صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - سكولاريسم
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم>اصطلاحات و مفاهيم
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/06/20
بازديد: 15066
اصطلاحات و مفاهيم

سكولاريسم

سكولاريسم

سكولاريسم در اصطلاح، در معاني مختلف مانند: «جدا انگاري دين و دنيا» ، «غير مقدس و غير روحاني‏» ، «عقلانيت‏» و «علم گرايي‏» به كار مي‏رود . (1)
واژه لاتيني آن، سكولوم (saeculum) ، به معناي قرن و سده مي‏باشد . سكولوم در زبان كلاسيك مسيحيت، نقطه مقابل ابديت و جاودانگي الوهيت; يعني زمان حاضر است و در اصطلاح به معناي هر چيزي است كه به اين جهان تعلق دارد و به همان مقدار، از خداوند و الوهيت دور است . واژه ژرمني آن (weltlich) به معناي «اين جهاني‏» است كه به دنياي كنوني و مسائل آن نظر دارد . (2)
كاربرد اصطلاح سكولاريسم در جهان غرب، در معاني ذيل است:
?. دين از عرصه سياست و حكومت; تعريف شايع سكولاريسم است . در اين تعريف، دخالت دين در امور سياسي و حكومتي مورد انكار و نفي قرار گرفته است .
? . جدايي دين و دنيا; در تعريف پيشين، تنها مشاركت دين در عرصه حكومت و سياست نفي شده بود، اما در اين تعريف هر نوع فعاليت دين در عرصه‏هاي دنيوي و اجتماعي، حتي آموزشي نفي شده است . مبناي اين تعريف تفسير تجربي ديني و روانشناسي از دين است كه آن را به امر فردي و قلبي فرو مي‏كاهد .
? . نفي دين; رويكرد افراطي عليه دين، نه حذف آن از عرصه اجتماع و دنيا، بلكه حذف آن از ذهن و دل انساني است . در اين نگرش، آموزه‏هاي فراطبيعي مورد نقد و جرح قرار مي‏گيرد و چون دين نيز از مصاديق بارز آن است، به نفي و پاك كردن صورت آن از ذهن انساني پرداخته مي‏شود . (3)


واژه «سكولار» (Secularis) از Seculum گرفته شده كه در زبان لاتين به معناي «اين جهاني، دنيوي، گيتيانه» و متضاد با واژه هاي «ديني» يا «روحاني» است؛ و در مفهوم امروزين خود به معناي طرد دين و آموزه هاي ماوراي طبيعي و تبديل انگاره هاي اجتماعي ديني به انگاره هاي سكولار (اخلاق سكولار، حقوق سكولار، فلسفه سكولار، اقتصاد سكولار و ...) مي‌باشد. اين انديشه از رهگذر علم گرايي، عقل گرايي، و انسان محوري ظهور و بروز خارجي يافت و بر چهار اصل مادي استوار گرديد كه ارتباط عميقي با سه زمينه پيش گفته دارند. انديشمندان سكولار در راستاي حذف انگاره هاي ديني از زندگي فردي و اجتماعي چنان بي مهابا گام زده‌اند كه گويي يگانه راه برطرف ساختن دغدغه هاي آدمي و دست يابي او به سعادت واقعي در گرو هدم انگاره‌ها و مفاهيم ديني از عرصه‌ي زندگي بشري و مطلق انگاري علمي مي‌باشد. در حالي كه اساساً سكولاريسم برآيند يك سري تعارضات به وجود آمده در يك آيين به خصوص و يك منطقه‌ي جغرافيايي و برهه‌ي زماني خاص مي‌باشد، كه لازمه‌ي تعميم آن وجود اين خصوصيات در محل مورد نظر مي‌باشد. مسأله ي كه اصل روايي اين تعميم را در بسياري موارد ناروا مي‌نماياند، چه، اگر دنياي غرب در برهه اي از تاريخ خود، تعارض دين مداران و علم گرايان را به نظاره نشسته است؛ تاريخ آدمي در بسياري از جاي هاي اين پهن دشت عالم، ارتباط طولي و تكاملي دين و دانش را به تصوير كشيده است و نام‌هاي انسان‌هاي فرهيخته‌ي بسياري را در ياد دارد كه هم دين داراني بزرگ بوده‌اند و هم انديشمنداني سترگ.

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :