسي است. همين انديشه‌ها، با تبيين‌هاي مخصوص به خود، در نوشته‌هاي بازرگان و شريعتي نيز ديده مي­شوند. (ثقفي، 1381: 261-260)

-------

 

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :