صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtdldsYlR3QnhOVTAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtOTN0am80SmY3aHclM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLW04WnVJJTJmQkxzYlklM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi11OXNmQzVha3olMmY0JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - بازتاب
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>دستاوردها
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/10/16
بازديد: 6089
بازتاب جهاني انقلاب اسلامي بر دولتها

بازتاب جهاني انقلاب اسلامي بر دولتها

بازتاب جهاني انقلاب اسلامي بر دولتها

امروزه نه تنها علاقمندان و شيفتگان انقلاب اسلامي؛ حتي دشمنان و مخالفان انقلاب ترديدي ندارند و معترف‌اند كه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و سقوط رژيم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي در سال 1357 ش (1979 م) نقطه عطف مهمي نه تنها در تاريخ تحولات سياسي اجتماعي جهان اسلام و حتي جهان بشريت بوده است.

انقلاب اسلامي

اين انقلاب از يك طرف به نظام مستبد و وابسته شاهنشاهي پايان داد و در كمال شگفتي ناظران و انديشمندان جهاني، نظامي بر پايه ارزشهاي اسلامي و مذهبي بعد از گذشت هزار و چهارصد سال از ظهور اسلام و نداشتن نمونه‌اي در عصرهاي گذشته مستقر شد و توانست به مدت ربع قرن ـ با وجود همه مشكلات، توطئه‌ها و فشارهاي خارجي و داخلي دوام آورد، استحكام يابد و كارايي خود در دنياي مدرن متكي بر سكولاريزم و لائيزم را به اثبات برساند.

از سوي ديگر اين انقلاب به چند قرن خمودي و انحطاط تمدن اسلامي خاتمه داد و موجب بروز نوعي بيداري و احياگري اسلامي بر پايه بازگشت به ايدئولوژي و مكتب اسلام شد و بازار همه ايسم‌هاي وارداتي ـ اعم از ناسيوناليزم، ليبراليزم، سوسياليزم و... ـ را كساد كرد و به جاي آن نوعي شيفتگي و بازگشت به افكار و انديشه‌هاي اسلامي به ويژه در نسل جوان، به وجود آورد.

پس از انقلاب اسلامي ايران ، دولتهاي اسلامي به درجات متفاوتي احساس كرده‌اند براي دوام خود نيازمند نوعي مشروعيت ديني و مردمي اند، لذا هر دولت به شكلي براي رفع اين نياز واكنش نشان داده است.ملتهاي مسلمان نيز نوعا به اين نتيجه رسيده اند، كه نقشي در قدرت و مشروعيت دارند، لذا هر كدام به فراخور درك خويش تلاش كرده‌اند از حقوق و مزاياي اين توانمندي بهره‌مند شوند و مطالبات بيشتري مطرح نمايند.

امروزه نهضتهاي آزادي بخش غيراسلامي در جهان اسلام رنگ باخته و نهضتهاي اسلامي اصول گرا به سرعت رشد كرده. قدرت يافته است و در واقع حرف اول را در تحولات سياسي اجتماعي معاصر منطقه مي‌زنند.

بي ترديد احياگري و بيداري جهان اسلام با پيروزي انقلاب اسلامي معنا و مفهوم جديدي پيدا كرد و از مرحله نظر به عمل و واقعيت رسيد. اگر چه از حدود يك قرن قبل انديشمنداني چون سيد جمال الدين اسدآبادي در جهان اسلام ظهور كردند كه نداي بازگشت به اسلام و رويارويي با فرهنگ غرب را سر مي‌دادند و در اين مسير نهضت‌ها و گروه‌هايي نيز شكل گرفت؛ پيروزي انقلاب اسلامي به همه مسلمانان ثابت كرد بازگشت به اسلام تنها يك خيال نيست و مي‌تواند واقعيت هم داشته باشد.

مهم ترين تأثير انقلاب اسلامي بر احياي ارزش ها و آگاهي هاي اسلامي بوده است. در واقع پيروزي انقلاب اسلامي نشان داد كه اديان بويژه دين اسلام با گذشت زمان و توسعه مدرنيزاسيون نه تنها به پايان راه خود نرسيده اند بلكه مجددا به عنوان مهم ترين راه نجات بشريت از ظلم و بيدادگري مطرح مي باشند

مي‌توان ادعا كرد اولين بازتاب پيروزي انقلاب اسلامي ناشي از شكل گيري نظام جمهوري اسلامي و تداوم اقتدار آن در رويارويي با بحرانها و توطئه‌هاي گوناگون، به خصوص در تقابل با دنياي قدرتمند غرب بود.

البته ميزان تأثير و بازتاب انقلاب اسلامي بر همه جوامع اسلامي يكسان و يك نواخت نبوده؛ بلكه با توجه به قرابتهاي فكري، فرهنگي و جغرافيايي درجه تأثير آن متفاوت بوده است و چون اين انقلاب بر پايه تعاليم دين اسلام و مكتب اهل بيت به پيروزي رسيد، زمينه تأثير‌گذاري آن با توجه به همين امر متفاوت بود.
بازتاب انقلاب اسلامي بر دولتها

مطالعات ما از عكس العمل دولتهاي جهان كه همگي عضو سازمان ملل اند اعم از دولتهاي غربي، شرقي، جهان سوم و حتي دولتهاي اسلامي، نشان مي دهد كه در مجموع دولتهاي معاصر با پيروزي انقلاب اسلامي عموما از اين تحول و رخداد عظيم تاريخي استقبال نكردند و با نوعي سرگرداني و حتي شگفتي به اين پديده نوظهور كه براي هيچ كدام از آنها قابل پيش بيني نبود، نظر مي افكندند. از طرف ديگر هر كدام از آنها به طريقي نگران اثرات انقلاب بر جامعه خود و آينده ثبات نظام حاكم بر كشورشان بودند. اصولاً چون دولتها بيش از هر چيز به دوام خود مي انديشند و هر حركت مردمي و رهايي بخش مي تواند براي آنها نگران كننده و حتي خطرناك باشد، تمايل چنداني به اين نوع حركتها و انقلابها ندارند؛ به ويژه در شرايطي كه اين دولتها عموما داراي نظامهاي سكولار بودند و جدايي دين از سياست را به عنوان يك اصل ثابت و پابرجا پذيرفته بودند. انقلاب ايران كه خمير مايه اش از ايدئولوژي و مكتب ديني و اسلامي گرفته شده بود، طبيعتا نمي توانست براي آنها نگران كننده نباشد؛ زيرا كه وضع موجود را در هم مي ريخت و نظام و ارزشهاي جديدي را مطرح مي كرد. براي همين به طور طبيعي رغبتي براي استقبال از چنين پديده اي مشاهده نشد و اگر هم موارد بسيار معدودي ديده شد كه انقلاب و نظام برخاسته از آن را به رسميت شناختند، ناشي از نگراني آنها از عواقب آن يا فشارهاي مردمي و اجتماعي بود.

انقلاب اسلامي

دولتهاي غربي ـ به طور اعم ـ و ايالات متحده آمريكا ـ به طور اخص ـ نسبت به اين انقلاب با خصومت و كينه برخورد كردند و تلاش زيادي در ناكام گذاشتن آن و حتي تزلزل و سرنگوني نظام برخاسته از آن به خرج دادند. اين رويكرد ناشي از دو اصل بود:

1ـ وابستگي مطلق رژيم گذشته به غرب، به ويژه آمريكا و در واقع به خطر افتادن منافع غرب در ايران.

2ـ اصولاً انقلابهايي بر پايه ارزشهاي ديني و اسلامي، نظامهاي فكري سكولار ـ ليبرال غرب را به چالش كشيده، پيش بينيها و تئوريهاي آنها را مخدوش مي كرد.

اگرچه يكپارچگي و سياست واحد دنياي غرب بعد از فروپاشي نظام دو قطبي دچار تزلزل شده است و اروپاي متحد راه خود را در بسياري از موارد ازجمله پذيرش واقعيتهاي انقلاب اسلامي از آمريكا جدا و سياستي جداگانه و به قول خودشان "تماس و گفتگوي انتقادي در عين همكاري تجاري" را پيشه كرده اند، نبايد فراموش كرد كه از لحاظ فكري، فرهنگي و ايدئولوژيك همچنان ميان دولتهاي غربي وحدت نظري نسبت به واقعيتهاي انقلاب اسلامي «به خصوص از نظر حاكميت ارزشها و اصول اسلامي» وجود دارد.

در مورد دولتهاي اسلامي مي توان گفت بازتاب انقلاب اسلامي بر اين دولتها كه عموما پايگاه مردمي نداشتند و وابستگي جدي به جهان غرب و به ويژه آمريكا داشتند، به طور كلي اثر منفي داشت. به عبارت ديگر، مي توان گفت هر دولتي كه در اثر تحول ايران براي آينده خود احساس خطر بيشتري مي كرده، بازتاب منفي انقلاب اسلامي بر آن دولت بيشتر بوده و عكس العملهاي فوري اين دولتها را نيز بر همين اساس مي توان مشاهده كرد. جالب اينكه هر دولتي كه از اكثريت قوي تر شيعيان برخوردار بود يا داراي اقليت نسبتا چشمگيري از شيعيان بود، به خاطر هراس از شورش و خيزش مردمي در اين كشورها، عكس العمل تندتري نشان داد، به طوري كه رژيم بعثي عراق كه بر ملتي با اكثريت شيعه حكومت مي كرد، با خصومت وصف ناپذيري با انقلاب اسلامي برخورد كرد و در نهايت هم جنگ بي رحمانه و بي اماني را عليه اين نظام نوپا آغاز كرد كه نه تنها طولاني ترين جنگ قرن بيستم شناخته شد؛ بلكه خسارات جاني و مالي هنگفتي هم براي هر دو ملت بر جاي گذارد.

پس از انقلاب اسلامي ايران ، دولتهاي اسلامي به درجات متفاوتي احساس كرده‌اند براي دوام خود نيازمند نوعي مشروعيت ديني و مردمي اند، لذا هر دولت به شكلي براي رفع اين نياز واكنش نشان داده است.ملتهاي مسلمان نيز نوعا به اين نتيجه رسيده اند، كه نقشي در قدرت و مشروعيت دارند، لذا هر كدام به فراخور درك خويش تلاش كرده‌اند از حقوق و مزاياي اين توانمندي بهره‌مند شوند و مطالبات بيشتري مطرح نمايند
بازتاب انقلاب اسلامي در نظام بين الملل

انقلاب اسلامي در زماني شكل گرفت كه نظام جهاني بر پايه غرب محوري به مدت نزديك به چهار قرن به عنوان يك امر بديهي و تثبيت شده توسط جامعه جهاني پذيرفته شده بود. هر نوع تحولي كه در اين نظام در ابعاد گوناگون فكري، فرهنگي، اقتصادي و گفتمان هاي جديد مطرح مي گرديد، نشأت گرفته از غرب بوده و هيچ گاه غرب محوري را به چالش نكشيده بود. حتي انقلاب هاي بزرگ جهان كه در خارج از جهان غرب به وقوع پيوست مانند آنچه كه در چين در 1327 و يا كوبا در 1337 رخ داد تابعي از نظام هاي فكري و قانونمندي هاي برخاسته از غرب بوده است در حالي كه انقلاب اسلامي به عنوان يك تحول جديد توانست نظام جهاني غرب محور را در ابعاد مختلف به چالش بكشاند كه مي توان نتيجه گرفت كه پيروزي انقلاب اسلامي موجب تحولات عميقي در جامعه جهاني و نظام بين الملل در ابعاد زير گرديد:

الف. احياي اسلام؛ به عنوان يك مكتب جامع و جهاني

مهم ترين تأثير انقلاب اسلامي بر احياي ارزش ها و آگاهي هاي اسلامي بوده است. در واقع پيروزي انقلاب اسلامي نشان داد كه اديان بويژه دين اسلام با گذشت زمان و توسعه مدرنيزاسيون نه تنها به پايان راه خود نرسيده اند بلكه مجددا به عنوان مهم ترين راه نجات بشريت از ظلم و بيدادگري مطرح مي باشند و دنيايي را كه به سوي ماديات با سرعتي زياد در حركت بود به ناگهان متوقف نموده و دريچه اي از قدرت معنويات و اعتقادات ديني و مذهبي گشوده و بويژه نسل جوان رويگردان از ايدئولوژي هاي ماترياليستي را به آغوش اسلام باز مي گرداند. قرآن و آيات آن در دنياي بعد از انقلاب اسلامي معنا و مفهوم جديدي پيدا كرد.

ب.تغيير گفتمان انقلاب
اسلامي انقلاب اور خواتين كا كردار

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي عموم نظريه پردازان انقلاب نگرشي ناشي از فروپاشي نظام هاي حاكم نه به خاطر قدرت انقلابيون بلكه به خاطر ضعف ساختاري و كاهش توانمندي هاي رژيم هاي حاكم مي دانستند و اصولا معتقد نبودند كه مي شود عليه يك نظام قدرتمند و مستحكم قيام كرده و آن ر ا شكست داد .با پيروزي انقلاب اسلامي عليه رژيم قدرتمند شاه در حالي كه همه ابزار قدرت را در اختيار داشت و مورد حمايت همه قدرت هاي بزرگ جهان هم بود تعجب و حيرت انديشمندان و نظريه پردازان انقلاب را برانگيخت و موجب تغيير گفتمان انقلاب گرديد. از اين جهت نظريه پردازان به عامل بسيج نيروهاي مردمي، سازماندهي انقلاب، ايدئولوژي و رهبري انقلاب عطف توجه نموده و در واقع انقلاب اسلامي به عنوان پديده جديدي مورد بررسي آنها قرار گرفت و به عبارت ديگر اعتراف نمودند كه دسته ديگري از انقلاب ها نيز مي تواند وجود داشته باشد كه نمي آيند بلكه ساخته مي شوند.

ج.طرح الهيات رهايي بخش

پيروزي انقلاب اسلامي حتي در جوامع مذهبي غير مسلمان هم آثار خود را بر جاي گذاشت. كليساي مسيحيت كه خود را بر اين باور ثابت قدم و پايدار مي ديد كه نه حق دارد و نه ضرورت دارد وارد صحنه مبارزات سياسي عليه رژيم هاي خودكامه شود و تنها مي تواند به پند و اندرز و نصيحت بسنده كند، با پيروزي انقلاب اسلامي كه به رهبري علماي ديني شكل گرفت، بعضي از رهبران مسيحيت را بويژه در امريكاي لاتين به فكر انداخت كه به علت اين بي توجهي به نيازهاي عمومي جايگاه خود را در ميان گروه هاي اجتماعي از دست مي دهند، بنابراين با خروج از اصول و معيارهاي پذيرفته شده كليساي واتيكان به انقلابيون پيوسته و اولين تجربه را در انقلاب نيكاراگوئه كسب كردند و فصل جديدي در نظام كليسايي به نام الهيات رهايي بخش براي خود باز نمودند و رهبري بخش مهمي از نهضت هاي آزادي بخش امريكاي لاتين را علي رغم مخالفت واتيكان بر عهده گرفتند.

فرآوري : طاهره رشيدي

بخش تاريخ ايران و جهان تبيان
برچسب ها:
Load ListContent Error

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :