صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtUmVFUWJRQ0lydjAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - يادداشت
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلي>راهيان نور>يادمان ها>اروند
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/09/30
بازديد: 9050
يادداشت هاي اروند

يادداشت هاي اروند
يادداشت هاي اروند

سفر آسماني

پادگان دژ خرمشهر، ستاد راهيان نور ارتش تنها جايي كه با تماس مكرر هماهنگ شد. دو سه روزي وقتمان آزاد بود و مي‌گشتيم: مسجد جامع، موزه جنگ، شلمچه و آبادان.

بر و بچه‌هاي ستاد آدمهاي شاد و خوش‌برخوردي هستند.
***

هر روز چند كاروان مي‌رسيد. برخي كاروان ها مي‌آمدند حسينيه پادگان و ريخت و پاش مي‌كردند و مي‌رفتند.

سربازهاي بيچاره بايد، باقيمانده غذا، سفره‌ها و كثيف‌كاري هايي كه مي‌كردند را مرتب كنند. با اين حال دادشان درنمي‌آمد. صميميت و روحيه بر و بچه‌هاي ستاد اكثر سربازها را جذب كرده بود. چيزي نمي‌گفتند.

***
اروند

موقع خداحافظي چند تا از ستادي ها رسيدند. سربازها مي‌گفتند كاش نمي‌آمديد و به شما عادت نمي‌كرديم.

***

مسجد جامع شلوغ بود. هشت تا اتوبوس صف كشيده، منتظر مسافرهاشان بودند. جنب و جوش مسافرها شوري به مسجد داده بود.

بچه‌هاي قد و نيم‌قد آدامس به دست به مسافرها آويزان مي‌شدند. تا مي‌خريدي يكي ديگر سر و كله‌اش پيدا مي‌شد. و همين‌ طور....

هر جا كه رفتيم همين‌طور بود؛ بچه‌هاي 5 تا 15 ساله.

***

آثار جنگ هنوز هم پيداست، هر چند صد متر چند صد متر خانه‌هايي را مي‌شد ديد كه تركش، ديوارهايشان را خراشيده است. گه‌گاه ساختمان ويرانه هم مي‌بيني. و كشتي هاي به گل نشسته كنار كارون.

ـ كنار پل قديمي، موزه جنگ است. يك ساختمان دو طبقه كنار كارون كه محل استقرار بعثي ها در زمان محاصره شهر بود. ساختمان را به شكل جالبي بازسازي كرده‌اند. عكس هاي شهدا، عكسهاي خرمشهر قبل و بعد از جنگ، آثار و وسايل كوچك جنگي و حتي اعلاميه‌هاي ارتش عراق آثار عراقي ها را هم در چند جاي ساختمان مي‌شود ديد؛ «جئنا ل‍ِن‍َب‍ْقي»!

***

ـ با فاصله كمي از موزه، كنار كارون، سمبل بزرگي نصب شده است. زائران توجهي نمي‌كنند آدمي با كلاهخود، سپر و شمشير. خيلي سخت مي‌شد فهميد كه چي را مي‌خواهد برساند. خيلي ها مي‌گفتند اين چه سمبلي است؟! چه ربطي به جنگ ما دارد؟!

***

ـ از دور گمرگ سابق خرمشهر را ديديم. وقت نكرديم آنجا برويم. چند سال پيش عده‌اي فقير آنجا ساكن بودند. هنوز هم كه به يادشان مي‌افتم تنم مي‌لرزد. الآن نمي‌دانم هستند؟ نيستند؟!...

***

سري هم به آبادان زديم. فاصله‌شان زياد نيست. مجتمع هاي مسكوني ساخت انگليس را مي‌تواني در شهر ببيني. مي‌گويند در وروديهايش نوشته بود: «هيچ ايراني، هندي، و سياهي حق عبور ندارد»!

***

ـ حوزه هنري آنجا توي اين ايام تعطيل نمايشگاه كاريكاتور گذاشته بود. نتوانستيم نبينيم. اما آثار قلعه كلاپ و مجيد نجاتي بود مكان: سينما ايران سابق.

ـ از ظهر گذشته بود. دنبال مسجد مي‌گشتيم. كليسايي توجهمان را جلب كرد. پشت ‌سر كليسا گنبد و مناره‌هايش ديده مي‌شدند. مسجد و كليسا در كنار هم. فكر نمي‌كرديم كه آبادان هم مسيحي دارد. پرسيديم. مي‌گفتند زمان انگليسي ها كليسا را ساخته بودند.

غير از ساختمان اصلي كليسا بناي ديگري توي محوطه كليسا است كه از آن به‌عنوان هنرستان استفاده مي‌كنند.

***

ـ مسجد ديوار به ديوار كليسا است. مسجد امام موسي‌بن‌جعفر(ع). امكانات خوبي دارد، كتابخانه، پايگاه مقاومت و حياط... روز تعطيل بود و ساعت از ظهر گذشته بود. دو سه نفري داشتند نماز مي‌خواندند.

***

ـ بالاخره بعد از چند روز تكليفمان مشخص شد. قرار شد در اروندكنار مستقر شويم، محل يادمان عمليات والفجر 8.

***

ـ خودمان را به ‌آنجا رسانديم. جمعيت زياد بود و دائم هم زيادتر مي‌شد تا ساعت 2‌ـ 1 بعدازظهر. بعد خلوت مي‌شد تا ساعت 5. چند تا ساختمان جديد ساخته‌اند. يك سالن سينماي بزرگ كه گوشه‌اي از عمليات والفجر 8 را نشان مي‌داد. كنار سينما، سوله نمايشگاه كتاب بود. در دو چادر بيروني هم محصولات فرهنگي مثل CDهاي مداحي، چفيه، پلاك و پوستر مي‌فروختند.

***

ـ جلوتر كه مي‌رفتي حسينيه سپاه و مقر لشكر 25 كربلا در سمت راست و در سمت چپ چادرها و غرفه‌هاي محصولات ارتش. روبه‌رويمان مزار 8 شهيد گمنام. فاو به وضوح مشخص است خصوصا‌ً با دوربينهايي كه سپاه و ارتش براي تماشا گذاشته‌اند. كشتي عاشورا كنار اروند لنگر انداخته و هر چند ساعت زائران را در اروند مي‌گرداند و حاجي آقايي با شور و احساس تمام از عمليات، جبهه و روحيات رزمندگان مي‌گويد.

***

كنار اروند تابلوي بزرگي نصب كرده‌اند كه در سمت ما، تصويري از دومين روز عمليات والفجر 8 است و در سمت ديگر كه رو به عراق است تصوير با ابهتي از امام خميني كه به دو زبان عربي و انگليسي نوشته است: آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.

ـ غير از زائراني كه به محل يادمان مي‌آمدند، ساكنان منطقه هم هر روز مي‌آمدند و بساط ناچيزشان را پهن مي‌كردند. يكي آب معدني و نوشابه، ديگري بستني و فلافل، همين‌طور حصير، بادبزن، اسباب‌بازي و... بازاري است. اكثرشان نوجوان بودند مثل بقيه جاها.

***

ـ محل يادمان تميز نبود. آشغال دور و برش زياد بود. سرويس هاي بهداشتي مجهزي كه ساخته بودند دير به دير تميز مي‌شد. گاهي وقت ها آب نداشت. گرچه چند تابلوي بهداشت را رعايت كنيد در چند جاي يادمان ديده مي‌شد ولي خودشان براي نظم و تميزي يادمان كمتر كاري مي‌كردند تا اينكه...
***

قرار بود آهنگران دعاي ندبه را در آنجا بخواند و شبكه يك هم پخش مستقيم مراسم. چهارشنبه و پنج‌شنبه وضع يادمان به كلي فرق كرد. تميز شد. به ساكنين منطقه گفتند كه حق نداريد پنج‌شنبه و جمعه بساط پهن كنيد و از اين برنامه‌ها. چرا كه قرار بود مراسم از تلويزيون پخش شود و مسئولين هم در محل حاضر مي‌شدند.

***

ـ سوره مهر هم غرفه پررونقي داشت. استقبال زيادي شد. از قصه فرماندهان و بانوي ماه بگير تا خاطرات احمد احمد و خانم دباغ و كتابهاي حسن رحيم‌پور. سوره هم روي پيشخوان بود و ويژه‌نامه‌اش به كاروانها داده مي‌شد. خيلي ها اولين‌بار بود كه سوره را مي‌ديدند و...

ـ قايق هاي مصادره شده انگليسي. احساس غرور و خودباوري را مي‌توانستي در چهره تك‌تك زائران ببيني. سه تا قايق شيك و مجهز كه همراه با خدمه‌اش توسط بچه‌هاي سپاه توقيف شده بود. سهيل كريمي هم از اين موضوع فيلم ساخته به نام «شكست هيمنه».

***

ـ پيكان وانتهاي زيادي در محل يادمان بود كه زنان و مردان از پشت آن پايين مي‌‌آمدند و بساط پهن مي‌كردند. از كجا مي‌آيند؟ حال چرا با پيكان وانت؟

تا اينكه فهميديم كه پيكان وانت تاكسي هاي رسمي اروندكنار و روستاهاي تابعه تا آبادان هستند و مردم با اين پيكان وانتها رفت و آمد مي‌كنند.
***

حالا كه قرار بود چند روزي اروند كنار بمانيم گفتيم دور و اطراف منطقه را بگرديم. نخلهاي سوخته در نزديكي يادمان زياد ديده مي‌شد. سوار پيكان وانت ها شديم. ياد بچگي ها افتاديم كه چقدر دوست داشتيم پشت ماشين ها بنشينيم و دور و اطراف را نگاه كنيم. چند تا جوان و چند بچه هم‌سفر ما بودند. سر صحبت را باز كرديم. تا مي‌توانستند از بيكاري و بيكاري و بيكاري، از فقر و فقر مي‌گفتند. نوجوانهايي كه به‌خاطر شرايط مالي ترك تحصيل مي‌كنند. وعده‌هايي كه مسئولين مي‌دهند و عمل نمي‌‌كنند، ركود كشاورزي منطقه، شور بودن آب و خسارت به نخلستانها، غير بومي بودن مديران و نصب و عزلهاي فراوان و...

***

ـ از خانه‌هاي كنار جاده مي‌شد فهميد كه وضعيت معيشتي مردم چه جوري است. از كودكاني كه پشت اتوبوسهاي كاروانها مي‌دويدند، دست بلند مي‌كردند و...

***

ـ يك‌بار خواستيم فوتبال ايران را ببينيم خيلي به زحمت افتاديم. شبكه‌هاي عربي را بهتر از داخل مي‌گيرند. فرستنده صدا و سيماي آبادان بين راه اروند كنار قرار دارد.

با اين حال، شبكه‌هاي عربي واضح، واضح است.
***

توي راه اروند ـ آبادان هر چي مدرسه ديديم همه تازه ساخت بود. برايمان سؤال بود چه خبره؟ از چند نفري كه پرسيديم مي‌گفتند تا چند سال پيش اين روستاها مدرسه نداشته و چند خير اصفهاني آنها را ساخته‌اند و بعضيها هم از اعتبارات سفر رهبري به استان است.
***

روز سيزدهم فروردين

محوطه يادمان شلوغ. جاده هم خيلي شلوغ.

برگشتيم
برچسب ها:
مطلب مرتبطی وجود ندارد.

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :