صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtdldsYlR3QnhOVTAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtOTN0am80SmY3aHclM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLW04WnVJJTJmQkxzYlklM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi11OXNmQzVha3olMmY0JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - خنده
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>سبك زندگي اسلامي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/10/19
بازديد: 10342
خنده بر هر دردي درمان نيست

خنده بر هر دردي درمان نيست

خنده بر هر دردي درمان نيست

اسلام به عنوان دين خاتم و برتر، بر آن است تا ضمن تبيين حقايق هستي و فلسفه آن، اصولي را به عنوان جهان ‌بيني در اختيار انسان قرار دهد كه سبك زندگي درست و راستين ناميده مي‌شود.

سبك زندگي اسلامي، مبتني بر اين هستي‌ شناسي و جهان‌بيني، هرگز بر آن نيست تا اراده انساني را از او سلب كند و يا بر خلاف فطرت و طبيعت انساني او را به امري وادار سازد كه مي‌ تواند در روند تكاملي او خدشه و خللي ايجاد كند. از اين ‌رو مبتني بر فطرت و طبيعت آدمي، سبك زندگي اسلامي را شكل داده است. (روم، آيه 30)

مديريت و مهار عواطف در چارچوب فلسفه زندگي
خنده و گريه

خداوند به صراحت در اين آيه مي‌ فرمايد: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى؛ و هم اوست كه مي ‌خنداند و مي‌ گرياند.

هر امر طبيعي و فطري مي ‌بايست در چارچوب اهداف و فلسفه اصلي و غايي آفرينش از جمله آفرينش انسان به كار گرفته شود؛ چراكه غايت و فلسفه آفرينش انسان، به عهده گرفتن مسئوليت خلافت الهي پس از تحقق صفات خداوندي است.

دستيابي به اين مقام تنها با شناخت حقايق و اجراي برنامه ‌هايي از سوي انسان امكان ‌پذير است كه از آن به سبك زندگي اسلامي و صراط مستقيم ياد مي ‌شود.

اينكه در عرف از خنده و گريه، امر و نهي مي‌شود و مثلاً مي‌گويند: مخند! يا گريه كن! خود بيانگر اين معناست كه مهار خنده و مديريت آن در دست انسان است.

پس با آنكه خنده و گريه به شكل امر غير اختياري و متأثر از عوامل دروني و بيروني ايجاد هيجانات است، اما اين‌گونه نيست كه به ‌طور كامل خنده و گريه و ديگر هيجانات عاطفي و احساسي قابليت مديريت و مهار نباشد، وگرنه امر و نهي به آن تعلق نمي ‌گرفت.

خداوند نيز در آيه 82 سوره توبه به منافقان فرمان مي‌ دهد:

فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا؛ كم بخنديد و بسيار بگرييد. اين امر و نهي نيز خود بهترين گواه بر امكان مديريت و مهار هيجانات عاطفي و احساسي است.

عامل طبيعي خنده مانند تعجب كم اتفاق مي ‌افتد و اين‌ گونه نيست كه انسان خردمند هر دم با امري شگفت‌ آور مواجه شود كه انتظار آن را نداشته است. البته انسان سفيه و بي‌ خرد، اين‌ گونه است و موجبات تعجب در او بسيار است، پس مي‌ توان گفت كه خنده زياد نشانه سفاهت شخص است و از طرفي موجب غفلت او از خداوند و آخرت مي‌ شود و لذا به شدت مذموم است
خنده، سرّ الهي

در تفسير في ظلال القرآن آمده كه خنده اسراري از اسرار تكويني خداوند است كه ما چگونگي آنها را نمي ‌دانيم.

همچنين عواملي كه ايجاد خنده و گريه در انسان مي ‌كند در شعور او ثبت نمي ‌شود، زيرا عواملي كه امروز باعث خنده ما مي‌ شود، شايد فردا باعث گريه ما شود. و اين دو حالت در ذات انسان مي ‌باشند و كاملاً غير قابل شناخت هستند. (سيد قطب، في‌ظلال القرآن)


تعجب، عامل خنده‌ هاي طبيعي

پيامبر(صلي الله و عليه وآه) مي ‌فرمايد: از خنديدن بي ‌تعجب و بي‌ جا يا راه رفتن و سخن گفتن بي‌ ادبانه بپرهيزيد. (بحارالأنوار؛ ج75، ص8، ح63)

از اين حديث به دست مي ‌آيد كه تعجب، از مهم‌ترين عوامل طبيعي خنده در انسان است؛ به اين معنا كه انسان وقتي در برابر امري قرار مي ‌گيرد كه انتظار آن را نداشته باشد، حالت تعجب در او شكل مي‌گيرد و همين عاملي است كه انسان را به خنده وا مي ‌دارد.

از اين‌ رو پيامبر(صلي الله و عليه وآله) مي ‌فرمايد كه تنها در شرايط تعجب، خنده، امري طبيعي است و بيرون از اين حالت، خنده، رفتاري نادرست است. ازنظر پيامبر(صلي الله و عليه وآله) خنده جدا از حالت تعجب همانند سخن گفتن، دور از ادب است.

امام حسن عسكري(عليه السلام) نيز براساس همين طبيعت و عامل اصلي خنده مي ‌فرمايد: خنده‌اي كه از روي تعجب نباشد نشانه ناداني است. (تحف‌العقول، ح487- منتخب ميزان الحكمه، ص120)
تعجب

خنده عاقلانه و خنده سفيهانه

از سخنان معصومان(عليهم السلام) اين معنا به دست آمده كه خنده باتوجه به عوامل ايجادي آن مي ‌تواند دو گونه باشد:

1- خنده با تعجب كه خردمندانه و طبيعي و فطري است؛ 2- خنده بي‌ تعجب كه سفيهانه است.

در قرآن بارها از خنده‌هايي كه مبتني بر تعجب بوده گزارش‌هايي آمده است. از جمله اين خنده‌ها مي‌توان به خنده حضرت سليمان (عليه السلام) پس از شنيدن سخن شگفت‌ آور ملكه مورچگان و نيز خنده ساره (سلام الله عليها) پس از شنيدن خبر بچه‌ دار شدن اشاره كرد.


خنده مودبانه

اما نوعي از خنده است كه مي‌ توان آن را خنده با ادبانه تعبير كرد. اين خنده همان لبخند و به تعبير قرآني تبسم است.

در روايات آمده كه پيامبر (صلي الله و عليه وآله) همواره لبخند و تبسم بر لب داشت و هرگز با صدا نمي‌ خنديد كه همان ضحك باشد.

امام علي (عليه السلام) نيز تبسم و لبخند را بهترين نوع خنده دانسته و مي ‌فرمايد: بهترين خنده، تبسم است. (غررالحكم و درر الكلم، ح4964)

پيامبر(صلي الله و عليه وآله) مي ‌فرمايد كه تنها در شرايط تعجب، خنده، امري طبيعي است و بيرون از اين حالت، خنده، رفتاري نادرست است. ازنظر پيامبر(صلي الله و عليه وآله) خنده جدا از حالت تعجب همانند سخن گفتن، دور از ادب است
دل مردگي ناشي از خنده

بايد گفت كه از نظر اسلام، خنده‌اي كه برخاسته از تعجب نباشد، عامل دلمردگي است. پس اينكه برخي مي‌گويند كه خنده بر هر دردي درمان است، سخني ناروا و بي‌ پايه است؛ زيرا اگر خنده داراي عامل طبيعي چون تعجب نباشد و شخص بيهوده و بي‌ عامل تعجب بخندد، نه ‌تنها اين خنده‌ها درمانگر نخواهد بود، بلكه موجب دل مردگي و افسردگي شخص خواهد شد.

امام صادق (عليه السلام) زيادي خنده را موجب دل مردگي دانسته و مي‌فرمايد: خنده بسيار، دل را مي‌ميراند. (كافي، ج2، ص664) چرا كه عامل طبيعي خنده مانند تعجب كم اتفاق مي ‌افتد و اين‌ گونه نيست كه انسان خردمند هر دم با امري شگفت‌ آور مواجه شود كه انتظار آن را نداشته است. البته انسان سفيه و بي‌ خرد، اين‌ گونه است و موجبات تعجب در او بسيار است، پس مي‌ توان گفت كه خنده زياد نشانه سفاهت شخص است و از طرفي موجب غفلت او از خداوند و آخرت مي‌ شود و لذا به شدت مذموم است.

پيامبر (صلي الله و عليه وآله) ضمن دسته‌ بندي خنده ‌ها به خنده خدا پسندانه و غير خدا پسندانه مي ‌فرمايد: خنده دو قسم است؛ خنده‌اي كه خدا آن را دوست دارد؛ و خنده‌اي كه خدا آن را دشمن دارد؛ اما خنده‌اي كه خدا آن را دوست دارد، آن است كه مرد به روي برادر خويش از شوق ديدار وي لبخند زند؛ اما خنده‌اي كه خداي والا آن را دشمن دارد آن است كه مرد، سخن خشن و ناروا گويد كه بخندد يا بخنداند پس به سبب آن در جهنم سرنگون شود. (نهج‌الفصاحه، ح1892)


نكته آخر:

خنده‌هاي استهزايي و بيهوده و مانند آن ريشه در غفلت آدمي دارد. از اين‌ رو در آيات قرآني از اين‌گونه رفتار به دور از عقلانيت پرهيز داده شده و آن را رفتاري سفيهانه مي ‌داند. (نجم، آيات 59 تا 61)

فرآوري: زهرا اجلال

بخش قرآن تبيان
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :