صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - روش هاي تصويرسازي ذهني رسانه ها
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1392/12/14
بازديد: 13535
جنگ نرم

روش‏هاي تصويرسازي ذهني رسانه‌ها

روش‏هاي تصويرسازي ذهني رسانه‌ها

قدرت نوين در علايم اطلاعات و در تصاوير ارائه‏دهنده و نمايش‏دهنده‌اي نهفته است كه جوامع، نهادهاي خود را حول آن‏ها سازمان مي‌دهند و مردم نيز بر محور آن‌ها زندگي خود را مي‌سازند و دربارة رفتارهاي خود تصميم مي‌گيرند. قرارگاه اين قدرت ذهن مردمان است. به همين دليل است كه در عصر اطلاعات، قدرت در آن واحد حاضر و مشهود و نيز پراكنده و منتشر است. هركس يا هرچيز كه برنده نبردي باشد كه بر سر اذهان مردم در مي‌گيرد، حاكم خواهد شد. زيرا هيچ آلات و ادوات نيرومند و بي‌روحي نمي‌تواند با اذهاني رقابت كند كه حول محور قدرت شبكه‌هاي انعطاف‌پذير بسيج شده‌اند.

با توجه به مطالب مذكور رسانه‌ها از روش‏هاي ذيل به تصويرسازي ذهني اقدام مي‌كنند. اين تكنيك‌ها مي‌توانند نقش بسيار مهمي در ايجاد جنگ نرم داشته باشند.

1. برچسب زدن: براساس اين تكنيك، رسانه‌ها واژه‌هاي مختلف را به صفات مثبت و منفي تبديل مي‏كنند و آن‌ها را به آحاد و يا نهادهاي مختلف نسبت مي‌دهند. گاهي هدف از اين عملكرد آن است كه ايده، فكر و يا گروهي محكوم شوند؛ بي‏آنكه استدلالي در محكوميت آن‏ها آورده شود.

2. توسل به ترس: در اين تكنيك، از حربة تهديد و ايجاد رعب و وحشت ميان نيروهاي دشمن (مخاطبين)، به‌منظور تضعيف روحيه و سست كردن ارادة آن‏ها استفاده مي‌شود. متخصصان جنگ رواني ضمن تهديد و ترساندن مخاطبان از راه‏هاي مختلف، به آنان چنين القا مي‌كنند كه خطرها و صدمه‌هاي احتمالي وحتي فراواني بر سر راه آنان كمين كرده است و از اين طريق، آينده‌اي مبهم و توام با سختي‌ها و مشكلات را براي افراد ترسيم مي‌كنند (شيرازي، 1376).

3. كلي‌گويي: كلي‌گويي عبارت است از مرتبط‌ساختن عقيده يا سياستي خاص با مفهومي ويژه، تا مخاطب بدون بررسي شواهد و دلايل، عقيده و يا سياست مورد نظر را بپذيرد.

4. گواهي: گواهي و يا شهادت، نقل قول‌هايي در داخل و خارج از پيام است كه براي حمايت از يك سياست، عقيده، برنامه و يا شخصيتي خاص آورده مي‌شود. در اين تكنيك، آوازه شهرت و يا جايگاه فرد به‌كار گرفته مي‌شود كه از اين طريق شهادت، گواهي، تأييد و يا نفي فرد يا افراد روي پيام تبليغاتي قرار مي‌گيرد. در تكنيك استناد يا گواهي هدف آن است كه مخاطب، خود را با فرد مورد استناد يكسان بداند و باورها و ايده‌هاي آنان را به منزلة باورها و عقايد خود بپذيرد. به عبارت ديگر، تكنيك گواهي يا استناد، عبارت از آن است كه يك شخص مورد احترام و يا منفور، فكر، برنامه و يا سياست معيني را تآييد يا نفي كند. از تكنيك گواهي، به طرق مختلف در جهت اقناع مخاطب استفاده مي‌شود، از جمله زماني كه مبلغ با مخاطب فرهيخته سر و كار داشته باشد. در اين حالت، پيام‌رسان به‌طور مستمر به منابع و مراجعي استناد مي‌كند كه او آن‌ها را متقن تلقي مي‌كند. حال آنكه قابليت اعتبار و استناد آن منابع جاي بحث دارد (الياسي، 1382).

5. تكرار و تعقيب (پيگيري): همچنان‌كه از نام تكرار بر مي‌آيد، براي زنده نگه‌داشتن موضوع با تكرار زمان‌بندي شده، سعي مي‌كنند اين موضوع تا زماني كه نياز هست، زنده بماند. در اين روش، با تكرار پيام، سعي در القاي مقصودي معين و جاانداختن پيامي در ذهن مخاطب دارند (سلطاني‌فر و هاشمي، 1382).

6. دروغ: تاكتيك قديمي دروغ كه هنوز هم رسانه‌ها به‌طور فراوان استفاده مي‌كنند، عمدتاً براي مرعوب‌كردن حريف و يا حتي براي مرعوب‌كردن افكار عمومي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بدين معني كه پيامي را كه به هيچ وجه واقعيت ندارد، بيان مي‌كنند. گوبلز وزير تبليغات هيتلر مي‌گويد: دروغ هرچه بزرگ‌تر باشد، باور آن براي مردم راحت‌تر است (همان).

7. مبالغه: مبالغه يكي از روش‌هايي است كه با اغراق كردن و بزرگ‌نمايي يك موضوع، سعي در اثبات يك واقعيت دارد. كارشناسان تبليغات از اين فن در مواقع خاص و وقايع مشخص استفاده مي‌كنند. بزرگ جلوه دادن توان و قدرتمندي كشور خودي و مبالغه در انعكاس نقاط‌ضعف دشمن، از اين مقوله است. اين فن به ويژه هنگامي كه دشمن دچار شكست و هزيمت شده و يا در زمان بحران و اغتشاش، موثر است (همان). در برخي مواقع براي اينكه مخالف را در هيبت هيولا، خطرناك، ... نشان دهند رفتار، كردار و تمايلات، عادات، شخصيت و مشخصه‌هاي خاص آن تكنيك را مدام برشماري، بزرگنمايي و القاء مي‌كنند.

8. ايجاد تفرقه و تضاد: از جمله اموري كه در فرايند جنگ نرم مورد توجه قرار مي‌گيرد، تضعيف دشمن به ويژه به لحاظ رواني است. دشمن بايد به شكست‌خوردن انس بگيرد. آنچه در اين زمينه مي‌تواند موثر باشد، ايجاد و يا تلقين تضادهاي مختلف در جبهه دشمن است. رسانه مي‌تواند با ايجاد و يا تلقين درگيري ميان اقليت‌ها، قوميت‌ها، نخبگان و حاكميت، وحدت را بين نيروهاي دشمن متزلزل سازد.

9. شايعه: شايعه در جايي مطرح مي‌شود كه زمينة دسترسي به اخبار موثق امكان‌پذير نباشد. شايعه، انتقال شفاهي پيامي است كه براي برانگيختن باور مخاطبان و همچنين تأثير در روحيه آنان ايجاد مي‌شود. مطالب كلي شايعه بايد حول محورهاي اساسي و مهمي باشد كه مخاطب نسبت به آن حساسيت بالايي دارد. بهترين شيوه براي القاي پيام موردنظر فرستندة پيام، در زمان‌هايي كه پخش پيام به‌طور شفاف و روشن امكان‌پذير نيست و يا در مواقعي كه فكر مي‌كنند با مشكلات قانوني روبه‌رو مي‌شوند، استفاده از كنايه و اشاره است.

10. پاره‌حقيقت‌گويي: يكي از تاكتيك‌هاي مهم در تصويرسازي ذهني رسانه‌اي پاره‌‌حقيقت‌‌گويي است. گاهي خبر يا سخني مطرح مي‌شود كه از نظر منبع، محتواي پيام، مجموعه‌اي به‌هم‌پيوسته و مرتب است كه اگر بخشي از آن نقل و بخشي نقل نشود، جهت و نتيجة پيام منحرف خواهد شد. اين روية رايج رسانه‌هاست كه معمولاَ متناسب با موضوعي كه به آن متمايل هستند، بخشي از خبر نقل و بخشي را نقل نمي‌كنند. خبر هنگامي كامل است كه عناصر خبري در آن، به شكل كلي مطرح شوند. اما چنانچه يكي از عناصر خبري شش‌گانه (كه، كجا، كي، چه، چرا، چگونه) در خبر بيان نشود، خبر ناقص است. در تاكتيك پاره حقيقت‌گويي، حذف يكي از عناصر به عمد صورت مي‌گيرد و بيشتر اوقات، عنصر چرا حذف مي‌شود (سلطاني‌فر و هاشمي، 1382).

11. فريب دادن: اطلاعات دروغين و جهت‌دار و يا تصويري وارونه از وقايعي است كه با ارائة تصاوير ناقص و دگرگون شده‌اي از واقعيت مي‌توانند گروه‌هاي گوناگون مخاطبان مورد نظر در عمليات رواني را تحت تأثير قرار دهد.

12. القاء: القاء عبارت از ايجاد تغيير رفتار در مخاطب بدون اطلاع او كه براساس تغيير ذهنيت‏هاي فردي و اجتماعي صورت مي‌گيرد. القاء به دو روش اجرا مي شود:

الف. مستقيم: اين روش هنگامي اجرا مي‌شود كه مخاطب آمادة پذيرش پيام به صورت مستقيم باشد؛

ب. غيرمستقيم: منظور و پيام خود را در قالب موضوعاتي به ظاهر بي‌ارتباط و يا دوپهلو بيان مي‌كند.

القاء پيام در قالب فيلم، موسيقي، نمايش، نقاشي، سخنراني، سي‌دي، اعلاميه، بيانيه، مصاحبه و... در جهت تأثير گذاري بر مخاطبين صورت مي‌گيرد.

13. اقناع: به معناي قانع ساختن، خشنودسازي و راضي‌كردن است. واژة اقناع در شكل مناسب به معني دخل و تصرف در نمادهاست كه براي ايجاد عمل از سوي ديگران طراحي شده است و در واقع توسل به كلام و احساس به خاطر رسيدن به نوعي رضايت رواني در مخاطب است.

14. تحريك و تشجيع: در اين روش با شيوة تحريك، چهرة بي‌رحم و ضدانساني (واقعي يا ساختگي) از دشمن به نمايش مي‌گذارند و با ترسيم چهره‌اي از قربانيان اين بي‌رحمي‌ها، سعي مي‌كنند روي حالات و رفتار مخاطبان تأثير بگذارند و با تحريك حس دفاع از دين، نژاد، وطن، افراد و يا قوميت، حس تنفر از مخالفين و... روحية تلاش بي‌وقفه به سوي هدف را در مخاطبان پرورش مي‌دهند.

15. ترديدافكني و جايگزيني منابع: شايد مهم‏ترين كاري كه در جنگ نرم انجام مي‌شود اين است كه شخص را نسبت به ديدگاه‌هاي خود دچار شك و ترديد كنند. به ويژه تشكيك در كارآمدي‌ و نتيجه‌بخشي يك رفتار. تشكيك، در واقع نرم‌سازي ذهن طرف مقابل براي عمليات بعدي است. شك، فرد را دچار خلأ فكري و منطقي مي‌كند و او آماده مي‌شود تا چيزهاي ديگري را در ذهن بپذيرد. بنابراين ابتدا فرد بايد نسبت به منابع فكري خود شك كند. در مرحله‌ دوم، مخاطب ‌بايد منابعي كه اطلاعات در آن ريخته مي‌شود را بپذيرد. براي نمونه در رسانه‌ها اين‌گونه عنوان مي‌شود كه رسانه‌هاي حريف دروغ مي‌گويند يا همة واقعيت را نمي‌گويند و بر اساس منافع خودشان اين كار را مي‌كنند... در نتيجه نسبت به صحت عمل رسانه‌هاي خودي شك پيدا مي‌شود؛ ولي همچنان نياز هست كه منابع اطلاعاتي ديگري جايگزين آن شود. آن‌گاه سريعاً منابع رقيب از سوي دشمنان معرفي مي‌شوند. تزريق اطلاعات اين‌گونه صورت مي‌پذيرد.

16. طراحي ادبيات مناسب: هر انساني، ارزش‌ها و شاكلة ذهني‌اي دارد. اگر مطالبي كه ديگران مي‌گويند تفاوت زيادي با اين شاكله‌ ذهني داشته باشد، انسان آن ‌را پس مي‌زند. اگر شخص مذهبي، پيامي كاملاً ضدمذهبي دريافت كند، طبيعي است كه از همان اول آن‌ را نمي‌پذيرد. به همين دليل دشمن تلاش مي‌كند پيام موردنظرش را با توجه به شاكلة‌ رواني مخاطبان طراحي كند.

17. الگوسازي: در طول تاريخ مصداق‌هاي گوناگوني از جنگ رواني و روش‌هاي آن وجود دارد كه امروز علمي‌تر شده و به دليل توانايي رسانه، با قدرت بيشتري از آن استفاده مي‌شود. يكي از مواردي كه در دنياي مجازي رسانه‌اي كه امروزه در آن زندگي مي‌كنيم اهميت دارد، الگوسازي است.


برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :