صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXlMJTJmOUNFZDUwclUlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلی>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
ايستادگي مردم پاوه در مقابل دشمن در شرايط دشوار
اول‌باري كه من با جماعتي از مردم پاوه روبه‌رو شدم، در ماه‌هاي اول پيروزي انقلاب در شوراي انقلاب بود. ما عضو شوراي انقلاب بوديم. من ديدم چند نفر جوانِ گرم و گيرا و خوش‌منظر، با لباس كردي آمدند شوراي انقلاب، از ما وقت فوري و ضروري خواستند. من با اين جماعت جوان و پرشور ملاقات كردم.
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
نمونه هايي از مبارزات تاريخي جنبش دانشجويي عليه استكبار
در كشور ما[جنبش دانشجويي] تاريخ بسيار جالبي دارد. اين را از اين جهت مي‌گويم و رويش تكيه ميكنم كه اين حركت بايد ادامه پيدا كند و اين چيزي نيست كه بتواند متوقف بشود؛ چون كشور در شرائطي است و نظام جمهوري اسلامي، ساخت و ويژگي‌ها و مختصاتي دارد كه حتماً جنبش دانشجوئي در كنارش بايستي حضور داشته باشد.
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
نقش ممتاز زنان در دوران مبارزات انقلابي، تشكيل نظام و جنگ
نقش و سهم بانوان در نظام، يك نقش فوق‌العاده و ممتاز است؛ همچنان كه در اصل انقلاب، نقش بانوان ممتاز بود. حالا شايد جوانهاي عزيزي كه در جلسه هستند و در دوران مبارزات نبودند يا در دوران انقلاب نبودند، نميدانند آنجا چه اتفاقي افتاد؛ جز از طريق گزارشهائي كه همه‌اش هم متأسفانه ناقص است
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
ساخت ۲۵ هزار كيلومتر جاده توسط ستادهاي پشتيبانىِ جنگ سمنان
تيپ مستقلِ قائم كه از سال ۶۵ تشكيل شده است، تا آخر جنگ - تقريباً در طول دو سال و نيم - در بيست و پنج عمليات آفندي و پدافندي شركت كرده است. اين شوخي است؟! بيست و پنج عمليات! رزمندگان اين استان، تيپ قائم را سال ۶۵ تشكيل دادند
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
ايستادگي خوب گيلانغرب در دفاع مقدس علي‌رغم بمباران و تهاجم زميني
در دوران دفاع مقدس، اين شهر[گيلانغرب] امتحان خوبي پس داد. جوانان عزيزي كه امروز در مجموعه‌ي مردم گيلانغرب و مجموعه‌ي شهرستان زندگي ميكنند، بايد به خود ببالند كه پدران آنها، مادران آنها، گذشتگان آنها يك چنين عظمت و شكوهي را در يك دورانِ بسيار سخت از خود نشان دادند.
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
درخشندگي مردم كرج در احساس مسئوليت نسبت به انقلاب
امروز در شمار امتيازات درجه‌ي اوّل هر شهري اين است كه مردم آن شهر چقدر نسبت به سرنوشت خود، نسبت به كشور خود، نسبت به انقلاب خود، نسبت به نظام انقلابي خود، احساس مسؤوليت مي‌كنند و در شمار ملت عظيم ايران، به وظايفي كه براي سربلندي ملت و پيشرفت كشور بر عهده‌ي همه است، عمل مي‌كنند.
نقش اصناف و گروه ها در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
نقش مسجد در پيروزي انقلابها و نهضتهاي اسلامي
مسجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در كشور عزيز اسلامي ما، بلكه در نقاط مختلف عالم و در طول تاريخ، منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حركتهاي اسلامي بزرگي شده است.