صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - تأملي بر مباني فكري غرب سكولاريسم و اسلام سياسي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
فهرست موضوعي ايثار و شهادت
پربازديدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>مردم سالاري ديني
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/06/01
بازديد: 15930
مردم سالاري ديني

تأملي بر مباني فكري غرب سكولاريسم و اسلام سياسي

تأملي بر مباني فكري غرب

سكولاريسم و اسلام سياسي؛ تقابل دو تمدن در دنياي مدرن

ناسيوناليسم؛ سكته‌اي در رسيدن به اسلام سياسي

 

اسلام تايمز: اسلام سياسي در مقابل تفكراتِ دنياي غرب از جمله امانيسم و سكولاريسم قرار مي‌گيرد؛ با اين وضعيت شاهد تقابل اسلام سياسي با سكولاريسم و در اصل تقابل دو تمدن هستيم.

 

تقابل تمدن‌ها

در واقع اين گفتمان (اسلام سياسي) در مقابل تفكرات دنياي غرب از جمله اومانيسم و سكولاريسم قرار مي‌گيرد؛ تفكراتي كه دين را از حوزه حكومت خارج مي‌كند و تنها به عقل براي اداره جامعه رجوع مي‌نمايد، با اين وضعيت ما شاهد تقابل اسلام سياسي با سكولاريسم و در اصل تقابل دو تمدن هستيم.

 

انقلاب اسلامي نمود عيني اسلام سياسي

روند سياسي شدنِ اسلام در عصر حاضر، با فعاليت‌هاي سيد جمال‌الدين اسدآبادي و محمد عبدو شروع شد كه به همراهش موج بيداري اسلامي اول هم شكل گرفت، اما انقلاب اسلامي با ظهورش، نمود عيني خواسته‌ها و مدعاهاي امثال سيد جمال و عبدو گرديد؛ انقلابي كه سياست را با دين پيوند زد.

اين حركت انقلاب ما باعث شد خون تازه‌اي در رگ هاي جوامع اسلامي براي سياسي شدنشان جريان يابد و بتوانند گفتمان اسلام را در كشور خود پياده كنند.

 

رويكرد تمدني انقلاب اسلامي

تحركات جمهوري اسلامي يك رويكرد تمدني در مقابل غرب دارد تا بتواند تمدن اسلامي را بر تمدن غرب چيره كند، البته اينكه اسلام سياسي بتواند در جوامع اسلامي حكم فرما شود، تنها به اين نيست كه حاكمان دست نشانده و نالايق در اين جوامع از قدرت خلع شوند، بلكه بايد جوامع اسلامي بتوانند در تمامي زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و غيره در مقابل غرب بايستند و در تمام زمينه‌ها گفتمان اسلام سياسي و مولفه‌هاي اسلام را پياده كنند كه اين، كاري بس دشوار است.

 

ناسيوناليسم؛ سكته‌اي در رسيدن به اسلام سياسي

علاوه بر اين، در ميان اعراب و جوامع اسلامي، ناسيوناليسم گرايي هم رواج داشت كه چون نتيجه بخش نبود، رسيدن جوامع اسلامي به آموزه اسلام ناب براي برون رفت از وضعيت حاكم بر آنان را به تاخير انداخت.

البته حركت انقلاب اسلامي، الگويي براي مسلماناني بود كه براي برون رفت از وضعيت تحت سلطه خود، دنبال راهكار و گفتمان بودند؛ مسلماناني كه زماني به ناسيوناليسم دل بسته بودند، ديدند با اين وسيله به هدف خود نخواهند رسيد، بنابراين با الهام از انقلاب اسلامي ايران، در حقيقت برنامه خود را يافتند و گفتمان اسلام را دورن خود پروراندند.

 

تلاش سكولاريست‌ها براي جلوگيري از ورود دين به سياست

با افول انديشه‌هاي مدرن غرب مانند سكولاريسم و ليبراليسم، گرايش به اسلام سياسي روز به روز در جوامع اسلامي بيشتر مي‌شود، البته درك كامل اسلام سياسي به درك درست از رابطه دين و حكومت بستگي دارد.

به خاطر چيره بودن تفكرات غربي از جمله تفكر سكولاريسم، اومانيسم و عقل‌گرايي در ميان مسلمانان طي سال هاي متمادي، اين عقيده هنوز وجود دارد كه آيا دين مي‌تواند در حوزه اجتماعي نظريه و دستورالعمل داشته باشد؟ آيا در اسلام چيزي به نام دولت وجود دارد؟ البته چنين سوالاتي بيشتر شبهاتي است كه سكولاريست‌ها براي جلوگيري از ورود اسلام به حوزه سياست و اجتماع مطرح مي‌كنند.

در واقع اسلام سياسي آمده تا به همين سوالات مطرح شده، پاسخ دهد، آمده است كه مطابق با مباني و اصول اسلامي به بازسازي جوامع اسلامي بپردازد؛ كه وسيله لازم براي رسيدن به آن كسب قدرت سياسي است؛ در حقيقت اسلامي كردنِ جوامع تنها با اجراي احكام دين امكان پذير نيست، بلكه با ايجاد حكومت اسلامي است كه مي‌توان به جامعه اسلامي دست يافت.

البته نظريات گوناگوني درباره گفتمان اسلام سياسي وجود دارد، اما امام خميني (ره) به عنوان احياگر اسلام سياسي چنين ديدي دارند: «اسلام و حكومت اسلامي مكتبي است كه برخلاف مكتب‌هاي غير توحيدي، در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و سياسي دخالت و نظارت دارد و براي رفع موانع و مشكلات مسير تكامل انسان كوشيده است.»

 

 

 

 

اسلام سياسي بايد مباني تمدن غرب را به چالش بكشد

در واقع مي‌توان گفت كه اسلام سياسي آمده است تا در برابر تهاجم تفكرات غربي از جمله سكولاريسم و ديگر انديشه‌ها بايستد؛ اين ايستادگي و مقاومت بايد در مقابل تمدن غرب صورت بگيرد تا بتواند پايه‌ها و شالوده اصلي تفكرات غرب را به چالش بكشد كه همين طور هم است.

 

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :