صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXpCaXQ3bDVkbFhBJTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1WenNTSlo1a0RzbyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1oQkF6MTB3WWppQSUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLWNpUDNUWnd1bzRvJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - جنگ
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/09/16
بازديد: 3249
جنگ اطلاعات

جنگ اطلاعات

جنگ اطلاعات


در طول تاريخ، كسب پيروزي هاي بزرگ نظامي در اغلب مواقع مرهون برتري در زمينه ي تحرك، قدرت آتش، اطلاعات يا لجستيك قلمداد ميشده و سيستم هاي برتر فرماندهي و كنترل، فرماندهان را قادر ميساخته تا با حفظ انسجام اقدامات صورت گرفته، اين قابليتها را در زمان و مكان مقتضي به كار بسته، به پيروزي دست يابند.


عصر اطلاعات

عصر اطلاعات

پيچيدگيهاي روز افزون تحولات نظام بين الملل و تعاملات تنگاتنگ و نزديك، فعل و انفعالات سياسي و فرآيند هاي نظامي، محيط جنگهاي پيشرفته را از حاكميت مطلق تاكتيكها و رويه و روشها (استراتژيها) نظامي خارج ساخته و حوزه ي نفوذ و تاثير عوامل تنكنولوژيكي، اقتصادي، رواني، فرهنگي، سياسي و… را در اين محيط به شدت گسترش داده است.از سوي ديگر بروز تغيرات اساسي در مولفه هاي قدرت و حاكميت در واحدهاي سياسي كه مي توان آن را پيامدتحولات فوق دانست، سبب قرابت و همگرايي در حوزه ي مطالعات نظامي و روابط بين الملل شده است.براي شناخت دقيق و عميق از عوامل ماثر و تداوم بخش در حاكميت دولتها در اين عرصه، ناگزير بايد زمينه ي آشنايي بيشتر با فضاي طراحي استراتژِيك، تصميم سازي و مديريت اجرا در ساختار حكومتي و نيروي نظامي آنها، فراهم آيد.

مفاهيم سنتي جنگ كه گاهي در مباحث علم حقوق از آنها با عنوان «مخاصمات» (hostilities) ياد ميشود در برگيرنده ي هيچ يك از قابليتهاي موجود در فهرست قابليتهاي جنگ اطلاعات نيست.اصطلاح جنگ اطلاعات و به ويژه بخش «جنگ» آن تا حدودي گمراه كننده است.پرداختن به جنگ اطلاعات كاري است دشوار، از اين جهت كه براي بسياري از افراد القا گر اموري است پراكنده و كما بيش ناپيوسته و در عين حال، براي معدود اشخاصي كه با اقدامات نچندان به هم پيوسته ي تشكيل دهنده ي مجموعه برنامه هاي جنگ اطلاعات دولت آمريكا آشنايي دارند معناي اموري منسجم و به هم پيوسته را دارد كه به طور بالقوه همديگر را تقويت ميكنند.چندين سال است كه اصطلاح جنگ اطلاعات را بدونه توجه كافي، براي توصيف مجموعه اي از برنامه هاي دفاعي و امنيتي يا يك برنامه ي تسليحاتي خاص از اين مجموعه كه براي هدف گيري امكانات c4iدشمن طراحي شده به كار ميبرند.جنگ كنترلي (control warfare) تجلي فهرست گسترده اي از قابليتهاي جنگ اطلاعات است كه ميشود از انها (علاوه بر ساختار c4iدشمن كه هدف اوليه جنگ اطلاعات است) عليه زير ساختهاي ملي و قابليتهاي جنگ او نيز بهره برد.بنيان آموزه ي جنگ اطلاعات بر پايه جنگ الكترونيك گذاشته شده (در تعاريف بنيادين و اوليه خود) و در نمونه هاي اوليه تعريف خود همواره بر داده هاي الكترونيكي تاكيد داشته و نحوه ي ايجاد اختلال در اين داده ها بر عليه نيروي در تقابل با نيروي خودي را مد نظر و هدف اصلي خود قرار داده.مثلا، از كار انداختن رادار دشمن و آلوده كردن كامپيوتر هاي نيروي در تقابل با ويروسها رايانه اي، به كار گرفتن موشكهاي هوشمند براي نابود كردن مراكز فرماندهي و اطلاعاتي آن، و از جمله سردرگم كردن تجهيزات نيروي مخاصم با فرستادن علاعم دروغين، و استفاده از ديگر وسايل براي گمراه كردن دشمن از مهم ترين وظايف در دستور كار جنگ اطلاعات بوده است.ولي به اطلاعات و داده ها، در جنگ فرانوين به عنوان يكي از مئلفه هاي اساسي و يك سرمايه ي استراتژيك نگاه ميشود.بدين معني كه تنها موضوع، كسب اطلاعات در باره ي جبهه يا حملات تاكتيكي به شبكه هاي راداري يا تلفني طرف مقابل مطرح نيست، بلكه اهرم نيرومندي مورد نظر است كه بتواند مهمترين تصميمات دشمن را دگرگون سازد.در اينجا مفهومي متولد خواهد شد به نام جنگ دانسته ها در صحنه ي نبرد به اين صورت كه:هر طرف خواهد كوشيد با دستكاري در جريان گرفتن و فرستادن اخبار و اطلاعات، بر اقدامات دشمن، اثري با حد اكثر تاثير داشته باشد و دانسته هاي آن را در پرتوي آنچيزي كه ميخواهد قرار دهد.در اينجا عملياتي كه با عنوان فرماندهي و كنترل (c2) قابل قبول است بر اين امر تاكيد دارد:انجام اقدامات امنيتي، فريب نظامي، عمليات رواني، جنگ الكترونيك، و ويران سازي مادي با پشتيباني متقابل از نظر اطلاعاتي، به منظور محروم كردن دشمن از اطلاعات، تحت تاثير قرار دادن، كاهش، يا انهدام امكانات فرماندهي و كنترل او، و در عين حال تقويت امكانات فرماندهي و كنترل «دوست»در برابر چنين اقداماتي در برابر دشمن مشرك.اگر چنين آموزه يفرماندهي وكنترلي در دستور كار قرار گيرد و به درستي و خوبي اعمال شود به فرماندهان اين امكان را ميدهد كه پيش از آغاز عمليات جنگي سنتي، ضربه ي كارسازي را به دشمن وارد سازند.اين دستور العمل و يا به واقع آموزه با تاكيد بيشر بر كارهاي اطلاعاتي و جاسوسي و گسترش دامنه ي موضوع به عمليات رواني به منظور اثر گذاشتن بر «احساسات، انگيزه ها، تعقل واقعي (پردازش و تدبر با حد اكثر بازدهي) – و سر انجام «رفتار نهايي» در واقع پارامتر ها ي رسمي و به واقع عناصر تشكيل دهنده ي جنگ اطلاعات را دگرگون و افزايش ميدهد و دامنه و فراگيري اين مفهوم را گسترده تر مي سازد.طرح c4iويژه ي نيرو هاي عملياتي تصاوير دقيق و كاملي را از صحنه ي جنگ، اهداف مامورتهاي به موقع و پيچيده و بهترين زاويه هدف گيري را در اختيار آنان قرار ميدهد.استراتژي نظامي بر اين مسئله تصريح دارد كه عملكردهاي c4iنه تنها داراي اهميتند بلكه بي ترديد در زمره ي جنبه هاي پشتيباني كننده ي مبارزه و پيروزي در جنگ به شمار مي روند.همچنين به تشابه مفهوم اين مقولات با هم دقت شود: «اهداف ماموريتهاي به موقع و پيچيده»و فرآيند «ارتباط»;«تصاوير دقيق و كامل از صحنه جنگ»و فرآيند «نظارت» و در نهايت«بهترين زاويه ي خدف گيري»فرآيند «تحليل داده ها» و «نظارت».از نيمه ي دهه ي ۱۹۸۰ تا اواخر آن يكي از محورهاي اصلي مباحث جاري ميان سياستگذاران مسايل دفاعي و امنيتي اصطلاح درگيري كم شدت (low intensity conflict – lic) بود.مباحث جنگ اطلاعات (information warfare) نيز در اواسط دهه ي ۱۹۹۰، به طور منظم به معركه ي آراي سياست گذاران امور دفاعي و امنيتي بدل گشته بود.به عبارتي اصطلاح (جنگ اطلاعات) نيز همانند اصطلاح (درگيري كم شدت) قابليت انتقال مفهومي ثابت و يكپارچه را به مخاطبان اصلي خود ندارد.در واقع جنگ اطلاعات را ميتوان مشتمل بر روشهايي غير مرگبار دانست كه موجبات تضعيف يا از كار افتادن فرآيندهاي مهم اطلاعاتي ارتباط (connectivity) ، نظارت (surveillance) و تحليل داده ها (data analysis) را فراهم مي آورد.رابطه ي ميان اين سه فرآيند اطلاعاتي از تاثير عظيم و چشمگير آنها بر توانايي ساختار رهبري دشمن در تصميم گيري به موقع و يا آگاهانه براي مديريت جنگ نشات ميگيرد.در قاموس اطلاعات مدرن، «ارتباط»ساختار و شالوده ي شاهراه اطلاعات نظامي را تشكيل ميدهد و در اين شاهراه حق تردد با داده هاي «نظارتي» است.«تحليل دادها» نيز كار جمع بندي و به نمايش گذاشتن دادههاي نظارتي را انجام ميدهد. كه در واقع بيشترين حجم دادها را تشكيل ميدهند، آنهم به نحوي كه روند تصميم گيري را سهولت بخشد.تصميمات نظامي و دفاعي به شدت به كارايي اين فرآيند ها وابسته است.مشكل بتوان تصميم نظامي مهمي را سراغ گرفت كه به طور مستقيم بر مبناي ارزيابي كمابيش آني داده ها استوار نشده باشد.هيچ كدام از اين فرآيندها به خودي خود به وجود آورنده ي قابليتي مرگبار نيستند.بر همين اساس، برخي از فناوري هاي جنگ اطلاعات كه كارايي نسبي اين فرآيند هاي اطلاعاتي را كاهش ميدهند باز در مجموعه ي بزرگتر ديگري از قابليتهاي جديد نظامي قرار ميگيرند كه گاه از انها با عنوان سيستمهاي فناوري غير مرگبار (non-lethal) يا نيمه مرگبار (low-lethal) ياد ميشود.به دليل انقلاب تكنولوژيك بوجود آمده سالهاي اخير در عرصه ي ارتباطات و الكترونيك و و نيز گزارشهاي فراواني كه از موفقيتهاي اقدامات اطلاعاتي صورت گرفته در جريان عمليات طوفان صحرا حكايت دارند و در ماهها و ساليان اخير جاي خود را در آثار مكتوب نظامي باز كرده اند، پيچيدگي اين قبيل فرآيندهاي (پشتيباني كننده) افزايش يافته و نقش آنها در برنامه ريزي هاي دفاعي برجسته تر شده است.اين افزايش پيچيدگي پيامدهاي چندي براي امنيت ملي و بين المللي به دنبال دارد، از جمله در برخي موارد بروز قابليتهاي بالقوه (و به عقيده ي برخي بالفعل) در جهت كاهش چشم گير توانايي هاي فرماندهان جبهه ي مخالف در انجام مانور يا اعزام نيرو به نحو ماثر و كار آمد.در مورد عمليت آفندي اطلاعاتي بايد خاطر نشان ساخت كه امروزه فرماندهان، هدف گيري مراكز هماهنگي فرماندهي و كنترل را (كه ارتباط، نظارت و داده پردازي، اجزاي تفكيك ناپذير آنها محسوب ميشوند) در صدر ساير امور قرار دارند داده اند.تازه ترين مصداق اين قضيه، عمليات هوايي ناتو در سپتامبر ۱۹۹۵ بر فراز بوسني و هرزگوين است كه بار ديگر بر صحت اين سياست مهر تاييد زد.براي آغاز جنگ اطلاعات لزوم كسب نوعي «امتياز اطلاعاتي» (informational advantage) و يا «تمايز اطلاعاتي» (informational differential) به هنگام تدارك جنگ انكار ناپذير مينمايد.مفهومي كه در اينجا مطرح است آن است كه صحت و ميزان اطلاعات و دانستها ي نظامي نيروي خودي نسبت به نيروي دشمن در مقايسه با دانسته هاي دشمن در مورد اين نيرو ها از سطح بالاتري برخوردار باشد.اين مفهوم همواره به اندازه ي كافي معتبر بوده اما امروزه لزوم كسب و حفظ «برتري اطلاعاتي»براي فرماندهان، در مقابل هرگونه دشمن قبل و بعد از جنگ و در طول آن نه تنها بيشتر درك ميشود، بلكه به لحاظ تكنولوژيكي با پيشرفت ماهواره هاي جاسوسي و امكانات امنيتي رايانه ها امكان تحقق آن افزايش يافته است.

نويسنده: حسين اژدر
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :