صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXlMJTJmOUNFZDUwclUlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC03OHpOd3pudzZvdyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1lY3Q0VTM0bzRSayUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLSUyZlBrRU40aCUyZkdKdyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - رويكردها و طرح هاي امريكايي درباره ايران
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1392/12/14
بازديد: 14418
جنگ نرم

رويكردها و طرح‌هاي امريكايي درباره ايران

رويكردها و طرح‌هاي امريكايي درباره ايران

مقدمه

مهم‌ترين بخش از پرونده دولت امريكا در روابط با كشور و ملت ايران، مداخله‌هاي غيرمسئولانه و خصمانه دولت‌هاي مختلف حاكم بر كاخ سفيد است. برخي از مداخلات خصمانه و فريبكارانه در طول نيم قرن گذشته همچون كودتاي 28 مرداد كه منجر به بازگشت نظام استبدادي شد، سرنوشت تاريخي ايران را تغيير داد و پس از آن بيش از دو دهه به صورت غيرمسئولانه، از استبداد شاهنشاهي حمايت گرديد. حمايت از رژيم شاه در اوج انقلاب اسلامي، حمايت از كودتاهاي مختلف از جمله كودتاي نوژه، در چند سال اول پيروزي انقلاب اسلامي توسط امراي ارتش و سياسيون وابسته به ديكتاتوري، از ديگر مداخلات امريكايي‌ها در امور داخلي ايران است. مجموعه‌اي از مداخلات غيرمسئولانه ديگر امريكا را در جنگ هشت ساله از جمله حمايت همه‌جانبه از صدام، زدن سكوهاي نفتي ايران، هواپيماي مسافربري ايران (1367) و … را ملاحظه مي‌كنيم. نوع اقدامات و طرح‌هاي امريكايي‌ها با پيچيدگي‌ بيشتر پس از جنگ هشت ساله ادامه يافت.

بررسي رويكردها و طرح‌هاي مختلف امريكايي درباره جمهوري اسلامي

موضوع كتاب رويكردها و طرح‌هاي امريكايي درباره ايران تأليف آقاي علي عبدالله‌خاني مي‌باشد كه توسط مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر ايران در سال 1385 منتشر شده است. امتياز برجسته كتاب، اين است كه بدون تأثير از محيط داخلي جمهوري اسلامي، از منظر بازيگران مؤثر و صاحبنظران امريكايي و به صورت مستند، رويكردها و طرح‌ها امريكايي در مورد ايران را مورد بررسي قرار داده است.

سؤال اصلي كتاب و تحقيق:

الگوهاي امريكا در مواجهه با ايران كدام است؟

سؤالات فرعي كتاب و تحقيق:

1- رويكردهاي امريكا در خصوص ايران چگونه است؟

2- طرح‌هاي مطرح و مؤثر در امريكا پيرامون ايران كدام است و اين طرح‌ها از چه محتوايي برخوردارند؟

3- روش‌هاي نهادينه‌شده و به كار گرفته شده از سوي امريكايي‌ها در مواجهه با جمهوري اسلامي كدام است؟

4- مراكز فعال امريكايي در خصوص ايران در زمينه تصميم‌گيري و پشتيباني از سياست خارجي در حوزه اجرا كدامند؟

مؤلف موارد زير را به عنوان اهداف اين تحقيق برشمرده است:

1- آشنايي با بازيگران مؤثر، تصميم‌ساز و تصميم‌گير در صحنه سياسي امريكا. (گرايش‌ها و نگرش‌ها در خصوص جمهوري اسلامي ايران)

2- آشنايي با رويكردها، روش‌ها، ابزارها و مراكز امريكايي فعال در خصوص ايران.

3- كمك به شناخت و تفكيك ميان روش‌ها و ابزارها و رسيدن به اين واقعيت كه راهبردها و روش‌ها متفاوت نياز است.

ساختار كتاب شامل پنج فصل اصلي است:

1- فصل اول: گرايش‌ها و نگرش‌ها در امنيت ملي امريكا

2- فصل دوم: رويكرد جنگ نرم

3- فصل سوم: رويكرد تعامل‌گرايي

4- فصل چهارم: رويكرد تقابل‌گرايي

5- فصل پنجم: تبارشناسي نوعي محافظه‌كاران

در فصل اول، گرايش‌ها و استراتژي امنيت ملي امريكا در سال 2006 با تأكيد بر جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل دوم كه تقريباً نيمي از كتاب را به خود اختصاص داده، رويكرد جنگ نرم در چارچوب دو رهيافت با ذكر طرح‌ها، روش‌ها و مراكز فعال مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در فصل سوم به مراكز و طرح‌هايي كه به دنبال عادي سازي روابط با ايران است پرداخته مي‌شود. در فصل تقابل‌گرايي، رويكردها، طرح‌ها، مراكز و روش‌هايي كه در پي سرنگوني جمهوري اسلامي با تمركز بر روش‌هاي خشونت‌محور از جمله اقدامات نظامي هستند، بررسي شده است و سرانجام فصل پنجم با نام تبارشناسي نوعي محافظه‌كاران نگاه دقيقي به نومحافظه‌كاران دارد و افراد، سازمان‌ها و رسانه‌هاي اين جريان را مورد بررسي و بحث قرار مي‌دهد. بخش پاياني كتاب نيز به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري اختصاص يافته است. در اين نوشتار به طرح رويكردهاي كلي امنيتي امريكا نسبت به جمهوري اسلامي (چكيده فصل اول)، با توجه به موضوع فصلنامه عمليات رواني كه عمدتاً در حوزه جنگ نرم مي‌باشد پرداخته شده است. همچنين چكيده فصل دوم كتاب تحت عنوان جنگ نرم ارائه خواهد شد.

در فصل اول كتاب سه رويكرد امنيتي امريكا درباره جمهوري اسلمي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. اين رويكردها عبارتند از:

رويكرد اول: بهره‌گيري از برتري امريكا جهت اقدام نظامي پيشگيرانه

الف- محورهاي اصلي رويكرد اول عبارت است:

1-1. جديدترين تهديدات امنيتي امريكا از تركيب تروريسم، دولت‌هاي ياغي و تسليحات كشتارجمعي نشئت مي‌گيرد.

1-2. ايالات متحده امريكا توانايي متقاعد كردن ديگران براي دست كشيدن از توليد اين تسليحات يا ايجاد ائتلافي بين‌المللي براي رهايي از اين تسليحات را نخواهد داشت.

1-3. امريكا بايد به تنهايي توانايي و اراده بهره‌گيري از زور را براي اهداف پيشگيرانه بر ضد دولت‌ها و گروه‌هايي كه جدي‌ترين خطرات را براي امنيت امريكا ايجاد مي‌كنند داشته باشد، علاوه بر آن بايد آمادگي مقابله را به تنهايي و بدون قيد و بند تأييد متحدان و تصويب سازمان‌ملل داشته باشد.

1-4. در بلند‌مدت امريكا بايد از طريق اشاعه دمكراسي و بازار آزاد در سراسر جهان هر نوع دشمني احتمالي را از ميان بردارد.

ب- بازيگران اصلي اين رويكرد:

نومحافظه‌كاران و تعدادي از محافظه‌كاران كه هر دو در چارچوب حزب جمهوري‌خواه فعاليت مي‌كنند.

رويكرد دوم: ايجاد ثبات با استفاده از برتري نظامي امريكا براي بازدارندگي

محورهاي اصلي رويكرد دوم عبارت است از:

1- تروريسم، دولت‌هاي ياغي و تسليحات كشتارجمعي جدي‌ترين تهديد امريكا و شيوه زندگي امريكايي است.

2- اين تهديدات را نمي‌توان با استفاده يكجانبهه از نيروي نظامي نابود كرد.

3- بهترين راه مديريت و شكست اين تهديدات استفاده از قدرت امريكا تحت حمايت بين‌المللي است.

4- گرچه به تنهايي مي‌توان دولتي را شكست داد ولي توان تبديل پيروزي نظامي به صلح با ثبات يا حذف تهديدات بدون همكاري بين‌المللي امكان ندارد.

بازيگران اصلي اين رويكرد

ميانه‌روها برخي از جمهوري‌خواهان محافظه‌كار ميانه‌رو و برخي از ليبرال‌هاي ميانه‌رو در حزب دمكرات را دربرمي‌گيرد.

رويكرد سوم: همكاري با سيستم بين‌المللي مشترك و قانونمند تحت حمايت امريكا

الف- محورهاي اصلي رويكرد سوم عبارتند از:

1- اگرچه تهديدات كوتاه مدت براي امنيت امريكا و شيوه زندگي مردم اين كشور از جانب تروريست‌ها، دولت‌هاي ياغي و تسليحات كشتارجمعي است ولي در عين حال امريكا از سوي تأثيرات بلندمدت فقر جهاني، رشد بي‌قانوني و انزواي بيشتر امريكاييان نزد كشورهاي همفكر و هم‌عقيده نيز در معرض تهديد است.

2- توسل به زور از طريق جنگ پيشگيرانه يا بازدارندگي به تنهاي نخواهد توانست تهديدات را برطرف سازد.

3- امريكا به جاي گسترش نيروي نظامي بايد به سمت همكاري ديپلماتيك و اقتصادي تغيير جهت دهد.

4- امريكا همچنان بايد قوي‌ترين قدرت نظامي جهان باشد ولي بايد سازمان‌دهنده ائتلاف‌هاي بين‌المللي با هدف حل و فصل مشكلات مهم در راه ايجاد نظم جهاني باشد.

ب- بازيگران اصلي اين رويكرد

بيشتر افرادي كه ديدگاه ليبراليستي داشته و خود را دمكرات مي‌نامند.

محورهاي مورد تأكيد در مورد ايران:

در مجموع با استناد به سند امنيت ملي امريكا در سال 2006 مي‌توان محورهاي زير را به مثابه گرايش‌هاي امريكا در برابر ايران شناسايي كرد:

1- حمايت آشكار از صداهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران توسط بالاترين سطوح تصميم‌گيري در امريكا.

2- تعميق و گسترش تحريم‌ها عليه ايران.

3- مخدوش و بدنام كردن چهره جمهوري اسلامي در خارج از كشور از راه‌هاي گوناگون.

4- تلاش براي محدود كردن روابط كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي با ايران.

5- تلاش براي مشروعيت بخشي، گسترش و توانمندسازي سازمان‌هاي غيردولتي حاضر در ايران كه مخالف جمهوري اسلامي ايران هستند.

6- دخالت گسترده در امور داخلي ايران در زمينه انتخابات، حقوق‌بشر، زنان، رسانه‌ها و مذاهب.

7- آموزش عناصر و تشكل‌هاي خارجه‌نشين مخالف نظام جمهوري اسلامي و حمايت سياسي و مالي از آنها.

8- محدود كردن نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه.

9- جلوگيري از دست‌يابي ايران به فناوري و دانش پيشرفته.

10- تبليغ و ترويج دوگانگي حاكميت در ايران.

11- راه‌اندازي جنگ عقيدتي و ايدئولوژيك در منطقه.

12- فعال‌سازي و حمايت از شبكه‌هاي رسانه‌اي ضدايراني.

رويكرد جنگ نرم

همانگونه كه اشاره شد فصل دوم كتاب به بحث و بررسي رويكرد نرم اختصاص دارد نظريه‌پردازان اين رويكرد معتقدند:

1- هرگونه اقدام خشونت‌آميز عليه ايراان (به ويژه اقدام نظامي)، نفرت ايرانيان از امريكا و دولت آن را براي ساليان دراز ريشه‌دار‌تر خواهد كرد.

2- استفاده از اقدام خشونت‌آميز عليه ايران، امكان روي كار آمدن يك دولت هوادار امريكا را در اين كشور با مشكلات زيادي روبه‌رو خواهد كرد.

3- علاوه بر اين، كاربرد نيروي نظامي عليه ايران، بي‌ثباتي و ناامني را در خاورميانه افزايش خواهد داد.

اين گروه معتقدند ايران به علت برخورداري از سوابق دمكراسي و وجود نهادهاي مردم‌سالار و همچنين پتانسيل‌هاي موجود براي حركت‌هاي مردمي و غيردولتي از استعداد بالايي براي تغيير نام سياسي به روش‌هاي غيرخشونت‌آميز برخوردار است. در صورتي كه عمليات جنگ‌ نرم در براندازي جمهوري اسلامي به موفقيت برسد پيامدهاي ناشي از روش‌هاي رويكرد تقابل‌گرا را با خود همراه نخواهد داشت.

نويسنده كتاب، رويكرد جنگ نرم، را شامل دو رهيافت مي‌داند، كه عبارتند از:

رهيافت اول: ديپلماسي سياه (تقابل‌گرايي تعامل‌گرايانه)

اين رهيافت، ضمن قائل بودن به روش غيرخشونت‌‌آميز و جنگ نرم، روابط رسمي با دولت جمهوري اسلامي را مدنظر قرار داده و با طرح تقابل‌گرايي از طريق تعامل‌گرايي، براندازي را بر اساس فشار از بالا و همراه سازي از پايين دنبال مي‌كند.

كميته خطر كنوني، و مؤسسه هوور از حاميان اصلي اين ديدگاه هستند.

الف- كميته خطر كنوني

1- اين كميته شامل برخي از مقامات بلندپايه سياسي – امنيتي، دانشگاهيان و محققان مؤسسات پژوهشي امريكاست كه به جناح محافظه‌كاران واقع‌گرا تعلق دارند.

2- جوزف ليبرمن (سناتور يهودي دمكرات) جيمز وولسي (رئيس سابق سيا)، ايلان برمان (معاون سياست‌گذاري شوراي سياست خارجي امريكا)، مارك پالمر (سفير سابق امريكا در مجارستان)، دانيل پلتكا (معاون مطالعات امور دفاعي و سياست خارجي مؤسسه اينتر پرايز)، اليوت كوهن (مبتكر نظريه جنگ چهارم جهاني)، فرانگ گفني (مدير مركز سياست امنيتي) و دانيل پايپس (سردبير فصلنامه خاورميانه) از جمله اعضاي آن مي‌باشند.

3- اين كميته اولين‌بار در سال 1950 همزمان با آغاز جنگ سرد به عنوان تشكيلاتي در راستاي ايجاد اجماع ملي براي مقابله با توسعه‌طلبي شوروي به منظور آموزش امريكاييان براي مقابله با توسعه‌طلبي در عرصه سياسي امريكا ظاهر شد.

4- در دهه 70 توسط سناتور دمكرات هنري اسكوب جكسون با هدف اتخاذ موضعي قوي در قبال روس‌ها تجديد حياتي دوباره يافت.

5- در سال 2004 بار ديگر اين كميته با تشكيل جلسه‌اي تحت عنوان عراق و جنگ عليه تروريسم براي سومين بار در صحنه سياسي امريكا فعال شد.

6- در 20 دسامبر 2004 كميته خطر كنوني گزارشي مطالعاتي با عنوان ايران، يك رويكرد جديد ارائه نمود. در اين گزارش تهديدات و فرصت‌هاي ناشي از جمهوري اسلامي براي ايالات متحده امريكا بررسي و سپس راه‌كارهايي را براي مقابله ارائه مي‌دهد كه عباتند از:

تهديدات از منظر كميته خطر كنوني

1- حمايت مالي و لجستيكي از شبكه‌هاي تروريستي متعلق به شيعيان و اهل سنت شامل حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامي فلسطين.

2- ايجاد بي‌ثباتي در منطقه با استفاده از گروه‌هاي تروريستي.

3- استفاده عناصر مربوط به القاعده و انصارالاسلام از مرزهاي ايران جهت نقل و انتقالات.

4- جلوگيري از روند ايجاد لبنان دمكراتيك و مستقل از ممانعت از تحقق طرح خاورميانه.

5- حمايت از ايجاد نوعي ديكتاتوري مذهبي تحت قيوميت ايران در عراق.

6- توانايي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران.

فرصت‌ها از نظر كميته خطر كنوني

1- آراء ملت ايران در انتخابات 1997 (رياست جمهوري پنجم) و 2001 (مجلس ششم) و نيز تظاهرات و اعتراضات مكرر در 1991 تاكنون به مثابه نماد عزم راسخ ايرانيان براي حمايت از دمكراسي و انجام تغييرات تلقي مي‌شود.

2- ابزار مخالفت تعداد زيادي از شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب و رهبران مذهبي با خواست رهبري مبني بر عدم ايجاد رابطه با امريكا.

3- سركوب مردم، سياست‌هاي اقتصادي شكست‌خورده و فساد حكومتي.

4- قرار گرفتن موقعيت ژئواستراتژيك به نفع نيروهاي طرفدار دمكراسي در داخل و خارج از ايران.

راهبردهاي پيشنهادي كميته خطر كنوني

1- اعلان رسمي تمايل به برقراري رابطه با ايران توسط رئيس‌جمهور امريكا.

2- بازگشايي سفارت امريكا در تهران.

3- انهدام توانايي هسته‌اي در صورت تمكين نكردن.

4- استفاده گسترده از روش‌هاي نوين و متناسب با جامعه ايران.

5- تخريب اركان نظام جمهوري اسلامي ايران.

6- برقراري تحريم‌هاي هوشمند عليه ايران.

7- محاكمه مقامات ايراني.

8- گسترش رسانه‌هاي ضدايراني.

9- مذاكره مستقيم و گسترش روابط.

ب- مؤسسه هوور

1- اين مركز وابسته به دانشگاه استنفورد محل تدريس كاندوليزا رايس به عنوان يكي از مخازن فكري نومحافظه‌كاران به شمار مي‌آيد.

2- اين مؤسسه در سال 1919 توسط هربرت هوور، سي و يكمين رئيس‌جمهور امريكا تأسيس شد.

3- مؤسسه هوور دو نشريه معروف دايجست و گزيده سياسي را منتشر مي‌كند.

4- سياست‌هاي مؤسسه در سه فصل كلان نمادها و عملكردهاي اقتصادي ايالات متحده امريكا، دمكراسي و بازار آزاد، رقابت و همكاري‌هاي بين‌المللي شكل گرفته است.

5- پروژه دمكراسي در ايران از جمله پروژه‌هاي مهم اين مؤسسه است كه دكتر عباس ميلاني و مايكل مك‌فال مديريت آن را بر عهده دارند.

6- در سال 2005 در گزارش تحقيقاتي با نام فراسوي تغييرات تدريجي، يك استراتژي جديد در قبال ايران تلاش كرده‌اند تا رويكرد جديد را در اختيار دولت‌مردان كاخ‌سفيد قرار دهند. در اين گزارش با تأكيد بر ناكامي امريكا در 30 سال گذشته در زمينه اتخاذ يك استراتژي مشخص و كارامد در قبال ايران آمده است:

«در سال‌هاي آتي به ندرت بتوان كشوري را يافت كه به اندازه ايران توجه سياست خارجي ايالات متحده امريكا را به خود جلب كند، ايالات متحده بايد به سرعت شيوه جديدي براي تعريف منافع ملي اصلي خود در رابطه با ايران پيدا كند. اين شيوه بايد از توليد بمب هسته‌اي توسط ايران جلوگيري نمايد و به حمايت رژيم ايران از گروه‌هاي تروريستي پايان دهد و به جنبش دمكراتيك در داخل ايران كمك كند.»

7- به اعتقاد نويسندگان گزارش تنها زماني مي‌توان تهديدات ناشي از جمهوري اسلامي (ساخت تسهيلات هسته‌اي – حمايت از تروريست‌ها) را پايان داد كه حكومتي دمكراتيك در ايران حاكم شود.

8- گرايش مؤسسه هوور نيز مانند گرايش كميته خطر كنوني يك راهبرد تركيبي شامل مذاكره مستقيم با دولت ايران به همراه ارتباط مستقيم با بدنه جامعه است.

1- فشار از بالا، همراه‌سازي از پايين.

2- حذف‌ تحريم‌هاي گسترده و وضع تحريم‌هاي هوشمند.

3- عمومي كردن حمايت‌هاي سياسي.

4- برقراري مجدد روابط رسمي با جمهوري اسلامي ايران.

5- ايجاد سازماني منطقه‌اي و چندجانبه.

رهيافت دوم: فروپاشي

اين رهيافت هرگونه رابطه رسمي ميان دولت امريكا و ايران را مردود اعلام نمود و صرفاً بر رابطه با جامعه، سازمان‌ها گروه‌ها و افراد مختلف تأكيد مي‌كند. حاميان اين ديدگاه بنياد كمك ملي براي دمكراسي، بنياد دفاع از دمكراسي هستند.

مهم‌ترين موضوعات مورد توجه رويكرد فروپاشي عبارت است از:

1. ساماندهي طرحي نوين تحت عنوان ياوري به دمكراسي.

2. طراحي و اجراي روش‌هاي غيرخشونت‌آميز.

3. راه‌اندازي جنبش‌هاي فرهنگي – اجتماعي.

4. ايجاد اتحاد در اپوزيسيون خارج‌نشين.

الف- بنياد كمك ملي براي دمكراسي

1. اين بنياد سازماني غيرانتفاعي، غيردولتي و فراجناحي است كه تأسيس آن با هدف تقويت مؤسسات دمكراتيك در جهان در سناي امريكا به تصويب رسيد.

2. هدف اصلي از تأسيس اين بنياد ايفاي نقش سازمان سيا در اقدامات پنهاني است. هرچند اين بنياد به مؤسسه غيردولتي شهرت يافته است ولي همگان آن را وابسته به سيا مي‌دانند.

3. منظور از تقويت مؤسسات دمكراتيك در تصويب بنياد مذكور، تقويت نيروها، جريان‌ها و سازمان‌هاي ضدحكومت‌هاي مستقل است كه وابسته به امريكا نبوده يا با امريكا دشمني دارند.

4. اين بنياد برابر بودجه‌اي كه از كنگره به صورت ساليانه مي‌گيرد به هيچ مرجعي (حتي خود كنگره) پاسخ‌گو نيست.

5. بنياد چهار مؤسسه دارد كه هر كدام توسط حزب يا گروه سياسي و اقتصادي پايه‌گذاري شده است. اين مؤسسات عبارتند از:

1-5 مؤسسه بين‌المللي جمهوري‌خواه وابسته به حزب جمهوري‌خواه (بازوي سياسي بنياد)

2-5. مؤسسه دمكراتيك ملي براي امور بين‌المللي وابسته به حزب دمكرات (بازوي سياسي بنياد)

3-5. مركز بنگاه‌هاي خصوصي بين‌المللي وابسته به اطاق بازرگاني امريكا بازوي اقتصادي بنياد)

4-5. مؤسسه اتحاديه تجارت آزاد وابسته به جنبش كارگري (بازوي كارگري بنياد)

5-5. در سال 1994 كمك ملي براي دمكراسي دو سازمان ديگر به نام مجمع بين‌المللي براي مطالعات دمكراتيك و مركز منبع دمكراسي را تأسيس كرد كه بودجه آنها اغلب توسط بخش خصوصي تأمين مي‌شود.

6- روابط مالي بنياد آنچنان مخفي است كه شناسايي دريافت‌كنندگان نهايي كمك‌ها ناممكن است.

7- در اين بنياد دولتمردان از كابينه‌هاي مختلف به ويژه از حوزه سياست خارجي حضور دارند، از جمله اين افراد، ادلين آلبرايت (وزير خارجه كلينتون، فرانك كارلوچي (وزير دفاع ريگان) ژنرال وسلي كلي كلارك (فرمانده ارشد ناتو در اروپا در زمان كلينتون) پل ولفوويتز (رئيس كنوني بانك جهاني هستند.

8- اين بنياد در ساختار مديريت خود از افرادي همچون فرانسيس فوكوياما و لي‌هميلتون بهره مي‌برد.

9- تاكنون اين بنياد سه سند با عنوان زير منتشر كرده است:

1-9. نقش بنياد در دوران پس از جنگ سرد (چگونگي نقش‌آفريني امريكا در توسعه دمكراسي) – 1992

2-9. تقويت جهاني شدن و مبادلات روشنفكرانه با ديگر مناطق دنيا – 1997.

3-9. موانع پيش‌روي دمكراسي- 2002.

10- اين بنياد كه ابزار مداخله واشنگتن در خارج است به شكل‌هاي گوناگون تحت پوشش كمك‌هاي مالي شخصي به تأمين منابع مالي احزاب سياسي، مبارزات انتخاباتي، اتحاديه‌ها، گروه‌هاي دانشجويي و رسانه‌ها مي‌پردازد.

11- اين بنياد به طور رسمي از سوي كنگره امريكا مأمور اجراي پروژه دمكراسي‌سازي در ايران شده است. در بخش چهارم لايحه قانون حمايت و آزادي ايران به نام كمك به حمايت از گذر به دمكراسي در ايران از بنياد كمك‌ ملي براي دمكراسي در كنار طرح مشاركت خاورميانه به عنوان بازوي اجرايي اين گذار نام برده شده و براي اين كار بودجه تخصيص داده شده است.

12- در بانك اطلاعات پروژه‌هاي اين بنياد، اطلاعات مربوط به 22 پروژه مرتبط با ايران ارائه شده است كه نشان مي‌دهد از سال 1991، تحت عناوين مختلف از جمله حقوق‌بشر (جوانان، آموزش، رسانه‌ها و انتشارات و غيره)، حقوق كارگران و زنان به انجام مأموريت خود از سوي كنگره و سيا مشغول بوده است. برخي از اين برنامه‌ها عبارتند از:

حمايت شونده - محورها سال موضوع بودجه

انجمن معلمان ايران 1991 آموزش، رسانه‌ها و انتشارات 50 هزار دلار

بنياد دمكراسي در ايران 1995 حقوق‌بشر 50 هزار دلار

شوراي ملي ايران – امريكا 2002 آموزش، رسانه‌ها و انتشارات 25 هزار دلار

بنياد عبدالرحمن برومند 2002 حقوق‌بشر – جوانان 25 هزار دلار

مركز بنگاه‌هاي خصوصي بين‌المللي 2004 رسانه‌ و انتشارت 55949 دلار

گزارشگران بدون مرز 2004 حقوق‌بشر ذكر نشده است

بنياد دفاع از دمكراسي (خانه آزادي)

1- در سال 1941 با هدف تقويت ارزش‌هاي امريكايي در داخل و خارج از كشور و در واكنش به نازيسم تشكيل شد.

2- اين سازمان حمايت از دمكراسي امريكايي، اقتصاد و بازار آزاد و تشريك مساعي امريكا در روابط بين‌المللي را وظيفه خود مي‌داند. هم‌چنين نقش راهبردي امريكا در روابط بين‌المللي به منظور اجراي حقوق‌بشر و آزادي ضروري مي‌داند.

3- پس از جنگ جهاني دوم، فعاليت آن به مبارزه با كمونيسم تغيير يافت و با تأسيس ناتو اين سازمان (خانه آزادي) به بازوي فرهنگي آن تبديل شد و نقش فعالي در طول جنگ سرد) در جنگ رواني عليه شوروي ايفا كرد.

4- در كنار طرح‌هاي ديگري چون طرح مارشال عهده‌دار گسترش و افزايش و نفوذ ليبرال دمكراسي در بلوك شرق و امريكاي لاتين شد.

5- اين كاركرد با روي كار آمدن ريگان و اهميت يافتن راهبرد گسترش دمكراسي امريكايي در سياست خارجي امريكا نقش و جايگاه ويژه‌اي يافت و در عمل الگويي براي تأسيس مؤسسات مشابه همچون بنياد كمك ملي براي دمكراسي شد.

6- در هر صورت خانه آزادي يكي ديگر از ابزارهاي سياست خارجي امريكا است. اين سازمان از لحاظ ايدئولوژيك به بنياد كمك ملي مرتبط و بودجه آن كاملاً از سوي دولت امريكا و ديگر متحدان امريكا تأمين مي‌شود.

7- در طول دهه‌هاي 60 – 1950، خانه آزادي با تمركز بر آسيب‌هاي اجتماعي جوامع اروپاي شرقي توانست رهبري تغييرات داخلي در كشورهاي مختلف دنيا در راستاي منافع امريكا را در دست گيرد.

8- در سال‌هاي اخير خانه آزادي به عنوان يكي از سازمان‌هاي فعال در انقلاب‌هاي‌ رنگين ايفاي نقش كرد. در صربستان، اكراين و قرقيزستان عملاً رهبري مداخله غيرنظامي ايالات متحده و ايفاي نقش عملياتي در اين حوزه را بر عهده داشته است.

9- پس از حادثه 11 سپتامبر گسترش حضور فيزيكي خود را در خاورميانه در دستور كار قرار داد و دفاتري از اردن، الجزاير، ازبكستان، قزاقستان و قرقيزستان، اوكراين، مجارستان، لهستان، بوسني، صربستان، روماني و مكزيك راه‌اندازي كرده است.

10- در سال 2005، كتابي با نام چگونه مي‌توان به آزادي دست يافت منتشر كرد كه در آن تاكتيك‌ها و روش‌ها براندازي آرام (در سه دهه گذشته) بررسي شده است.

11- خانه آزادي در جريان انقلاب لاله قرقيزستان از جمله سازمان‌هاي به اصطلاح غيردولتي بود كه در كنار بنياد كمك ملي جامعه مدني مبارزه با فساد را بنيان گذاشت. تولكان اسماعيل اف، رهبر اين جامعه، ترجمه و توزيع كتاب جين شارپ را در قرقيزستان بر عهده داشت و از آن به انجيل انقلاب‌هاي رنگي نام برد.

12- خانه آزادي به گفته خود از سه طريق تحليل، جانبداري و اقدام از ايجاد تغييرات نرم‌افزاري در كشورهاي مختلف هدف حمايت مي‌كند. در بخش تحليل با انتشار سالنامه آزادي در جهان وضعيت كشورها را از لحاظ آزادي مدني و حقوق سياسي از منظر امريكايي بررسي كرده و آنها را رتبه‌بندي مي‌كند. اين نشريه تلاش دارد خود را به مثابه مرجع در جهان معرفي كند.

در بخش جانبداري، به تشويق و تهييج نيروهاي اپوزيسيون در كشورهاي هدف مي‌پردازد و در بخش قدام با كمك مالي و فني و حمايت از سازمان‌هاي مدني و اصحاب رسانه، انجام اصلاحات يا تغييرات نرم را در كشورهاي هدف تقويت مي‌كند.

13- اين اين برنامه گسترده‌اي را را نام دمكراسي‌سازي در دستور كار دارد. اين برنامه‌ها عمدتاً در حوزه رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي تحت عنوان برنامه كلي توسعه جامعه مدني، حمايت رسانه‌اي به اجرا درآمده است.

14- طبق اين برنامه خانه آزادي تلاش خواهد كرد تا منبع اطلاعاتي جامعي براي فعالان حقوق‌بشر ايران فراهم كند و براي اين‌كار ماهنامه‌هاي الكترونيكي دو زبانه (انگليسي – فارسي) طراحي و راه‌اندازي كرده است.

15- اين مجله الكترونيك كه گذار نام دارد مجموعه‌اي از مقالات، بررسي و نقد كتاب، فيلم، گزارش‌هاي تصويري، نامه‌ها و بيانيه‌ها، كاريكاتورهاي سياسي و غيره از ايرانيان داخل و خارج را با تمركز بر روي حقوق‌بشر و چالش‌هاي دمكراسي‌سازي گردآوري و با ارائه بحث و تبادل‌نظر آنلاين در پايان هر مطلب به نوعي به نظرسنجي و ارزيابي افكارعمومي مردم ايران در زمينه موضوعات مطرح شده مي‌پردازد.

ارزيابي كتاب

از آنجا كه كتاب اثري تأليفي است تلاش مؤلف درخور تحسين است زيرا كمتر اثر تأليفي درخصوص رويكردها و طرح‌هاي امريكايي درباره ايران در داخل كشور به رشته تحرير درآمده و بسياري از آثار از انگليسي به فارسي ترجمه شده‌اند. علاوه بر آن در اين كتاب سعي شده است تا به شيوه‌اي علمي و تحقيقي و بي‌طرفانه موضوع كتاب بررسي شود.

مزيت ديگر اثر حاضر آن است كه به قدر وسيع كوشيده تا برخي از نظريات مرتبط با رويكردهاي امريكا را با دقتي مضاعف به بوته نقد گذارده و عدم انطباق آنها را با جمهوري اسلامي اثبات يا نفي كند.


برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :