صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
كتب مرتبط http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
سايت ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
سازمان ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
مجلات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
وبلاگ ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
فيلم ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
گروه هاي تبليغي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
نرم افزارها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
رسانه ها و مطبوعات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - رسانه هاي شهدايي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
پرواز در شب

پرواز در شب

يك گردان نيروهاي ايران در محاصرة ارتش دشمن قرار مي گيرد و ارتباط آن با قرارگاه مركزي قطع مي شود چهارنفر از رزمندگان گردان انتخاب مي شوند تا براي درخواست كمك خود را به قرارگاه برسانند از آن ميان سه تن كشته مي شوند و يكي خود را به ادامه مطلب

پرواز در شب
منوي بخش ها
پربازديدها
رسانه هاي شهدايي
معرفي كتاب
رقص در خون ناشر
در اين مجموعه، خاطرات رزمندگان جهاد كشاورزي استان "بوشهر" از جبهه و جنگ از زبان خود ايشان بازگو شده است. در پايان نيز اسامي رزمندگان و جدول‌هايي به ترتيب حروف الفبا و نيز تصاويري از جبهه و جنگ در كتاب به چاپ رسيده است
معرفي كتاب
جائيكه آسمانش آئينه‌كاريست
در اين مجموعه، چهارده خاطره از دوران دفاع مقدس، در قالب داستان بازگو مي‌شود.خاطرات مربوط به رزمندگان لشگر 41ثارالله و عمليات "فاو "است . در هر خاطره، گوشه‌اي از عمليات، يك يا گروهي از رزمندگان و جلوه‌هايي از ارزش‌هاي دفاع مقدس منعكس شده است .كتاب با اشاره به نام و مشخصات 10تن از رزمندگاني كه داستان‌ها براساس خاطرات آنان نگارش يافته، به پايان مي‌رسد .
معرفي كتاب
راز گل سرخ
اين مجموعه متضمن خاطراتي از 18 شهيد جنگ تحملي مربوط به استان اصفهان است كه طي آن، به گوشه‌هايي از ايثار و مقاومت رزمندگان اشاره گرديده است
رسانه هاي شهدايي
پايگاه فرهنگي مذهبي جنگ و زن
پايگاهي در جهت شناساندن زن هاي دلير و شجاع زمان جنگ به جوان هاي عزيز و بيان نقش زنان در انقلاب و دفاع مقدس
معرفي كتاب
جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان ملل
در طول جنگ هشت‌سالة ايران و عراق، دو كشور به مكاتبه با دبير كل و گاهي با رئيس شوراي امنيت مشغول بودند. نامه‌هاي دولت‌هاي ايران و عراق در سطوح رئيس جمهور، وزير امور خارجه و هيات نمايندگي، به شورا و دبير كل آن ارسال شده و به عنوان اسناد سازمان ملل به ثبت رسيده است.
معرفي كتاب
منظومه عشق
اين مجموعه شامل سروده‌هايي براي رزمندگان و شهداي جنگ تحميلي و نيز شهداي دانشگاه امام علي (ع) است كه در قالب مثنوي سروده شده است. قطعه‌ي آغازين كتاب اين‌گونه است: بده ساقي از آن مي آتشين/ كه بر هم زنم آسمان و زمين/ به مستي روم تا سرنه فلك/ كه بزدايم از سينه‌ها رنگ شك/...
معرفي كتاب
چشمه مهتاب
در اين مجموعه، هفتاد و سه خاطره كوتاه درباره شهداي جنگ تحميلي به نقل از خانواده، دوستان و همرزمان شهداي مورد نظر گرد آمده است
معرفي كتاب
راه‌كارهاي حفظ و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
اين كتاب با هدف شناسايي راهكارهاي حفظ و نشر ارزشهاي دفاع مقدس در 4 فصل سامان يافته و با اشاره به اهميت فرهنگ دفاع مقدس گزيده‏ايي از مهمترين نمادها و ارزشهاي اين فرهنگ را نام مي‏برد. سپس به تبيين خاستگاه ارزشها، جايگاه ارزشها و نظام سياسي و حكومت اسلامي مي‏پردازد.
معرفي كتاب
خاك آلوده
در شماره‌ي حاضر از مجموعه "تئاتر دفاع مقدس" نمايش نامه‌ي كوتاه ديگري در ارتباط با جنگ تحميلي به چاپ رسيده است. در اين نمايش، "عاطفه" همسر و همرزم "علي نجفي" بوده كه پس از چندي به مناطق جنگي مي‌رود و در آن جا به صورت خيالي با همسر شهيد خود به گفت و گو مي‌نشيند.
معرفي كتاب
چه خواب قشنگي
اين مجموعه در قالب داستان‌هايي چند، وصف مظلوميت‌ها، دردها، و جانفشاني‌هاي رزمندگان ايراني در جنگ تحميلي عراق است
معرفي كتاب
ابعاد حقوقي دورنماي صلح بين ايران و عراق
در اين مجموعه، ماجراي صلح ايران وعراق و مسائل حقوقي مربوط به آن پس از پذيرش قطعنامه 598با اين عناوين ارزيابي مي‌شود 1 :ـ وضعيت حقوقي آتش بس و شرايط تحقق صلح 2 ;ـ روابط ايران وعراق :از آتش بس تا جنگ دوم خليج فارس (حمله عراق به كويت) 3 ;ـ قرار داد 1975و مسئله حق حاكميت تاريخي بر اروند رود
معرفي كتاب
حماسه هويزه
نوشتار حاضر دربرگيرنده‌ي خاطراتي است كه به شيوه‌ي داستاني درباره‌ي عمليات هويزه (در تاريخ 16 دي ماه 1359) به نگارش درآمده‌اند. گفتني است اين عمليات با رمز يا علي بن ابي‌طالب (ع) در تاريخ 1361/2/18 با تصرف پادگان استراتژيك حميد به پيروزي رسيد.
معرفي كتاب گردان بلدرچين
نويسنده در اين مجموعه داستان هاي كوتاهي را بر مبناي شخصيتي حقيقي با عنوان «دارعلي» تاليف كرده است كه شوخ طبعي‌هاي او با اطرافيانش در ميدان نبرد، ماجراهايي را پديد مي‌آورد كه با وجود مستقل بودن به نوعي با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند.
معرفي كتاب
آواز پر ملائك
آواز پر ملايك مجموعه‌اي است كه در آن اشعار سنگ مزار شهيدان در چهار بخش معرفي و ارزيابي مي‌شود :((مجموعه شعر سنگ مزار شهيدان))، ((موضوع شناسي در شعرهاي سنگ مزار شهيدان))، ((نمونه‌هاي ادبي و هنر ورزي‌هاي شاعران در شعرهاي سنگ مزار شهيدان)) و ((فرهنگ واژه‌ها، منابع و ماخذ، معرفي گلزارها و آشنايي با مولف)) .
مردان نبرد
اين مجموعه در قالب سه بخش، شامل خاطرات، داستان كوتاه، و سفرنامه‌ي تني چند از رزمندگان دوران دفاع مقدس (در جنگ تحميلي عراق) است. خاطرات ياد شده را اين افراد به قلم آورده‌اند: سيد محسن نبئي، سيد حاجي خاني، داود محمدي، پرويز بهرامي، عليرضا مولايي، اباصلت الهياري، قدرت‌اله نژاد حسيني.
معرفي كتاب
جرعه عطش
اين كتاب مشتمل است بر زندگي‌نامه كوتاه، مجموعه خاطرات دوستان و همرزمان و بستگان چهار شهيد استان خراسان (شهيد امير نظري ناظرمنش، شهيد سيد محسن حسني، شهيد سيد هاشم آراسته و شهيد محمدتقي مددي قاليباف) كه به همراه وصيت‌نامه هر يك به چاپ رسيده است
طنين كوه
اين كتاب متضمن اشعاري است كه در قالب غزل، مثنوي، رباعي، نو، دوبيتي و چهارپاره با مضامين مذهبي، سياسي و عقيدتي سروده شده، نمونه‌اي از آن بدين قرار است: بيا به خلوت پروانه‌ها سري بزنيم/ سري به شعله‌ي خاموش سنگري بزنيم/ بيا بيا كه از اين انجماد تيره‌ي خويش/ به طور سينه‌ي خورشيد، معيري بزنيم/...
معرفي كتاب
ابوحميظه
ابوحميظه "شهركي مسكوني و كانون اصلي فعاليت‌هاي اجتماعي ـ سياسي دشت آزادگان است كه در استان خوزستان و در مجاورت مرز ايران و عراق قرار دارد .نويسنده در اين كتاب ابتدا به نقش مردم خوزستان و مردم دشت آزادگان و ابوحميظه، در خنثي سازي توطئه‌هاي منافقان به ويژه طي جنگ تحميلي اشاره مي‌كند
معرفي كتاب
تاريخ هويزه در هشت سال دفاع مقدس
اين مجموعه اطلاعاتي را در خصوص هويزه در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامي و دوران جنگ تحميلي شامل مي‌شود. و در ضمن آن، عمليات هويزه تشريح مي‌گردد. گفتني است عمليات آزادسازي شهر هويزه پس از طرح و سازماندهي عمليات بيت‌المقدس ـ 38 روز پس از عمليات فتح‌المبين ـ در نهم ارديبهشت 1361 آغاز شد
معرفي كتاب
اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير و تحولات ناشي از آن، بروز مشكلاتي چون تحريم اقتصادي و مسدود كردن دارايي‌هاي ايران در برخي كشورهاي غربي و آمريكا، و هجوم سراسري ارتش عراق و آغاز جنگ، اقتصاد ايران را با چالش‌هاي اساسي مواجه كرد. بنابراين جنگ هم هزينه‌هاي مالي بسياري داشت .
زندان الرشيد
مشتمل بر خاطرات سردار علي‌اصغر گرجي‌زاده؛ رييس ستاد قرارگاه سپاه ششم و از همرزمان سردار شهيد علي هاشمي دوران از دوران جنگ و اسارت است. شروع خاطرات اين كتاب همزمان با سقوط قرارگاه سپاه ششم است كه با محوريت حوادث زندان الرشيد ادامه مي‌يابد 
معرفی و دانلود کتاب
کتاب آغاز تا پایان؛ سیری در جنگ ایران و عراق
عنوان و نام پدیدآور : آغاز تا پایان : بررسی وقایع سیاسی- نظامی جنگ از زمینه ساری تهاجم عراق تا آتش بس/ محمد درودیان؛ نظارت بهاءالدین شیخ الاسلامی؛ویرایش مهدی انصاری، احمد نصرتی.
معرفي كتاب
حديث عشق
نگارنده در اين كتاب علاوه بر بيان برخي از علل انقلاب از ديدگاه امام خميني (ره)، فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي، فرهنگي سه تن از شهيدان انقلاب در استان لرستان را با ذكر زندگي نامه‌ي آن‌ها بررسي نموده سپس گزيده‌هايي از فعاليت‌هاي انقلابي شهداي استان لرستان و چگونگي انقلابي شدن آن‌ها در قالب زندگي‌نامه‌ي آنان ذكر نموده است
معرفي كتاب
مثنوي پرواز
هشت سال دفاع مقدس و پرواز بي‌وقفه‌ي بالگردهاي هوانيروز اتفاقي نيست كه بتوان به راحتي آن را از ياد برد. شجاعت واژه‌اي است كه استقلال يك مملكت هميشه مرهون آن است و مردان شجاعي كه بالگردهاي آهنين بال را درميانه‌ي آتش و دود به پرواز درمي‌آورند، مصداق بارز آن هستند. پرسنل هوانيروز در
ادامه مطالب