صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtQTBITVRJQzFBeGclM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلی>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
تاثيرگذاري تاريخي حوزه هاي علميه در مسائل سياسي، دين، انقلاب و دفاع مقدس
در گذشته، حوزه‌هاي علميّه در قبال حكومتها، در محيطهاي شيعي و غيرشيعي، سه نوع عملكرد داشتند: يكي اين‌كه وابسته به دستگاههاي قدرت بودند و روحانيتْ دولتي بود. در محيطهاي مسيحي هم اين‌گونه بوده و هست.
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
ايستادگي مردم پاوه در مقابل دشمن در شرايط دشوار
اول‌باري كه من با جماعتي از مردم پاوه روبه‌رو شدم، در ماه‌هاي اول پيروزي انقلاب در شوراي انقلاب بود. ما عضو شوراي انقلاب بوديم. من ديدم چند نفر جوانِ گرم و گيرا و خوش‌منظر، با لباس كردي آمدند شوراي انقلاب، از ما وقت فوري و ضروري خواستند. من با اين جماعت جوان و پرشور ملاقات كردم.
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
ايستادگي جوانان و مردم قم در صفوف مقدم انقلاب
من در خصوص جوانهاي قم، هم خاطرات دارم، هم اطلاعات متعدد و فراواني دارم... قبل از آنكه مبارزات در سال ۴۱ و ۴۲ اوج بگيرد، اينجا ما نشانه‌ي زيركي جوانان قم و هوشمندي آنها را مشاهده كرديم. من فراموش نميكنم؛ در همين جلوي كوچه‌ي حرم يا آن طرف خيابان، كوچه‌ي ارگ، كيوسك روزنامه‌فروشي بود؛ خبرهاي روزنامه‌ها را در آنجا ميزدند.
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
پيشرو بودن مردم آذربايجان در مشروطه و انقلاب اسلامي ايران/ تدين و غيرت ديني؛عامل نقش‌افريني مردم آذربايجان در تحولات تاريخ معاصر
آن‌‌‌ها [مردم آذربايجان]خودشان را صاحب انقلاب مي‌‌‌دانند؛ حق هم با آن‌‌‌هاست؛ آن‌‌‌ها در چند انقلاب، پيشروان انقلاب بودند؛ در انقلاب ما كه بلاشك پيشرو انقلاب بودند؛ يعني اگر آن‌‌‌ها چهلم مردم قم را برگزار نمي‌‌‌كردند و آن حوادث پيش نمي‌‌‌آمد، من نمي‌‌‌دانم چه مي‌‌‌شد.
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
نقش آفريني مردم در تحولات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
در طول تاريخ ما، هيچ حادثه‌اي مثل حادثه‌ي پيروزي انقلاب اسلامي و حوادث بعد از آن نبوده است كه مردم در آن، نقش مستقيم داشته باشند. در انقلاب اسلامي مردم آمدند؛ همه‌ي مردم، همه‌ي قشرهاي مردم، از شهري و روستائي، از زن و مرد، از پير و جوان، از تحصيلكرده و بيسواد، همه و همه در كنار هم حضور پيدا كردند.
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
درخشندگي مردم كرج در احساس مسئوليت نسبت به انقلاب
امروز در شمار امتيازات درجه‌ي اوّل هر شهري اين است كه مردم آن شهر چقدر نسبت به سرنوشت خود، نسبت به كشور خود، نسبت به انقلاب خود، نسبت به نظام انقلابي خود، احساس مسؤوليت مي‌كنند و در شمار ملت عظيم ايران، به وظايفي كه براي سربلندي ملت و پيشرفت كشور بر عهده‌ي همه است، عمل مي‌كنند.