صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtdldsYlR3QnhOVTAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
كتب مرتبط http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
سايت ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
سازمان ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
مجلات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
وبلاگ ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
فيلم ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
گروه هاي تبليغي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
نرم افزارها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
رسانه ها و مطبوعات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtOTN0am80SmY3aHclM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLW04WnVJJTJmQkxzYlklM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi11OXNmQzVha3olMmY0JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - محدوده
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
منوي بخش ها
پربازديدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>نقشه راه
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/29
بازديد: 15138
مباني انقلاب

محدوده عمل و اختيارات حكومت اسلامي

 محدوده عمل و اختيارات حكومت اسلامي

امام خميني حكومت اسلامي را حكومت قانون الهي دانسته، بر اين اساس محدوده عمل آن را نيز محدوده قوانين الهي مي­داند. از آنجايي كه بخش مهمي از قوانين الهي مجموعه‌اي از احكام اوليه و ثانويه است، با اين پرسش روبه­روييم كه چنانچه احكام اوليه و ثانويه پاسخگوي برخي مشكلات موجود در جوامع اسلامي نيود، يا اين كه اجراي برخي احكام مذكور با مصالح اجتماعي ـ در شرايط زماني و مكاني خاص مغايرت داشت، چه بايد كرد؟ اين پرسش بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و با استقرار نظام جديد سياسي مطرح گرديد و زمينه را براي بحث در مورد حدود اختيارات حكومت اسلامي فراهم آورد. اين سؤال درخصوص ميزان حدود و اختيارات حكومت اسلامي، فقها را به در جريان فكري تقسيم كرد: برخي معتقد بودند حكومت اسلامي تنها در محدوده احكام اوليه و ثانويه داراي اختيارات است، اما برخي ديگر دامنۀ اين اختيار را گسترده‌تر و در چهارچوب مصلحت نظام سياسي مي‌دانستند كه مي‌تواند از محدودۀ عمل به احكام فرعي فراتر رود. امام خميني را مي‌توان قائل به نظريه دوّم دانست. (فوزي، 1388، ويراست دوّم: و 158و153)

فقهاي سنتي بر لزوم اختيارات حكومت اسلامي در چهارچوب احكام الهي سخن مي‌گفتند و شرط اسلامي بودن حكومت را رعايت آن چهارچوب مي‌دانستند. اما امام خميني محدوده اختيارات حكومت اسلامي را به لحاظ سياسي بسيار گسترده مي‌داند. از نظر ايشان گستردگي حوزۀ اختيارت ولي فقيه در سياست و ادارۀ جامعه تفاوتي با حوزۀ اختيارات پيامبر و امامان معصوم ندارد. امام خميني حكومت را از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج مي‌دانست كه بر اين اساس، اختيار حكومت فراتر از چهارچوب احكام فرعيه شرعيه بود و حاكم اسلامي مي‌توانست از هر امر عبادي يا غيرعبادي كه مخالف مصالح اسلام بود، جلوگيري نمايد و بر‌اساس مصالح احكام فقهي موجود و نظامات اقتصادي و اجتماعي پذيرفته شده در فقه موجود را به كناري نهاده و به وضع قوانين و مقررات و نظامات جديد كه مصالح مسلمين را تأمين مي‌كند، بپردازد. بر اين اساس احكام حكومتي مهم‌ترين مصاديق احكام مبتني بر مصلحت در حكومت اسلامي است. بنابراين از نظر امام خميني، ولي امر، حاكم شرع يا ولي فقيه يعني متصدي حكومت مي‌تواند در محدوده كلي و مصالح عمومي جامعه اسلامي تصميم گرفته و اقدام نمايد؛ يعني از ديدگاه امام خميني اولاً، حوزه اختيارات سياسي ولي فقيه و شخص معصوم در اداره امور جامعه اسلامي يكسان است. ثانياً، حوزۀ اختيارات فقيه فراتر از چهارچوب احكام موجود اوليه و ثانويه بوده و در صورت لزوم فقيه حاكم مي­تواند بر‌اساس مصالح نظام اسلامي، حكمي صادر كند كه آن حكم نيز حكم شارع محسوب مي­شود؛ زيرا احكام ولايت فقيه از احكام اوليه اسلامي محسوب مي‌شود و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد. (فوزي، 1388: 198-196 و 185-184)

با توجه به مباحث مذكور مي‌توان معنا و مفهوم مطلقه‌بودن ولايت را از ديدگاه امام توضيح داد. اصولاً مفهوم و واژه «مطلقه» در انديشه ايشان «مشترك لفظي» است. لفظ واحد با مصاديق متفاوت و متعدد كه حداقل سه معناي زير را در آثار امام مي‌توان يافت: معناي اوّل «مطلقه» معادل «استبداد» است. اين تعبير هم در انديشه سياسي امام‌خميني مطرح‌شده و هم نفي گرديده است. يعني اگر يك معناي ولايت مطلقه، حكومت بي‌حد و حصر فرد يا گروهي بر مردم باشد، ولايت مطلقه­اي كه امام از آن دفاع مي‌كردند، چنين ولايت مطلقه‌اي نيست. معناي دوّم «مطلقه» در آثار عرفاني امام يافت مي‌شود و با مباحث حكومتي ولايت فقيه ارتباطي ندارد. اين معناي از ولايت مطلقه معادل و نام ديگري براي «ولايت معنوي»، «ولايت تكويني» و «ولايت حقيقي» است. معناي سوّم «مطلقه»، ولايت مطلقه است كه به‌طور عمده در آثار فقيهي امام خميني مطرح شده و در مقابل ولايت مقيده به كار رفته است. معناي سوّم در مورد محدوده اختيارات حكومت اسلامي مطرح گرديده است. امام اين واژه را در مقابل كساني مورد استفاده قرار داد كه معتقد بودند حكومت اسلامي در محدوده احكام فرعيه شرعيه داراي اختيار است. حضرت امام اين موضوع را رد كرده و اعلام داشتند كه اختيارات فقيه محدود به احكام مذكور نيست بلكه مطلقه است يعني ولي فقيه مي­تواند در صورت لزوم و در صورتي كه مصلحت نظام اسلامي اقتضا نمايد حكم خاص فراتر از احكام شرعيه موجود صادر نمايد. در واقع، منظور امام از مطلقه بودن حكومت، مبسوط­اليد بودن حكومت اسلامي است تا بدون هرگونه مانعي بتواند در تحقق مصالح مسلمين به پيش رود. در مجموع، مطلقه بودن اختيارات حكومت بر‌اساس مصالح و در حوزه عمومي مصداق پيدا مي­كند و حكومت اسلامي مي­تواند در شرايط خاص و با لحاظ كردن مصالح، به صورت مقطعي، فراتر از قوانين موجود يا قانون اساسي نيز عمل كند كه اين‌گونه اقدامات در عرف سياسي از سوي همه حكومت­ها در شرايط خاص (مانند جنگ و بحران‌ها و...) نيز انجام مي­گيرد.( فوزي، 1388: 199-198)

----------

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :