صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXlMJTJmOUNFZDUwclUlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC03OHpOd3pudzZvdyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1lY3Q0VTM0bzRSayUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLSUyZlBrRU40aCUyZkdKdyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - جنگ نرم و راهبردهاي اسلام از ديدگاه قرآن قسمت اول
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم
نويسنده:
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1392/12/12
بازديد: 15624
راهكارهاي عملياتي اسلام، رهبران الهي و مسلمانان

جنگ نرم و راهبردهاي اسلام از ديدگاه قرآن (قسمت اول)

راهكارهاي عملياتي اسلام، رهبران الهي و مسلمانان


جنگ نرم و راهبردهاي اسلام از ديدگاه قرآن (قسمت اول)
با نظر به شكست دشمنان انقلاب اسلامي در جنگ نظامي و ورود آنان به جنگ نرم با توجه به اينكه همواره دشمنان دين، از استراتژي ها و تاكتيك هاي مشابهي در طول تاريخ در برابر انبياء الهي استفاده مي كرده اند و در حال حاضر نيز دشمنان اسلام از همان استراتژي ها و تاكتيك ها بهره مي برند لذا بر آن شديم راهكارهاي عملياتي دشمنان دين الهي و راهكارهاي مقابله پيام آوران الهي را از ديدگاه قرآن كريم مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم. يادآوري مي نمايد كه اين مقاله از دو منظر الف) راهكارهاي دشمنان ب) راهكارهاي مقابله انبياء الهي با تاكيد بر تفاسير نمونه و نور به موضوع است. (قسمت اول(
الف) راهكارهاي عملياتي مخالفين اسلام عليه اسلام و رهبران الهي
1. ايجاد جنگ رواني و تبليغاتي عليه پيامبران خصوصا پيامبر گرامي اسلام(ص) و محتواي پيام هاي آنان:
تهمت ساحر بودن به پيامبر:
آيات 61 و 62 و 71 سوره طه
آيه 51 سوره قلم
آيات 2 و 76 سوره يونس
آيه 13 سوره نمل
آيه 30 سوره زخرف
آيه 109 سوره اعراف
آيه 153 و 185 سوره شعراء
آيه 8 سوره فرقان
آيه 4 سوره ص
- تهمت سحر به پيام هاي پيامبران:
- آيه 13 سوره صافات
- آيه 110 سوره مائده
- آيه 43 سوره سباء
- آيه 34 سوره شعراء
- آيه 29 سوره زخرف
- آيه 7 سوره انعام
- آيه 76 سوره يونس.
- مسخره كردن پيامبران و محتواي پيام ها:
آيه 65 سوره توبه
- آيه 10 سوره حجر
- آيه 10 سوره انعام
- آيه 30 سوره يس
- آيه 41 سوره انبياء
- آيه 140 سوره نساء
- آيه 51 سوره اعراف
نسبت دروغگويي به پيامبران و محتواي پيام آن ها:
آيات 105 و 34 سوره انعام
- آيه 150 سوره نساء
- آيات 18 و 37 سوره عنكبوت
آيات 4 و 25 سوره فاطر
- آيات 64 و 66 سوره اعراف
- آيات 105، 123، 141 و 189 سوره شعراء
- آيه 42 سوره حج
- آيه 4 سوره ص.
تحريف محتواي آيات:
- آيه 59 سوره بقره.
- ديوانه و مجنون خواندن پيامبران الهي:
- آيه 6 سوره حجر
- آيه 51 سوره قلم
- آيه 2 سوره يونس
- آيات 66 تا 70 سوره مؤمنون
- آيه 27 سوره شعراء
- آيه 36 سوره صافات.
شاعر خواندن پيامبر و شعر خواندن قرآن:
- آيه 69 سوره يس
- آيه 224 سوره شعراء
- آيه 36 سوره صافات.
يامبران جن زده هستند كه تعليمشان داده اند:
-آيات 13 و 14 سوره دخان.
بر انبياء تهمت مي زدند كه به خدا افترا زده اند:
-آيه 35 سوره هود.
2. مردان و زنان منافق از يك قماشند، به منكر فرمان مي دهند و از معروف نهي مي كنند و دست هاي خود را (از جهت بخشش و انفاق) مي بندند، خدا را فراموش كرده اند چرا كه منافقين همان گروه فاسقند. «آيه 67 سوره توبه»
و همچنين قرآن كريم مي فرمايد: ستمگران ياور يكديگرند و در موقع به خطر افتادن منافعشان به ياري هم مي شتابند. «آيه 19 سوره جاثيه- آيه 73 سوره انفال»
3. سودمداران كفر به مرحله اي از سقوط اخلاقي مي رسند كه نمي توانند انسان هاي پاكدامن و صالح را در كنار خود تحمل نمايند لذا مي بينيم كه قوم فاسد لوط تقاضا داشتند افراد صالح را كه نمي خواستند تن به گناه و فساد دهند از خانه و كاشانه شان اخراج نمايند. «آيه 82 سوره اعراف»
4. منافقين با نام مذهب عليه مذهب اقدام مي كنند تا جايي كه براي ضربه زدن به دين حتي دست به مسجدسازي زده و از مسجد به عنوان خانه تيمي و خرابكاري عليه مسلمانان بهره مي گيرند. «آيه 107سوره توبه»
5. كفار از پيامبران تقاضا مي كردند كه نكات و سخناني كه منافع نامشروعشان را تهديد مي كند تغيير داده، حذف و يا اينكه دستورالعملي مطابق خواسته آنان بياورند. «آيه 15 سوره يونس»
6. مخالفان پيامبران، كتب آسماني و دستورات داده شده از طرف خداوند به انبياء را ساخته و بافته خود آنان مي دانستند. «آيه 38سوره يونس- آيه 13سوره هود»
7. منافقان و كفار، زور بازو، قدرت اقتصادي، زيادي فرزندان و جمعيت خود را سببي جهت فتنه انگيزي خود دانسته و به آنان افتخار مي كردند. «آيات 69 و 82 سوره توبه- آيه 88 سوره يونس- آيه 15 سوره فصلت- آيه 77 سوره مريم»
8. منافقان در خفا با جاسوسي براي كفار و پيوند با آنان در اجتماعات مسلمانان با كارهايي از قبيل سخنان در گوشي ايجاد جو بدبيني كرده و دست به فتنه گري مي زدند. «آيه 78 سوره توبه»
9. سرپرستان كفار، طاغوت ها هستند كه آنان را از نور به تاريكي ها (كفر، نفاق، گناه، گمراهي، آتش جهنم و...) سوق مي دهند. «آيات 221 و 257 سوره بقره»
10. مخالفان انبياء و رهبران الهي، اهل انديشه و تفكر نيستند. «آيه 58 سوره مائده- آيات 42 و 43 سوره يونس»
11. منافقين خود را اصلاح گر و اصلاح طلب معرفي مي كردند. «آيات 11 و 12 سوره بقره»
12. منافقين با تكبر و غرور نه تنها ايمان نمي آوردند بلكه طرفداران انبياء و رهبران الهي را ساده انديش و سبك مغز قلمداد مي كردند. «آيه 13 سوره بقره»
13. هدف نهايي مخالفان انبياء و رهبران الهي آن است كه آنان را به آئين كفر و باطل خود سوق دهند و نور الهي را خاموش سازند و زماني دست از مخالفت با مسلمانان بر مي دارند كه مسلمانان اسلام را كنار بگذارند و كاملا تسليم آنان شوند. لذا نابودي كليه نمادهاي اسلامي و در نهايت نابودي اسلام استراتژي نهايي كفار است. «آيات 8 و 9سوره قلم- آيه 88 سوره اعراف- آيات 217، 114 و 120سوره بقره- آيه 8 سوره صف- آيه 149 سوره آل عمران- آيه 20 سوره كهف» و در آيه 204 سوره بقره قرآن كريم اهداف نهايي منافقين از حكومت و قدرت افساد در زمين را نابودي امكانات، تاسيسات، كشاورزي و نسل هاي مسلمانان دانسته است.
در آيات 42 و 45 و 46 سوره توبه قرآن كريم منافقين را دنبال غنيمت و منافع حزبي و گروهي دانسته و فلسفه حضور آنان در تمامي صحنه ها را جلب منافع معرفي كرده و ادامه مي دهد كه آنان مرد سختي ها و ميدان هاي جنگ نيستند بلكه آنان مفت خورند و همچنين آيه 89 سوره نساء مي فرمايد: منافقان دوست دارند كه مومنان نيز همچون خودشان كفر ورزند تا با آنان برابر گردند.
14. مستكبرين و ستمگران انديشه هاي باطل خود را با قسمتي از حق به هم مي آميزند تا بدينوسيله باطل بودن اقدامات آنان تشخيص داده نشود. «آيه 96 سوره طه»
اين اقدام امپرياليسم خبري از سنت هاي كفار در طول تاريخ بوده است لذا امروزه قدرت هاي رسانه اي دشمنان اسلام از اين سيستم تبعيت مي كنند.
15. منافقين چون با اهل ايمان برخورد مي-كنند مي گويند ما نيز ايمان آورده ايم ولي هرگاه با همفكران شيطان صفت خود خلوت مي كنند، به آنان مي گويند ما با شما هستيم و اهل ايمان را فقط مسخره مي كنيم. «آيات 14 و 8 سوره بقره» و كفار نيز وقتي به آنان گفته شود (به رسول گرامي اسلام ص) ايمان بياوريد مي گويند كه ما به پيامبران خودمان ايمان داريم. «آيه91- سوره بقره»
16. مخالفان انبياي الهي انتظار داشتند كه خداوند پيامبران را از طبقه ثروتمندان انتخاب كرده و پيامبران شرايط ويژه اي غير از مردم داشته باشند و تافته جدا بافته اي باشند. «آيه 13 سوره هود»
آيات 31 و 53 سوره زخرف ترسيم مي كند كه سردمداران كفر رهبران الهي را بي مقدار و خودشان را بزرگ مي شمارند و مي گويند چرا فرستادگان و رهبران الهي نوكر و زيورآلات و زرق و برق ندارند و چرا آنان (ضعيفان از ديدگاه كفر) از طرف خدا آمده اند؟ چرا ثروتمندان و قدرتمندان انتخاب نشده اند؟
17. سردمداران كفر، انبياء و رهبران الهي را ضعيف و حقير و خودشان را برتر و قدرتمندتر از آنان مي دانستند. «آيه91 سوره هود- آيه52 سوره زخرف»
و همچنين كفار و مستكبرين طرفداران انبياء و رهبران الهي را فرومايه و حقير مي پنداشتند و خود و طرفدارانشان را بزرگ دانسته و همواره مي خواستند انبياء و رهبران الهي، مردم فقير و مؤمن را از كنار خود دور كنند. «آيه 105 سوره شعراء- آيه 27 سوره هود»
18. كفار، گروه مؤمنين را اندك و متفرق و خود و طرفدارانشان را بسيار زياد و متحد و يكپارچه مي دانند آيات 54 و 55 سوره شعراء.
19. كفار با وجود باطل بودن سيستم و قوانين پيشينيان، شتابان راه گذشتگان را دنبال مي كنند- آيه 49 سوره صافات- آيه6 سوره ص و در آيات 22 تا 25 سوره زخرف و آيه 109 سوره هود قرآن كريم مي فرمايند:
كفار مي گويند ما پدران خود را بر آييني يافتيم و با پيروي از آنان هدايت يافته و وقتي پيامبران به كفار گفتند كه ما آئين هدايت بخش تر از نياكان شما برايتان از سوي خداوند آورده ايم كفار لجوج عنوان كردند كه ما به آنچه به آن فرستاده شده ايد كافريم.
و در آيه 74 سوره شعراء و آيه 62 سوره هود قرآن كريم مي فرمايند: كفار هم خود و هم حوزه فعاليت خود را به اطاعت از روش هاي پيشينيان دعوت مي كنند و اجازه نقد و بررسي روش هاي پيشينيان را نمي دهند و در آيه 104 سوره مائده و در آيه 43 سوره سبا به تداوم راه پيشينيان توسط كفار اشاره شده است.
20. سران كفر و قدرت هاي استكباري همواره خود را طرفدار و دلسوز مردم دانسته و همواره وانمود مي كنند كه نگران دين و اعتقاد مردمند و رهبران الهي را به سبب رد خدايان دروغين و مخالف با قدرت هاي استكباري و مظاهر شرك به فساد متهم مي كنند. «آيات 26 و 29 سوره غافر- آيه 27 سوره اعراف- آيه 68 سوره انبياء»
21. سردمداران كفر، راه خود را بهترين معرفي مي كنند و راه و روش هاي ديگران را انحراف مي دانند. «آيه 29 سوره غافر»
قرآن كريم در آيات ديگري مي فرمايد: ستمگران خود را اختياردار مردم دانسته و اطاعت كوركورانه را از آنان خواستارند به طوري كه بدون اجازه آنان هيچگونه تصميم نگيرند. برخوردهاي قيم مآبانه و عامي دانستن مردم حوزه فعاليت خود و حوزه هاي ديگر از نمودهاي مستكبران است. «آيه 71 سوره طه- آيه 49 سوره شعراء»
- قدرت هاي استكباري خود را مالك همه چيز مي دانند و براي خودشان عظمت پوشالي قائلند. «آيه 51 سوره زخرف- آيه 123 سوره اعراف»
انحصارطلبي و حسادت مخالفان رهبران الهي به طوري كه همه چيز را حق خودشان مي دانند و چشم ديدن موفقيت هاي غير از خودشان را ندارند. «آيات 53 و 54 سوره نساء»
22. ستمگران و قدرت هاي طاغوتي، با وجود اختلافات فراوان از نظر روش و راهكارهاي عملياتي، استراتژي يكساني دارند كه همان نابودي حق است، بنابراين در برابر حق جبهه واحدي را تشكيل مي دهند. «آيه 24 سوره عنكبوت»
23. منافقين به راحتي آلت دست بيگانگان قرار مي گيرند. «آيه 14 سوره احزاب»
- منافقين هر گروه، حزب و قدرتي يا پناهگاهي بيابند زير چتر حمايتي آنان قرار مي گيرند. «آيه 57 سوره توبه»
24. قدرت هاي طاغوتي با تحقير و خوار و ذليل كردن مردم آنان را وادار به اطاعت مي كنند. «آيه 54 سوره زخرف»
25. جلوه هاي استكبار مختلف است. گاهي قاروني است يعني اقتصادي و گاهي سياسي يعني فرعوني يا هاماني يعني مظهر فرهنگي دارد كه همه آن ها در طغيان، سركشي و لجاجت با حق مشترك بوده و هستند. «آيه 39 سوره عنكبوت»
26. اشاعه گناه و فساد از راهكارهاي شيطاني است كه مخالفان رهبران الهي از آن بهره مي گيرند. «آيه 91 سوره مائده- آيات 19 و 21 سوره نور»
27. منافقين هم سست اراده هستند و هم با نفوذ خود در جبهه حق، عامل كندي و دلسردي رزمندگان و مبارزان مي شوند.«آيه 72 سوره نساء»
- منافقين در روز و در ملأ عام در جلسات مؤمنان شركت مي كنند ولي شبانه و مخفيانه جلساتي تشكيل مي دهند و با اطلاعات به دست آورده به توطئه و خيانت مي انديشند. «آيات 81 و 108 سوره نساء»
- منافقين در دل هايشان بيماري است. گروهي از آنان اخبار و شايعات بي اساس را دربين مسلمانان درست مي كنند. «آيه 60 سوره احزاب» و گروهي ديگر از آنان شايعات را مي شنوند و به جاي ارسال اخبار به مراكز تصميم گيري و مسئولين اسلامي آن را جهت تضعيف مسلمانان به سرعت در جامعه پخش مي كنند. «آيه 83 سوره نساء»
- وقتي مؤمنين با ناكامي مواجه شدند منافقين مي گويند: اگر از راهكارهاي ما بهره گرفته بوديد اين چنين نمي شد: «آيه 68 سوره آل عمران» و به قصد فساد و فتنه انگيزي در جبهه حق نفوذ مي كنند. «آيه 47 سوره توبه»
- نفوذ در جبهه حق و دقيق گوش كردن پيام هاي الهي با نيت جاسوسي براي كفار يا وارونه جلوه دادن و تحريف سخنان با هدف نااميد كردن مسلمان و سد راه حق، از ديگر راهكارهاي منافقين داخلي اسلام است. «آيه 41 سوره مائده- آيه 48 سوره توبه»
- منافقين به خدا و پيامبرش كافرند ولي جهت حفظ ظاهر خود به خدا قسم مي خورند كه طرفدار جبهه حق هستند ولي وقتي موقعيت مناسب باشد ماهيت واقعي آنان معلوم مي شود. «آيات 54 و 56 سوره توبه»
- منافقين براي سرپوش گذاشتن بر ترك جهاد و سستي در اين كار دست به كمك مالي مي زنند تا مسلمانان را فريب دهند. «آيه 53 سوره توبه»
- منافقين از جبهه فرار مي كنند و براي اين كار توجيهات واهي مي آورند و به نرخ روز نان مي خورند. «آيات 49 و 50 سوره توبه» و سعي مي كنند ديگران را نيز به ترك جهاد وادارند. «آيات 81 و 86 و 94 سوره توبه»
- منافقين براي فرار از انجام وظيفه از پيامبر اجازه بازگشت از جنگ را مي خواستند و بهانه مي آوردند كه خانه هاي ما بي حفاظ است، درحالي كه بي حفاظ نبود. (دفاع از زن و فرزند را بهانه مي كردند). «آيه 13سوره احزاب»
28. كفار به كساني كه ايمان آورده اند مي گويند: شما راه ما را پيروي كنيد ما مسئوليت اقدامات و عواقب اعمال و گناهان شما را برعهده مي گيريم. «آيه 12 سوره عنكبوت»
علي احمدلو
منبع : روزنامه كيهان، شماره 20128 به تاريخ 5/11/90، صفحه 6
جنگ نرم و راهبردهاي اسلام از ديدگاه قرآن (قسمت دوم)
علي احمدلو
در قسمت اول مطلب حاضر، مباحث: جنگ نرم و راهبردهاي عملياتي اسلام از ديدگاه قرآن كريم، راهكارهاي عملياتي مخالفين اسلام عليه اسلام و رهبران الهي و مسلمانان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.دراين قسمت از مطلب راهكارهاي عملياتي اسلام، رهبران الهي و مسلمانان عليه دشمنان مورد بررسي قرار مي گيرد.
29- سيماي جامعه كفر و نفاق، سبقت در فساد و گناه است. «آيات 61 و 62 سوره مائده»
30- قدرت هاي استكباري با صرف ثروت هاي كلان كه از راه نامشروع به دست آورده اند سعي مي كنند سد «عن سبيل الله» شده و مردم را از حق بازدارند تا هرچه بهتر و بيشتر بتوانند به غارت منابع و ملت ها بپردازند. «آيه 36 سوره انفال- آيه 87 سوره طه»
31- روش قدرت هاي نرم طاغوتي در برابر برخورد نرم اولياي الهي تعدي و تداوم طغيانگري است. «آيات 45 و 56 و 57و 60 سوره طه»
32- دين سازي، بدعت و نوآوري در دين و آيين و تحريف كه توسط دانشمندان و علماي وابسته به كفار صورت مي گيرد، يكي ديگر از راهكار هاي مخالفين اسلام جهت موازي سازي با اسلام و مبارزه و نابودي آن است. «آيه 79 سوره بقره»
33- سران كفر به جاي پرستش خداي يگانه، نمادهاي مادي را مورد پرستش قرار مي دهند و ديگران را نيز به آن دعوت مي نمايند. «آيات 51 و 54 سوره بقره»
34- فاسقان پيمان با خدا را مي شكنند، پيوندها را قطع مي كنند و در زمين فساد مي نمايند. «آيه 27 سوره بقره»
35- طاغوت ها از مشاوران، متخصصين و علماي وابسته و هنرمندان و سوءاستفاده از برتري هاي علمي درجهت منحرف كردن مردم از جبهه حق و غارت منابع آنان بهره مي گيرند.
«آيات 85 و 98 سوره طه- آيه 184سوره اعراف- آيه 34سوره توبه- آيه 67 سوره احزاب- آيات 36 و 37 سوره غافر».
36- پيروي از گمان و هواي نفس، ضايع كردن نماز و احكام اسلام و تكبر و حسادت در برابر جبهه حق يكي ديگر از راهكارهاي مخالفان اسلام است. «آيه 16 سوره طه- آيه 87 سوره بقره- آيه 59 سوره مريم- آيه 116سوره انعام- آيه 36 سوره يونس- آيه 59 سوره هود»
37- بهره گيري از فنون هنري و هنرهاي نمايشي و تجسمي و تبليغات رسانه اي با استفاده از سخنگويان باطل و اظهارنظرها و القاي شبهات خصوصا براي نسل جوان با برگزاري جلسات اعم از سمينار، كنفرانس، همايش ها و... جهت خاموش كردن نور الهي و شست وشوي مغزي مردم از ديگر راهكارهاي دشمنان اسلام است. «آيه 32 سوره توبه- آيات 85 و 88 سوره طه- آيه45 سوره اعراف- آيه 19 سوره هود»
38- مشركان، منافقان و مخالفان پيامبران به پيمان ها و قراردادهاي منعقده طرفين پايبند نيستند و زبان و دل آنان يكي نيست. «آيات 7 و 8و 9 و10 سوره توبه- آيه 155 سوره نساء»
-منافقان پيمان شكني كرده و روحيه دروغگويي و نفاق دارند. «آيه 77 سوره توبه»
39- مخالفان با گذشتن دست بر دهان حقگويان صداي آنان را در گلو خفه مي كنند. «آيه 9 سوره ابراهيم»
40- كفار همه را به كيش خود مي خوانند در صورتي كه مقاومت نمايند آنان را اخراج و تبعيد مي نمايند. «آيه 13 سوره ابراهيم» و كساني را كه بگويند «ا... پروردگار ماست» از شهر و ديار خود به ناحق اخراج مي كنند. «آيه 40 سوره حج»
41- كفار در تبليغات خود بر ضد پيامبران و رهبران الهي، خلقت هستي را بي هدف و باطل مي پندارند. «آيه 27 سوره ص»
42- تهديد، ارعاب، شكنجه، قطع اعضاي بدن، تعقيب، اخراج، تبعيد، سنگسار كردن، قتل و سوزاندن، شبيخون به آنان و جاسوسي عليه پيامبران و رهبران الهي و پيامبران آنان در رأس برنامه هاي مخالفين اسلام اعم از كفار و منافقين است.
«آيه 30 سوره انفال- آيه 103 سوره اسراء- آيه 20 سوره كهف- آيات 61، 85، 87، 246 سوره بقره- آيات 155، 156 و 157 سوره نساء- آيات 49و 56 سوره نمل- آيه 88 سوره اعراف- آيات 29، 116 و 167 سوره شعرا- آيه 74 سوره توبه- آيه 83 سوره يونس»
43- مخالفين انبياء تبليغات درون گروهي داشته به طوري كه روش هاي شيطنت آميز را به يكديگر مي آموزند و به تبادل تجربه در گمراه كردن هرچه بيشتر مردم مي پردازند. «آيه 112 سوره انعام- آيه 69 سوره آل عمران»
44- يكي از راهكارهاي مخالفين اسلام نفوذ در دل جبهه حق با ايمان آوردن ظاهري براي جمع آوري اطلاعات و شناسايي افراد حقجو و در نهايت بازگشت از ايمان و اظهار آن به افراد مؤمن جهت تضعيف جبهه حق مي باشد. «آيه 72 سوره آل عمران»
45- اگر خوبي و موفقيت به اهل حق رسد دشمنان غمگين و هراسان مي شوند و اگر شكست يا بد به اهل حق وارد شد آنان به خوشحالي مي پردازند. «آيه 120 سوره آل عمران»
46- مخالفان آگاهانه و از روي غرض ورزي به انكار و كتمان حقايق مي پردازند و هم خود و هم ديگران را گمراه مي سازند. «آيه 70 سوره آل عمران- آيه 44 سوره نساء- آيه 146 سوره بقره»
47- منافقين داخلي اسلام نداشتن تخصص و فنون در برخي زمينه ها اعم از نظامي و... را بهانه اي براي ترك وظيفه خود خصوصاً در هنگامه سختي ها و خطرات قرار مي دهند. «آيه 167
سوره آل عمران»
48- منافقين در جبهه هاي حق و باطل اعم از احزاب و گروه هاي گوناگون و... نيرو داشته و با ظاهرسازي و عدم بيان روشن مواضع در دل پايگاه هاي مسلمانان و دشمنان اسلام جاي پايي براي خود پيش بيني مي كنند تا هر كدام موفق شدند منافعشان حفظ شود. «آيه 142 سوره نساء»
49- قرآن كريم وضعيت منافقان را اين چنين ترسيم مي كند: بين كفر و ايمان سرگشته اند، نه با اين گروهند و نه با آن گروه و خداوند هر كه را گمراه كند براي او راه نجاتي نخواهي يافت.
«آيه 143سوره نساء»
50- نبوت يك جريان و سنت دائمي و همچون زنجير به هم پيوسته است. مخالفين انبياء با تأييد بعضي پيامبران و تكذيب بعضي ديگر مي خواهند در اين ميانه راهي در پيش گيرند كه مطابق هوس آنان باشد. «آيه 150 سوره نساء»
51- مخالفان براي انكار دعوت هاي الهي به پيامبران مي گفتند: شما هم مثل ما بشريد و ادعاي نبوت دروغ است. «آيه 15 سوره يس- آيه 186 سوره شعرا- آيه 7 سوره فرقان- آيه 4 سوره ص- آيه 24 سوره غافر و منافقان گفتند: خدا و پيامبرش جز وعده هاي فريبنده به ما ندادند. «آيه 12 سوره احزاب»
52- منافقين تو دل مردم راخالي مي كنند و همچنين آنان در موضع گيري ها، بيانيه ها و تمام مطالب مربوط به فرهنگ اسلامي و ديني را سانسور مي كنند و جملات و كلمات و اصطلاحات خودشان را مي گنجانند. «آيه 13 سوره احزاب»
53- استفاده از خوانندگان، گويندگان وابسته و منحرف كه با سخنان باطل و بيهوده مردم را سرگرم نموده و از حق بازدارند.
«آيه 6 سوره لقمان»
54- هرگاه پيامبران و رهبران الهي، قانوني آورند و پياده كنند كه با سليقه آنان هماهنگ نباشد و منافع آنان را تأمين نكند با تكبر مقابل آن مي ايستند. «آيه 87 سوره بقره- آيات 66 تا 70 سوره مؤمنون»
55- تمدن و رفاه كاذب كفار، عامل غرور و مانع حق پذيري آنان است. «آيات 128 و 129 سوره شعراء»
56- كشتن نيروهاي كارآمد و مستعد و زنده نگه داشتن افرادي ديگر اعم از زنان و... بهره كشي فكري، كاري و جنسي از آنان و ايجاد تفرقه و دشمني بين افراد و ملت ها از راهكارهاي طاغوت ها در طول تاريخ بوده است. «آيه25 سوره غافر- آيه 127 سوره اعراف- آيه6 سوره ابراهيم- آيه 32 سوره روم»
- مشركان لجوج با تحريف حقايق موجب اختلاف و تفرقه در جهان شده و همواره در ستيزه اي عميق با اهل حق هستند. «آيه 176 سوره بقره»
57- سردمداران كفر با روش هاي مختلف سعي دارند پيام هاي رهبران الهي به مردم حق طلب نرسد. با استفاده از رسانه ها، پارازيت، جار و جنجال كردن، افسانه بافي، ايجاد ترديد و سؤالات نابجا، ايجاد نيروهاي كاذب و... انحراف مسير حق را در نظر دارند. «آيه 26 سوره فصلت- آيه 86 سوره اعراف- آيه 47 سوره انفال»
58- سردمداران كفر نه تنها خود ايمان نمي آورند بلكه راه ايمان آوردن ديگران را نيز سد مي كنند و مردم را از قرآن و پيامبر باز مي دارند و خودشان نيز از هدايت محروم مي شوند. «آيه 20 سوره دخان- آيه 26 سوره انعام»
59- معيار شايستگي مديريت و رهبري جامعه از ديد سران كفر و پيروان آنان، ثروت و ماديات است. «آيه 247 سوره بقره»
60- مخالفين اسلام حتي براي گمراه ساختن پيامبر گرامي(ص) و مديران ارشد سطوح گوناگون جوامع اسلامي برنامه داشتند و دارند. «آيه 113 سوره نساء»
61- كفار هم به قرآن اشكال مي كردند كه نوآوري ندارد بلكه افسانه هاي قديمي است و هم شخص پيامبر را زير سؤال مي بردند كه رونويسي كرده است و هم ياراني خيالي در ديكته كردن براي پيامبر درنظر مي گرفتند. تهمت تحجر، سنت گرايي و كهنه پرستي از قديمي ترين تهمت به رسولان الهي در طول تاريخ بوده است. آيه 5 سوره فرقان- آيه 24 سوره حجر- آيات 25 و 105 سوره انعام- آيه 31 سوره انفال- آيه 83 سوره مؤمنون.
62- مشركان لجوج به قدرت هاي توخالي خود مي نازند لذا مي بينيم (مخالفان) گفتند، اي نوح! تو واقعاً با ما جدال و جر و بحث زيادي نمودي (اكنون ديگر بس است) اگر راست مي گويي، آنچه را (از عذاب الهي» كه به ما وعده مي دهي بر سر ما بياور؟! «آيه 32 سوره هود»
63- كفار در برابر رهبران الهي، از تمام ظرفيت هاي خود بهره مي گيرند. آيه 60 سوره طه.
64- مشركان و منافقان كه ولايت غيرالهي را برگزيدند و شرك ورزيدند بنياد و پايه حكومت هايشان مانند خانه عنكبوت بي اساس است. «آيه 41 سوره عنكبوت»
65- مخالفين پيامبران و رهبران الهي خصوصاً نفوذي ها مانندمنافقين داخلي جهت ضربه زدن به مسلمانان و نفوذ بهتر در جبهه حقگويان حالات، وضعيت، قيافه و چهره خود را تغيير داده و يا مي پوشانند تا شناسايي و شناخته نشوند. «آيه5 سوره هود»
66- مشركان، كفار و منافقين نه تنها مسلمانان بلكه انبياي الهي را نيز گمراه تلقي مي كنند. «آيه 51 سوره اعراف»
- سران كفر با گستاخي و با بي شرمي انبياي الهي را بي خرد و دروغگو خطاب مي كنند. «آيه66 سوره اعراف»
- سران و اشراف مشرك، پيروي مردم از انبياء و رهبران الهي را زيانبار معرفي كرده و برعليه آنان جوسازي مي كنند. «آيه 90 سوره اعراف»
- اشراف و سران مشركين، جوسازي مي كردند كه انبياي الهي مي خواهند مردم را از سرزمينشان بيرون كرده و خود صاحب آن جا شوند. «آيات 2و 78 سوره يونس- آيات 109 و 123 سوره اعراف- آيات 57، 62و 63 طه- آيه 35 سوره شعراء»
با بيان بخشي از مواضع مخالفان اسلام حال به مواضع اسلام و انبياء و رهبران الهي و پيروان آنان مي پردازيم.
ب: راهكارهاي عملياتي اسلام، رهبران الهي و مسلمانان
1- بشارت و انذار: پيامبران بشارت دهندگان براي مؤمنان و بيم دهندگان براي مجرمان و ستيزه جويان هستند. البته پيامبران و رهبران الهي مسئول اعمال مردم نيستند بلكه تنها بشارتگر و بيم دهنده اند.«آيه 49 سوره حج- آيه 105 سوره اسراء- آيه 56 سوره كهف- آيه 97 سوره مريم- آيه 80، 81 و 92 سوره نمل- آيه 165 سوره نساء- آيه 48 سوره انعام- آيه 25 سوره هود- آيه 119 سوره بقره- آيه 56 سوره فرقان- آيه 2 سوره يونس- آيه 2 سوره اعراف- آيات 45 و 47 سوره احزاب»
2- سوز و عشق به مكتب و دلسوزي براي هدايت همه مردم حتي گمراهان و كفار: دلسوزي و تأسف بر گمراهي ديگران يك ارزش است تا آنجايي كه خداوند متعال در آيه 6 سوره كهف خطاب به پيامبر گرامي(ص) مي فرمايند: پس بيم آن مي رود كه اگر به قرآن ايمان نياورند تو در پي آن خود را هلاك كني! و در آيه 3 سوره شعراء خطاب به پيامبر اكرم(ص) مي فرمايند: گويي مي خواهي به خاطر آنكه مشركان ايمان نمي آورند جان خود را از دست بدهي. در آيه 103 سوره يوسف خطاب به رسول گرامي(ص) مي فرمايند: هر چند آرزومند و حريص باشي بسياري از مردم ايمان نخواهند آورد. در سوره هاي حجر، آيه 88، نمل آيات 127 و 70 به پيامبر(ص) خطاب شده كه غصه آنان را نخور.
3- آنان كه در راه خدا و خط اويند نبايد از منحرفان كمك بگيرند بلكه بايد استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود را حفظ كنند. لذا قرآن كريم در آيه 141 سوره نساء مي فرمايند: خداوند هرگز راهي براي سلطه كفار بر مسلمانان قرار نداده است. «آيه نفي سبيل و همچنين آيه 51 سوره كهف»
4- رهبران الهي و پيروان واقعي آنان فقط خدا را پرستش مي كنند و بر عبادتشان شكيبا هستند چرا كه عبادت آن ها موجب تعارض و تضاد با قدرت هاي طاغوتي و مشكلات فراوان ديگر مي شود. لذا پرستش خداي يگانه و پايداري موجب مي شود كه نه خوفي داشته باشند و نه اندوهي. «آيه 65 سوره مريم- آيه 25 سوره انبياء- آيه 21 سوره بقره- آيات 13 و 14 سوره احقاف- آيه 123 سوره هود».
5- رد ارزش ثروت و اولاد. رهبران و پيروان الهي در رد مواضع مخالفين كه به قدرت و ثروت و كثرت فرزندان و جمعيت خود مي نازند، مي گويند خداوند فرموده است: «و چه بسيار نسل ها را پيش از آنان نابود كرديم كه مال و ثروتشان بهتر بود و منظري آراسته تر داشتند. آيا كسي از آن ها را مي بيني يا كمترين صدايي از ايشان مي شنوي؟ و هر چه از مال و فرزند دم مي زند ما وارث خواهيم شد و او بي كس و تنها نزد ما خواهد آمد.» بنابراين مي بينيم كه هلاكت دشمنان حق، يكي از سنت هاي الهي در طول تاريخ بوده است. «آيات 77، 80 و 98 سوره مريم- آيات 82 و 69 سوره توبه.»
6- بيان نرم اولين گام رهبران الهي و پيروان آنان در تبليغ دستورات الهي حتي در برابر ستمگران و طاغوت ها بيان نرم است. همچنين استفاده مي شود كه وظيفه رهبران الهي و مبلغين تنها تذكر و ارشاد است. «آيات 43 و 44 سوره طه»
7- رهبران الهي با مردم حوزه فعاليت خود مهربانند لذا قرآن كريم در آيه 159 سوره آل عمران خطاب به رسول گرامي اسلام(ص) مي فرمايند: به خاطر رحمتي از جانب خدا كه شامل حال تو شده با مردم مهربان گشته اي و اگر خشن و سنگدل بودي، مردم از دور تو پراكنده مي شدند و در آيه 215 سوره شعراء مي فرمايند: براي مؤمناني كه از تو پيروي كرده اند بال خود را بگستر (متواضع باش) و همچنين آيه 3 سوره نمل.
8- رهبران الهي از جنس مردمند. خداوند در آيه 128 سوره توبه مي فرمايند: همانا پيامبري از خودتان به سوي شما آمده است كه آنچه شما را برنجاند بر او سخت است و بر هدايت شما حريص و دلسوز و به مؤمنان رئوف و مهربان است. «همچنين آيه 164 سوره آل عمران- آيه 151 سوره بقره- آيه 20 سوره فرقان».
9- جهاد و مبارزه به وسيله مال و جان و فكر و انديشه با دشمنان اسلام: جهاد و مبارزه با ستمگران و طاغوت ها يكي از دستورات قرآني است. هوشياري در برابر دشمن، برداشتن سلاح، حركت هاي سازمان يافته براي مقابله با دشمن و در مواردي ضروري بسيج عمومي براي محاصره و دستگيري و كشتن مشركاني كه مسلمانان را تهديد مي كنند و عدم سستي در تعقيب بقيه افراد دشمن و ثبات قدم در تمام مراحل جهاد مورد تأكيد قرار گرفته و مجاهدات بالاترين پاداش را نزد خداوند دارند. «آيات 71 و 75 و 76 و 84و 104 سوره نساء- آيه 195سوره آل عمران- آيات 5، 20، 14، 38، 39، 41، 73، 88 و 123 سوره توبه- آيه 45، 65، 72 و 75 سوره انفال- آيه 23 سوره احزاب- آيات 218، 224، 251، 190، 194 و 216 سوره بقره- آيه 54 سوره مائده»
10- شهادت در راه هدف والاي الهي يكي از ارزش هاي اصيل قرآني است كه رهبران الهي و پيروان آنان، مورد توجه و تأكيد قرار داده و از آن در مواقع لازم بهره مي گيرند. در حقيقت شهادت ميوه و ثمره جهاد است. قرآن كريم در آيه 154 سوره بقره مي فرمايند: به آن ها كه در راه خدا كشته مي شوند مرده نگوئيد بلكه آنان زنده اند ولي شما نمي فهميد. «همچنين آيه 23 سوره احزاب- آيات 169 و 195 سوره آل عمران- آيه 58 سوره حج»
11- توبه و ايجاد فرصت براي جبران گناهان و لغزش ها و اشتباهات يكي از راهكارهاي قرآني است. البته قرآن كريم با ارائه راهكارهايي سوءاستفاده هاي احتمالي از اين اصل را از بين برده است.
«آيات 37، 160 و 222 سوره بقره- آيات 60 و 82 سوره مريم- آيه 8 سوره تحريم- آيه 37 سوره شوري- آيات 3 و 90 سوره هود- آيات 17 و 18 سوره نساء- آيه 54 سوره انعام- آيه 117 سوره توبه- آيه 31 سوره نور- آيه 11 سوره حجرات- آيه 10 سره بروج- آيات 70 و 71 سوره فرقان»
12- هجرت و تغيير محيط و حركت از محيط فاسد به محيط سالم از دستورات قرآني براي رشدو پيشرفت علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و عدم تأييد ستمگران و حفظ ايمان است. «آيات 195 سوره آل عمران- آيات 89، 97 و 100 سوره نساء- آيه 20 سوره توبه- آيه 72، 74 و 75 سوره انفال- آيه 58 سوره حج- آيه 122 سوره توبه - آيه 218 سوره بقره»
13- كار براي خدا از منظر رهبران الهي و مؤمنان واقعي عبادت، زندگي و كار و تلاش، تحصيل، جهاد و مرگ... همه براي خداست به طور كلي رهبران و انسان هاي الهي تمام گفتار و كردارشان رضوان الهي است. «آيه 162 سوره انعام»
14- مؤمنان نبايد كفار را دوست و سرپرست خود برگزينند حتي اگر پدران، برادران و ... مؤمنان هم راه كفر را پيمودند نبايد مؤمنان دوستي و ولايت آنان را بپذيرند چرا كه آنان ستمگرند. لذا هرگونه تكيه و تمايل به ستمگران در مكتب الهي مردود است. «آيه 13 سوره هود- آيات 20 و 28 سوره آل عمران- آيات 51، 52، 57 سوره مائده- آيه 108 سوره انعام- آيه 144 سوره نساء- آيه 23 و 114 سوره توبه»
15- تأكيد بر مشتركات ديني از روش هاي قرآني است كه بر گفت وگوي اديان توجه دارد. لذا قرآن كريم مي فرمايند: «(اي پيامبر) بگو اي اهل كتاب! به سوي سخني بياييد كه ميان ما و شما مشترك است جز آنكه خداوند را نپرستيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم و بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا ارباب نگيرد» (آيه 64 سوره آل عمران- آيه 108 سوره انبياء»
16- امر به معرووف و نهي از منكر از روش هاي قرآني جهت اصلاح امور جامعه است كه در قرآن كريم از جامعه اي كه در آن امر به معروف و نهي از منكر به خوبي تحقق مي يابد با نام بهترين امت ياد شده است. «آيات 104 و 110 سوره آل عمران»
17- مسلمانان نبايد از غيرخودشان همراز بگيرند چرا كه در تباهي مسلمانان مي كوشند و رنج بردن آنان را دوست دارند و كينه و دشمني از گفتارشان پيداست و در دل هايشان كينه و دشمني را انباشته اند. مسلمانان به كتاب هاي آسماني آنان ايمان دارند ولي آنان به قرآن ايمان ندارند، در ظاهر به دوستي وانمود مي كنند ولي در دل دشمني را پنهان كرده اند. «آيات 118 و 119 سوره آل عمران- آيه 89 سوره نساء»
18- دستور به سير و سياحت و گردش در زمين: قرآن كريم جهت آشنايي با سنت هاي گذشته و عبرت از حكومت هاي ستمگر و كم و كيف حال آنان و آشنايي با فرهنگ ها و تمدن هاي ديگر و گذشته در آيات مختلف اين موضوع را مورد توجه قرار داده است.
«آيه 137 سوره آل عمران- آيه 82 سوره غافر- آيه 11 سوره انعام- آيه 69 سوره نمل- آيه 8 سوره زخرف»
19- وحدت مسلمانان رمز پيروزي آنان بر دشمنان است. قرآن كريم در آيه 103 سوره آل عمران مي فرمايند: همگي به ريسمان الهي چنگ بزنيد و پراكنده نشويد و در آيه 46 سوره انفال مي فرمايند: و از خداوند و فرستاده اش اطاعت كنيد و با يكديگر نزاع نكنيد كه سست مي شويد و مهابت و قوتتان از بين مي رود.
20- رهبران الهي رسالت خود را در جمع و رودررو با مردم مي گويند و باكي در اين زمينه ندارند و همچنين پيام هاي پنهاني و زدوبندي ميان رهبران الهي و حكومت هاي ستمگر و افراد خاص وجود ندارد. «آيه 59 سوره طه»
21- رهبران الهي تنها رضا و خشنودي خدا را مدنظر دارند و به تهديد و تعقيب ستمگران اعتنايي ندارند و اهميتي نمي دهند و دست از اهداف خود كه همان خشنودي خداست برنمي دارند. كساني كه رسالت الهي دارند فقط از خدا مي ترسند و از غير از او هيچ ترس و هراسي ندارند و براي خشنودي خدا حتي حاضرند جان خود را نيز فدا كنند. «آيه 84 سوره طه- آيه 39 سوره احزاب- آيه 207 سوره بقره»
22- يكي از شيوه هاي مبارزه و نابودي قدرت هاي استكباري از بين بردن نمادها و مجسمه ها و آثار و مراكز فساد و فرماندهي آنان است. برخورد قاطع با طراحان توطئه و هنرمندان و نويسندگان فاسد و طرف آنان از اجتماع و تحقير و توبيخ و تهديد به مجازات دنيوي و اخروي از شيوه هاي مبارزاتي رهبران الهي با منحرفان است.
سوزاندن گوساله سامري، دستور كشتن گاو بني سرائيل، شكستن بت ها توسط حضرت ابراهيم(ع) و تخريب مسجد ضرار از نمونه تلاش هاي رهبران الهي جهت نابودي نمادهاي كفر مي باشند. «آيه 97 سوره طه- آيات 57 و 58 سوره انبياء»
23- رهبران الهي قبل از دعوت مردم، در بدو امر خود و خانواده اشان را به خدا دعوت مي كنند چرا كه در دعوت الهي استثنايي وجود ندارد و هيچ كس از حركت در مسير الهي معاف نيست... خودسازي و دعوت نزديكان و بستگان مقدم بر تمام دعوت هاست. «آيه 132 سوره طه- آيه 55 سوره مريم- آيه 214 سوره شعراء»
24- مشركان حق نمادسازي ندارند قرآن كريم اجازه ساخت و تعمير نمادهاي اسلامي خصوصاً مساجد را به مشركان نمي دهد. «آيه 17 سوره توبه»
25- مطابق اصل «احدي الحسنين» مسلمانان پيروزي يا شهادت را نيكو مي پندارند زيرا هدف آنان تنهاي رضاي خداوند است. «آيه 52 سوره توبه»
و در آيه 111 سوره توبه مي فرمايند: همانا خداوند از مؤمنان، جان ها و اموالشان را به بهاي بهشت خريده است، آنان در راه خدا مي جنگند تا بكشند يا كشته شوند.
26- مؤمنين نه گواهي ناحق مي دهند نه از گواهي دادن به حق اعراض مي كنند بلكه همواره برپا دارنده عدالت هستند و براي خدا گواهي مي دهند، گرچه به ضرر خودشان، والدين و بستگانشان باشد بنابراين مؤمنين طرفدار باندبازي و حزب بازي نيستند حتي در برخورد با دشمنان نيز به انصاف و عدالت رفتار مي كنند. آيه 135 سوره نساء- آيات 2 و 8 سوره مائده»
برچسب ها:
جنگ نرم و راهبردهاي اسلام از ديدگاه قرآن (قسمت دوم)

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :