صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtQTBITVRJQzFBeGclM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - بيداري اسلامي و تكرار تجربيات تاريخي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>بيداري اسلامي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/10/09
بازديد: 7521
بيداري اسلامي و تكرار تجربيات تاريخي

بيداري اسلامي و تكرار تجربيات تاريخي

با آغاز موج بيداري اسلامي، همة ملت هاي منطقه اميدوار شدند تا معادلة حاكم بر منطقه به نفع مردم تغيير يابد. اين اميدواري به تحولات گستردة ساختاري و باورهاي فكري و سياسي كه بيداري اسلامي پديد آورد، برمي گردد.

جنبش بيداري اسلامي به دليل اصل اسلامي تبرّي حاكم بر آن اتحاد و ائتلاف هاي گذشته را پشت سر گذاشت و با رژيم هاي استبدادي و خودكامه در داخل و حاميان مستكبر آنها در خارج به ستيز برخاست و همزمان به علت اصل اسلامي تولي حاكم بر آن درصدد جايگزين كردن شرايط متفاوت مبني بر گسترش ارتباطات با ديگر كشورهاي اسلامي بر پاية استقلال و عدم وابستگي و تكامل در ابعاد سياسي و اقتصادي در عرصه هاي بين المللي بود.

اين نگاه جنبش هاي بيداري اسلامي قطعاً ساختار موجود در منطقه را كه برپاية وابستگي كامل به غرب استوار بود به طور جدي تهديد مي كرد و به همين دليل قدرت هاي استكباري جهان كه منافع آنها در خاورميانه تهديد شده بود، درصدد خنثي سازي موج بيداري اسلامي و كارشكني در تحولات مدنظر آن برآمدند. در اين طرح استكباري دو موضوع مدنظر قرار گرفت؛ نخست از بين بردن اميد اجتماعي شكل يافته در فرايند بيداري از طريق گسترش ناامني اجتماعي، اقتصادي و رواني و ايجاد ناكارآمدي كامل در عملكرد ساختارهاي جديد است و دوم جلوگيري از شكل گيري اتحاد و ائتلاف اسلامي برضد غرب از طريق خلق تضادهاي مذهبي در جوامع اسلامي و منحرف كردن دسته بندي ها از برون به درون جهان اسلام است.

آنچه امروز در مصر، تونس، يمن و حتي ليبي شاهد آن هستيم به صورت قاطع و آشكار اين واقعيت را نشان مي دهد. تشديد دو دستگي در پايگاه قيام در مصر و صف بندي متقابل ميان دولت منتخب مردم به رياست آقاي «محمد مُرسي» از يك سو و جبهة نجات ملي از سوي ديگر و افزايش تنش ميان آنها تا مرز درگيري كه گاه به كشته و زخمي شدن افراد و آتش زدن مؤسسات دولتي انجاميده است، نتيجة طبيعي اين برنامه ريزي است. اختلاف نظر شايد در هر انقلاب يك امر طبيعي مي نمايد، اما افزايش ميزان تضاد تا مرز كشته و زخمي شدن مردم قابل توجيه نيست و بايد عوامل پشت پردة سرمايه گذار و هيزم بيار معركه را مسئول اين شرايط دانست؛ زيرا هر دو جريان انقلاب مدعي اند همچنان از سياست هاي ضداستكباري و ضداسرائيلي تبعيت مي كنند و هدف هر دو تحقق استقلال كامل مصر از طريق نفي هرگونه استبداد و وابستگي است.

در تونس نيز تضاد در پايگاه انقلاب در حال گسترش است و ترور برخي از رهبران سياسي غيرمذهبي كه معلوم نيست از طرف چه كسي صورت گرفته است و نيز سركوب تظاهرات مردمي كه به كشته و زخمي شدن تعدادي از مردم انجاميده است، مي رود تا دوگانگي را در جبهه انقلاب حاكم كند. در ليبي نيز هرگونه اختلاف ميان جريان انقلابي به طور مسلحانه و درگير كردن قبايل مختلف حل و فصل مي شود و اين رفتارها تاكنون آسيب هاي جدي به پايگاه هاي قيام وارد كرده است.

اين تضادها در هر سه كشور مصر، تونس و ليبي عملاً دولت هاي منتخب را با بحران هاي امنيتي و اجتماعي و اقتصادي روبه رو كرده است؛ به گونه اي كه برخي تحليل گران اعلام مي كنند كه اين فرايند ناكارآمدي، ممكن است به بازگشت نظاميان به قدرت كمك بكند و نيروهاي استبدادي قديم را با لباس مبدل و به عنوان ناجيان مردم به صحنه قدرت برگرداند. در جمع بندي مي توان گفت كه غرب و عوامل وابسته منطقه اي آن تا به حال از دو وسيلة نفاق داخلي و اختلاف مذهبي در سطح امت براي خنثي سازي موج بيداري اسلامي استفاده مي كند و اين واقعيت ايجاب مي كند تا نيروهاي انقلاب با بهره برداري از همة ظرفيت ها و تجربيات از اين آزمون به سلامت عبور كنند؛ همان طور كه قبلاً و در برخي مقاطع از استبداد و وابستگي نيز عبور كردند.

جنبش بيداري اسلامي دنبال تغييرات گسترده در ساختارهاي حاكم و ساختارهاي اجتماعي است و اين همان هدفي است كه اسلام در گذشته در پي آن بود. با ورود اسلام به شبه جزيرة عرب، پيامبر اكرم (ص) سعي مي كرد ساختارها و سنت هاي اجتماعي اشتباه را تغيير دهد و ساختارهاي انساني و الهي را جايگزين آن كند. به جاي همبستگي قبيله اي مبتني بر خون، همبستگي مبتني بر وفاداري به تفكر انساني و اسلامي را مطرح كرد. سنت هاي اشتباه زنده به گور كردن دختران را رد كرد و احترام به دختران و زنان را جايگزين اين سنت نادرست كرد. حقوق فردي و اجتماعي را محترم شمرد و تعدي و تجاوز به آنها را مردود اعلام كرد. بردگي انسان را يك تجاوز بزرگ به حريم انسانيت دانست و در يك برنامه ريزي عاقلانه و گام به گام آن را سريعاً از بين برد و روابط انساني مبتني بر برادري ديني يا اشتراك در خلقت را جايگزين كرد.

به هر حال، در صدر اسلام يكي از بزرگ ترين انقلاب هاي جهان اتفاق افتاد كه تحولات و تغييرات گسترده اجتماعي را موجب شد و جامعة بدوي در حال رقابت و ضعيف را تا حدي به جامعة ارزشي تغيير داد كه همة جهان را فتح كرد و تا قرن ها به واسطة همان ارزش ها بر جهان حاكم شد. جريان شيطاني ضدانقلاب در برابر دعوت اسلامي پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) با مطرح كردن مسئلة عرب و موالي (غيرعرب) موفق شد تا حدودي اين انقلاب را از بخشي از ارزش هاي الهي خود دور كند و اكنون نيز همان ذهن شيطاني مي كوشد با مطرح كردن بحث شيعه و سني و اختلافات مذهبي موج بيداري اسلامي را خنثي كند و از تشكل مجدد جهان اسلام و متحد شدن آن جلوگيري كند؛ موجي كه مي كوشد تحولات جدي در ساختارهاي اجتماعي و سياسي ايجاد كند و ارزش هاي اسلامي را بر جامعة انساني حاكم كند.

امروز جوامع اسلامي در كشورهاي بيداري اسلامي مكلف هستند كه نگذارند تفكرهاي شيطاني يك بار ديگر جريان اصيل بيداري اسلامي را منحرف كنند، همان طور كه امويان جنبش اسلامي را با ارزش هاي دستكاري شده منحرف كردند. امروزه تاريخ تكرار مي شود و همة مردم منطقه مكلف هستند از ظرفيت همه تجربيات تاريخي و اسلامي استفاده كنند تا بار ديگر قرباني انحراف و منحرفان و مستكبران نشوند.

ايران اسلامي در اين فرايند مسئوليت دارد تا با بصيرت تاريخي مكتب امامت، روشنگر جوامع منطقه باشد تا جوامع اسلامي يك بار ديگر اسير يزيد و يزديان نشوند و به منحرفان اجازه ندهند تا ضدارزش هاي خود را به عنوان ارزش هاي اصيل اسلامي جا نزنند.


سوتيتر

1: امروز جوامع اسلامي در كشورهاي بيداري اسلامي مكلف هستند كه نگذارند تفكرهاي شيطاني يك بار ديگر جريان اصيل بيداري اسلامي را منحرف كنند
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :