صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - راهبردهاي آمريكا و فرانسه در ديپلماسي عمومي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1392/12/14
بازديد: 13435
جنگ نرم

راهبردهاي آمريكا و فرانسه در ديپلماسي عمومي

راهبردهاي آمريكا و فرانسه در ديپلماسي عمومي

ترويج ليبرال دموكراسي، رفع سوء تفاهمات در روابط خارجي و بهبود وجهه از طريق آموزش جوانان، راهبرد آمريكا در ديپلماسي عمومي، و تجلي ‘فرانسه بزرگ’ از طريق علوم انساني و زبان، راهبرد فرانسه در ديپلماسي عمومي است

ايالات متحده در حال حاضر قوي‌ترين كشور جهان بوده، فرانسه مهم‌ترين فرهنگ سنتي در روابط بين فرهنگي را داراست. چين داراي سابقه تاريخي و پيشينه فرهنگ سنتي است و خود جامعه بين‌الملل در حال حاضر به عنوان يك “قدرت بزرگ” مطرح است. ايالات متحده آمريكا و فرانسه از تجربه عملي در ديپلماسي عمومي برخوردار بوده، و فعاليت‌هاي ديپلماسي عمومي در چين نيز براي انجام برخي از كارها از مرجعيت برخوردار است.

ديپلماسي عمومي راهبردي ايالات متحده

در ايالات متحده، ديپلماسي عمومي بخش مهم استراتژي كشور را تشكيل مي‌دهد. هدف آن تعيين موقعيت ايالات متحده به عنوان “فانوس دريايي تمدن جهان” و كسب احترام، اطاعت و خدمت‌گذاري جهان براي تدوين استراتژي جديد امپراتوري آمريكا است. هدف از اين تعيين موقعيت ترويج دموكراسي آمريكايي و ارزش‌هاي ليبرال است.

سازمان اطلاعات ايالات متحده در سال ???? تاسيس شد و وظيفه اصلي آن “استفاده از ابزار گفتگو با مردم ساير ممالك براي نشان دادن اهداف و سياست‌هاي ايالات متحده به عنوان متضمن آزادي و پيشرفت مطابق با خواسته‌هاي مشروع آنها براي صلح” است.

معاون وزير امور خارجه در بخش ديپلماسي عمومي، شارلوت بيرز، تشريح كرد كه ديپلماسي عمومي ايالات متحده داراي سه اهداف استراتژيك است: اول؛ تقويت ارزش‌ها و اعتقادات آمريكايي براي ايجاد يك الگوي ارتباطي بر اساس ارزش‌هاي مشترك، دوم؛ نشان دادن دموكراسي و زمامداري مناسب در ايالات متحده و يك فضاي باز براي برطرف كردن سوء تفاهمات ميان كشورهاي ديگر و ايالات متحده، سوم؛ حمايت از آموزش جوانان در كشورهاي ديگر براي بهبود وجهه ايالات متحده است.

در ديپلماسي عمومي ايالات متحده سه جنبه اصلي وجود دارد: پخش بين‌المللي راديويي و تلويزيوني، فعاليت‌هاي اطلاعاتي و فعاليت‌هاي تبادل آموزشي و فرهنگي.

پخش بين‌المللي راديويي و تلويزيوني عمدتا برعهده راديو و تلويزيون بين‌المللي صداي آمريكا، راديو آزاد اروپا، راديو مارتي و ايستگاه‌هاي تلويزيوني و همچنين فعاليت‌هاي راديوهاي آزاد آسيا است.

اين عمليات‌ها از سه مجرا در جريان است: اول؛ كنگره ايالات متحده و رئيس جمهور و قوه مجريه، دوم، سازمان اطلاعاتي ايالات متحده و دفتر صدا و سيماي بين‌المللي با رهبري و مديريت خاص، سوم؛ صداي آمريكا و ديگر سازمان‌هاي پخش بين‌المللي خود محور.

فعاليت‌هاي بين‌المللي اطلاعاتي، به طور عمده از طريق دفتر پروژه بين‌المللي اطلاعات وزارت امور خارجه انجام مي‌شود. ??? دفتر پروژه اطلاعات بين‌المللي مسئول طراحي، توسعه و اجراي طيف وسيعي از اقدامات اطلاعاتي و اجراي پروژه‌هاي ارتباطات استراتژيك، از جمله اينترنت، نشريات چاپي، گردشگري، پخش و انتقال الكترونيكي منابع اطلاعاتي پروژه‌ها و خدمات در بيش از ??? كشور در جهان به رسانه‌ها، مقامات دولتي، خواص جوامع و عموم مردم هستند.

فعاليت‌هاي تبادل آموزشي و فرهنگي هسته اصلي اقدامات سازمان اطلاعاتي ايالات متحده را تشكيل مي‌دهد؛ از جمله برنامه فولبرايت، پروژه هامفري، طرح‌هاي ويژه تبادل دانشجو، آموزش زبان انگليسي، برنامه مطالعات آمريكا، برنامه‌هاي بازديد كنندگان بين‌المللي، برنامه‌هاي مبادله‌هاي عمومي، پروژه‌هاي تبادل فرهنگي جوانان.

پس از سال ????، دفتر امور آموزشي و فرهنگي، مسئوليت مديريت فعاليت‌هاي مبادلات آموزشي و فرهنگي در حوزه دانشگاهيان، سازمان‌هاي غيردولتي و ديگر سازمان‌هاي جامعه مدني با هدف ادغام منابع براي دستيابي به منافع ملي و ايجاد ارتباط بين شهروندان آمريكايي و ديگر كشورها در جهت افزايش درك متقابل بين مردم و براي ترويج تبادل آزاد اطلاعات و افكار را عهده دار شد. بيشتر فعاليت‌ها مربوط به بنياد فولبرايت، موقوفه ملي دموكراسي و ديگر نهادها بوده، كه اين نهادها از كمك‌هاي مالي دولتي و مردمي برخوردار بوده و به عنوان يك منبع قوي در ديپلماسي عمومي ايالات متحده نقش دارند.

مشكل تمام كشورها به استثناء ايالات متحده در مورد منابع ديپلماسي عمومي، عمدتا شش مورد زير است:

?? منابع اقتصادي و مالي قوي؛ با توجه به گزارش شوراي مشورتي ديپلماسي عمومي در سال ???? ميزان سرمايه گذاري وزارت امور خارجه در بخش ديپلماسي عمومي در حدود ?? ميليارد دلار بوده است، بخش‌هاي ديگر مرتبط نيز سالانه بيش از ?? ميليون دلار براي ديپلماسي عمومي هزينه كرده‌اند.

1. منابع علمي و تكنولوژي‌هاي پيشرفته.

2. منابع غني فرهنگي و اجتماعي؛ در سال‌هاي اخير، ارزش بازار صنايع فرهنگي ايالات متحده تا صدها ميليارد دلار رسيده است. محبوبيت و تنوع فرهنگ آمريكايي در سراسر جهان به ويژه در ميان جوانان بسيار فراگير بوده است.

3.منابع دموكراتيك اجتماعي سيستم؛ دموكراسي مبتني بر قانون اساسي در آمريكا باعث ايجاد فضاي نسبتا باز در اين كشور شده است. پس از جنگ سرد ايالات متحده از اين سرمايه در جهت ترويج استراتژي صدور دموكراسي و تلاش براي رسيدن به دموكراسي به سبك امريكايي استفاده كرده است.

4. منابع رسانه‌هاي فراگير. قدرت رسانه‌هاي آمريكا در به قدرت رسيدن آن به عنوان يك ابر قدرت جهاني قابل توجه بوده است. اين قدرت به تدريج تبديل به يك “امپراتوري رسانه‌اي فراگير” در سراسر جهان شد تا از اين طريق ايالات متحده تاثيرات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ايدئولوژيك خود را اعمال نموده و حتي بر تصميمات داخلي كشورها نيز تاثيرگذار باشد.

5. منابع موثر و با نفوذ گروه‌هاي مدني؛ از سال ???? تا ???? ، “دايرة المعارف انجمن‌ها” تعداد اين گروه‌ها را از حدود ???? تا ????? ذكر كرده است.

در طول نيم قرن، ديپلماسي عمومي ايالات متحده به تدريج از فلسفه، ساختار، منابع، استراتژي و مكانيزم‌هاي عملياتي براي ساخت يك مدل راهبردي ديپلماتيك براي ديپلماسي عمومي آمريكا استفاده كرده است. كه ويژگي‌هاي اصلي آن عبارتند از:

(1) مفهوم، يك مفهوم رئاليستي عميق با خصوصيا آرمان گرايي قوي.

(2) سازمان، غالبا با وضعيت نيمه رسمي و با يك “بخش ثالث” براي ايفاء نقش‌هاي محوله

(3) سيستم ، تشكيل يك حكومت چند جانبه

(4) منابع، منابع كثير و هم افزايي آنها در تعامل با يكديگر.

(?) استراتژي، عمليات‌ها و طرح‌هاي مخفي دولت با احتساب انعطاف پذيري.

ديپلماسي فرهنگي فرانسه

فرانسه اولين كشور غربي كه به ديپلماسي فرهنگي متعهد شد. فرانسه كشوري است فرهنگي، با ادبيات بسيار غني و منابع هنري و علمي. از طرف ديگر دولت فرانسه همواره بر ارزش‌هاي عالي فرهنگي و ترويج ديپلماسي فرهنگي تاكيد داشته، و تصوير انساني و فرهنگي خود را حفظ كرده است.

در اوايل ديپلماسي فرهنگي فرانسه عمدتا از طريق فعاليت‌هاي مبلغين در سطح بين‌المللي انجام مي‌شده است. تا قرن ?? بيشتر شكوفايي كليساي كاتوليك فرانسه از طريق فعاليت‌هاي مبلغين در خارج از كشور و با حمايت پادشاه و دولت فرانسه بوده است.

در سال ???? ائتلاف فرانسه تشكيل و بدين ترتيب ترويج آموزش زبان فرانسوي در مستعمرات فرانسه و ديگر نقاط جهان آغاز شد. و يك شبكه ارتباطي در ميان فرانسوي زبانان براي حمايت از زبان و فرهنگ فرانسه در خارج از كشور بوجود آمد.

در سال ????، وزارت امور خارجه فرانسه “صندوق هيئت مدارس فرانسوي در خارج از كشور” را تاسيس كرد. كه مسئوليت كلي آن هماهنگي آموزش فرانسه در خارج از كشورو فعاليت‌هاي تبادل فرهنگي به عنوان نخستين نهاد ديپلماسي فرهنگي دولت بود.

در سال ????، وزير امور خارجه فرانسه “انجمن فعاليت‌هاي هنر فرانسه” را با ماموريت تبادل فرهنگي و همكاري تاسيس كرد.

در سال ????، فرانسه نهاد “روابط فرهنگي” را كه بعدها به “مديريت همكاري و توسعه بين‌المللي” تغيير نام يافت و تعداد ديگري از نهادهاي خارج از كشور را با مسئوليت كلي توسعه تبادل با خارجي‌ها تاسيس كرد كه ماموريت آنها هدايت، هماهنگي مراكز فرهنگي خارج از كشور، مذاكرات فرهنگي و امضاء توافق نامه‌هاي فرهنگي با كشورهاي ديگر از طرف فرانسه بود.

از سال ????، دولت شارل دوگل شروع به توسعه طرح پنج ساله اول گسترش و ترميم روابط در فعاليت‌هاي فرهنگي خارجي (????-????) كرد، كه در آن ديپلماسي فرهنگي به عنوان بخش مهمي از چارچوب استراتژي بزرگ ديپلماسي فرانسه بود.

در اوايل قرن ?? فرانسه بيش از ??? موافقت نامه فرهنگي و برنامه تبادل فرهنگي در ?? كشور جهان امضا كرده و ??? مركز فرهنگي و ?? مؤسسه تحقيقات علوم اجتماعي، به عنوان مهم‌ترين كانال ارتباط خارجي براي انجام بسياري از فعاليت‌هاي ديپلماسي فرهنگي از طريق اين موسسات افتتاح كرد. كه اين سرمايه گذاري فرانسه در مجموع بالاترين رقم در ديپلماسي فرهنگي در جهان است.

مفهوم ديپلماسي فرهنگي از نظر فرانسه را مي‌توان در “فرانسه بزرگ” خلاصه كرد. كه در اين ايده تجلي عظمت فرانسه بوسيله علوم انساني و از طريق آموزش زبان فرانسه، صنايع فرهنگي، ارتباطات اجتماعي و كانال هاي راديو و تلويزيون بين‌المللي نمود پيدا كرده و موجب تقويت تصوير فرانسه به عنوان كشور صاحب فرهنگ و نفوذ سياسي بين المللي مي‌شود.

ديپلماسي فرهنگي فرانسه مثمر ثمر بوده است. همچنانكه پل كندي در كتاب “ظهور و سقوط قدرت‌هاي بزرگ” مي‌گويد: “نفوذ فرانسه در امور جهان به مراتب بيشتر از سهم آن در توليد ناخالص داخلي جهان بوده است.”

چهار عامل اصلي موفقيت ديپلماسي فرهنگي فرانسه به شرح زير است:

(1) اهميت تضمين منابع براي سرمايه گذاري در اين حوزه از طرف دولت. در سال‌هاي اخير، سرمايه گذاري فرانسوي‌ها در ديپلماسي عمومي به ???? ميليون يورو در سال رسيده است. اين نهادهاي فرهنگي خودگردان نبوده و بودجه آنها بطور مستقيم تخصيص داده مي‌شود.

(2) سيستم ديپلماسي فرهنگي داراي يك برنامه زمان بندي و سازماندهي مشخص است. وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه تنها مرجع تصميم‌گيري در اين خصوص نبوده و اداره كل توسعه و همكاري‌هاي بين‌المللي در اين زمينه از قدرت ديپلماتيك فرهنگي زيادي برخوردار بوده و كل كشور مسئول اجراي سياست فرهنگي خارجي دولت با اولويت تلاش براي ايجاد ارتباطات فرهنگي خارجي، برنامه‌هاي مبادله فرهنگي با كشورهاي خارجي، مديريت و استفاده از بودجه دولت براي امضاء، توافق نامه‌هاي فرهنگي با كشورهاي ديگر براي تبادلات فرهنگي از طرف دولت، هدايت سفارتخانه و پروژه‌هاي فرهنگي و راهنمايي و كمك به مراكز فرهنگي فرانسه در كشورهاي خارجي است.

(3) پيشبرد ديپلماسي فرهنگي با تكيه بر با منابع غني فرهنگي.

(4) تاكيد بر سازمان‌هاي محلي براي اجراي اصول ديپلماتيك.برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :