صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - گلوباليسم
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم>اصطلاحات و مفاهيم
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/06/20
بازديد: 12585
اصطلاحات و مفاهيم

گلوباليسم


گلوباليسم


براي واژگان گلوباليسم (Globalism) و گلوباليزيشن (Globalization)  هنوز ترجمه‌اي نداريم همان‌گونه‌ كه براي بسياري از ايسم‌هاي ديگر نيز معادلي نداريم و گاه آنها را مكاتبي علمي مي‌دانيم گاه نظم و نظامي عملي و گاه موضعي كاملاً تئوريك ـ نظري.
براي گلوباليسم برگردانِ درستي نداريم اما براي گلوباليزيشن ترجمه جهاني‌سازي يا جهاني‌شدن را داريم كه هر دو از نظر ويژگي وضعي واژه انگليسي‌اش پذيرفتني است، البته اگر صفت «گلوبال» را «جهاني» بيانگاريم ــ كه درست نيست. گاهي واژه «گلوباليزاسيون» هم مطرح مي‌شود كه معلوم نيست چه صيغه‌اي است؛ زيرا فرانسوي‌ها و اسپانيايي‌ها اين پديده را «موندياليزاسيون» مي‌نامند. البته آلماني‌ها از واژه گلوباليزاسيون هم استفاده مي‌كنند كه دقيق‌ترش، از نظر عملكرد، مخلوط لاتين و آلماني گلوباليزيرونگ است كه در رابطه با جهاني‌«سازي» دقيق‌ترين معناي فاعلي است، باز مشروط بر آنكه گلوبال به معناي جهاني باشد ــ كه نيست. بدين ترتيب جهاني‌سازي يا جهاني شدن فارسي فقط همتاي همين موندياليزاسيون است نه همتاي گلوباليزيشن.
صفتِ گلوبال از اسم «گلوبوس» مي‌آيد. گلوبوس واژه‌اي لاتين براي كره زمين است. پس معناي دقيق گلوبال، چيزي به نام زمين ـ كُره‌اي است، نه «جهاني»؛ زيرا افزون بر جنبه اتيمولوژيك واژه، جهان به روايت مانوس، كيهان و كهكشان و كائنات را هم شامل مي‌شود و اينها برخلاف گلوبال داراي بُعد هستند. در زبان‌هاي اروپايي هم همين اختلاط وجود داشت و دارد. به همين دليل است كه گلوبال ــ كه براي امور جاري در سطح كره زمين مفهومي شايسته است ــ بدون گرفتاري جانشين «يونيورسال» (كيهاني) شد كه به نادرست به معناي زمين ـ كره‌اي هم به‌كار مي‌‌رفت. اگر اشتباه نكنم اوايل دهه 1920م نيز كارل ياسپرس از كلمه «پلانِتاريسم» (نظام سياره‌اي) استفاده كرد. كمونيست‌ها همين را «امپرياليسم» ناميده بودند.
حال با توجه به اين امر كه نظام زمين ـ كره‌اي مورد بحث ما نظامي است هم پديد آمده و هم درعين‌حال پديد آورده، يعني هم شدن و هم بيشتر محصول عمل آگاهانه بشر است ــ و در اين رابطه «سازمان تجارت جهاني» ارگان و ناظم عمل اقتصادي‌اش است و قوانين مربوطه و نهادهاي تابعه و ديوان عالي بين‌الملل، ارگان‌هاي حقوقي ـ قضايي حفظ و پيشبرد اين نظام و «نظم» حاكم جهاني‌اش هستند و خلاصه، اين نظم دست‌ساز بشر است ــ مي‌توان به طور عاميانه گفت روابط مورد نظر، بيشتر جهاني كردني است تا جهاني شدني.

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :