صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtSFF0aVJzcm04WDglM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtRkcyemRqTUw4UlklM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXdNZGpvOGJSUzRvJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi0lMmZXRFVkdGpYU1Y4JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - شهيد عباس بابايي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
فهرست موضوعي ايثار و شهادت
پربازديدها
صفحه اصلی>ايثار و شهادت>خاطرات موضوعي>شهيد عباس بابايي
شهيد عباس بابايي
گزيده اي از نامه هاي شهيد بابايي به همسرش
آنچه كه بيشتر در اين نامه ها تاكيد شده، صداقت، ايمان، احترام به والدين و توكل به خداست و اينكه عبادت تنها به نماز و روزه نيست، بلكه خدمت به مردم و تفكر در مورد عملي كه انجام مي دهيم نيز عبادت محسوب مي شود.
خاطره يكي از نزديكان عباس بابايي
گوشه اي از خاطرات محمد حسين صادق زاده از بابايي
محمد حسين صادق زاده يكي از نزديكان شهيد بابايي بوده است. وي زماني كه در پايگاه هشتم شكاري اصفهان بود، ابتدا كار فني داشت و رفته رفته با شهيد بابايي انس و الفت بيشتري گرفت تا اين كه مسئوليت دفتر ايشان را در پايگاه عهده داشت. آنچه در پي مي آيد گوشه اي از خاطرات صادق زاده از بابايي است.
به نقل از احمد حبيبي
خاطره اي جالب از مردم داري شهيد عباس بابايي
خاطره بزرگواري ها و كمك كردن به ديگران آنقدر در نزد نزديكان بابايي هست كه تمام نشدني است. او همواره مي كوشيد به هر نحوي كه شده، ديگران از فيض وجودش نهايت بهره را ببرند. آنچه در پي مي آيد گريزي دارد به راهكار او براي آسايش ديگران.
خاطره اي از ستوان عظيم دربند سري
زندگي پاك و بي آلايش مرحوم شهيد عباس بابايي هر آن كس را كه با وي مراوده اي داشت مجذوب خود مي كرد. چراكه منش آن بزرگوار به نحوي بود كه سبب مي شد، ديگران جذب وي شوند. او همواره دستگير ديگران بود و كمك حال آنها. آنچه در پي مي آيد خاطره اي است از زبان يكي از همرزمان آن مرحوم
خاطره اي از ستوان قلهكي
خاطره اي جالب از ستوان قلهكي در مورد شهيد بابايي
مردمداري شهيد بابايي يكي از مهمترين مولفه هاي شخصيت آن بزرگوار بود. روحيه بخشايش گر او سبب مي شد همگان به گردش جمع شوند و اين امر عاملي براي نزديكي وي با ديگران بود. در خاطره زير با يكي ديگر از ابعاد وجودي وي آشنا مي شويم.
همرزم شهيد
گفت و گو با سرگرد علي اصغر نظري
همه همرزمان شهيد بابايي تاكيد بسياري بر وجوه مختلف وجودي آن شهيد عزيز دارند. از شهامت و شجاعت تا صداقت و خلوص. در اين گفت و گو كوشيده ايم با يكي از همرزمان وي درباره صفات بارز شخصيت او به گفت و گو بنشينيم
سرهنگ خلبان فضل الله جاويدنيا
خاطره اي از شهيد عباس بابايي
خاطره رشادت هاي شهيد عباس بابايي هيچ گاه از ذهن و ضمير ياران او پاك نخواهد شد. هنوز هم ابتكارات او در كلاس هاي مختلف نيروي هوايي تدريس مي شود. خاطره زير نشان از ذكاوت و هوشياري او در ايام سخت نبرد دارد
رئيس پيشين سازمان حج و زيارت درباره شهيد بابايي
گفت وگو با حسين رضايي همرزم شهيد عباس بابايي
بله. استفاده بهينه از هواپيماها از ابتكارات شهيد بابايي بود، مثلاً به هواپيماهاي شكاري مي گفت اگر احساس كرديد هواپيمايي كه سمت شما مي آيد شكاري است و مي خواهد تو را شكار كند از آن فرار كن چون اگر او را بزني و از بين ببري آنها باز هواپيما مي گيرند، تو بايد دنبال شكار هواپيماهاي بمب افكن باشي كه در جبهه ها مزاحمت ايجاد مي كند
گفت و گو با سرتيپ خلبان داود عسكري فر،
سرتيپ خلبان داود عسكري فر، همرزم شهيد عباس بابايي
وقتي شهيد بابايي فرمانده پايگاه 8 شكاري شد تحول اجتماعي رخ داد.مثلاً با اينكه يك خلبان دوره ديده در آمريكا بود، ولي در پايين ترين سطح خانه هاي سازماني (محدوده مربوط به درجه داران) سكنا گزيد.
گفت و گو با سرتيپ خلبان روح الدين ابوطالبي
سرتيپ خلبان روح الدين ابوطالبي،همرزم شهيد عباس بابايي
ابوطالبي پيشتر معاون عمليات نيروي هوايي، رئيس سازمان هواپيمايي كشور و فرمانده پايگاه هاي بوشهر، شيراز و مهرآباد بوده است. او برايمان از دوست و همرزم سابق اش مي گويد. از امر يكا تا دل آسمان ها. از بازي هاي كودكانه اش با فرزندان بابايي و
گفتگو با سلما بابايي، دختر سرلشكر خلبان، شهيد عباس بابايي
خاطرات دختر شهيد بابايي از پدر
در جاي جاي اين گفت وگو سلما بابايي يادآور مي شود كه پدرم، موجب افتخار ايران بود و هست و درست است كه شهيد بابايي، باباي من و افتخار من و همه ي ملت ايران است؛ اما من هم به نوبه ي خود، بايد خودم باشم و تلاش كنم كه همانند پدرم و در راه او باشم، نه اينكه از او و اعتبارش خرج كنم.
گفت و گو با اقدس بابايي، خواهر سرلشكر خلبان، شهيد عباس بابايي
شهيد عباس بابايي از بيان خواهر
اقدس بابايي خواهر شهيد اولين فرزند و دختر، بزرگ خانواده شهيد بابايي است. هميشه وقتي از برادر حرف مي زند، مي گويد: ”عباسم“ و به نحوي اين كلمه را بيان مي كند كه اگر كسي او را نشناسد، فكر مي كند اقدس، مادر عباس است. سوز دل عجيبي دارد. انصافاً هم مثل مادرش است. آخر او بيشتر از همه با عباس بوده است؛ حتي در روزهاي تنهايي اش در شيراز، اصفهان، دزفول و خيلي جاهاي ديگر
گفت و گو با سرتيپ خلبان حبيب بقايي
سرتيپ خلبان حبيب بقايي همرزم شهيد عباس بابايي
از بابايي كه حرف مي زند سراسر بغض است و حسرت. در اين گفت و گو كوشيده ايم زواياي ناگفته ديگري را از زبان يكي از دوستان قديمي بابايي و اينك فاميل او بشنويم
سرتيپ خلبان، حمد ميقاني، فرمانده نيروي هوايي ارتش
گفت و گو با سرتيپ خلبان، احمد ميقاني همرزم شهيد عباس بابايي
امير احمد ميقاني، از شاگردان سابق شهيد بابايي است. او كه هم اكنون فرمانده نيروي هواي ارتش است، مي كوشد تا منش بابايي را در نيرو پياده كند و در اين گفت وگو از دستاوردهاي نيروي هوايي پس از بابايي سخن مي گويد
سرتيپ خلبان حسين چيت فروش همرزم شهيد عباس بابايي
گفت و گو با سرتيپ خلبان حسين چيت فروش
مي توان به بابايي از زواياي مختلف نگاه كرد. فكر مي كنم از جهت اخلاقي در موردش زياد صحبت كردند؛ يك فرد بسيار كم حرف و عملگرا بود. او هميشه موهايش را مي تراشيد و با اين كار مي خواست به تاريخ بگويد كسي با درجه بالاي سرهنگي، سرتيپي و خلبان اف 14 كه هميشه سرش را مي تراشد، آيا معني و مفهوم آن مرگ بر تجمل گرايي، سرمايه داري، دنيا پرستي و لذت گرايي نيست؟
مغز متفكر نيروي هوايي بود...
گفت و گو با سرتيپ خلبان سياوش مشيري، همرزم شهيد بابايي
سرتيپ خلبان سياوش مشيري سال ها با شهيد عباس بابايي هم كلام و همنشين بوده است. او در اين گفت و گو مي كوشد تا توان مديريتي و سرعت تصميم گيري بابايي را به بهترين نحو نشان دهد. چراكه معتقد است اقدامات بابايي سبب شد مسير جنگ تغيير پيدا كرده و ايران در بسياري مواقع ابتكار عمل را در دست داشته باشد
حضور ساده روحي بلند...
گفت و گو با مادر سرلشكر خلبان، شهيد عباس بابايي
هر روز غروب كه مي شد، من ديوانه مي شدم، به حياط مي رفتم، روي تخت مي نشستم و به آسمان نگاه مي كردم و زار زار اشك مي ريختم، آخر مگر شوخي است كه آدم، پسرش را 3 سال نبيند.
مظهر خلوص بود...
گفت و گو با سرتيپ خلبان سيد اسماعيل موسوي همرزم شهيد عباس باباي
در بدو ورودم به دانشكده شهيد بابايي را ملاقات كردم. او از دانشجوياني بود كه همان اوايلي كه من وارد شدم براي طي دوره به آمريكا رفت. آن زمان من چندان شناختي از ايشان نداشتم. بعد از بازگشتم نيروي هوايي براي من پرواز با هواپيماي اف 5 را در نظر گرفت در نتيجه براي آموزش هاي هوايي به دزفول رفتم. شهيد بابايي كلاس قبل از ما بود و از آن فارغ التحصيل شده بود و آنجا در گردان اكتيو پرواز مي كرد. آشنايي مختصري با ايشان پيدا كردم
گفت و گو با سرتيپ خلبان سيروس باهري مدير عامل شركت پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران
گفت و گو با سرتيپ خلبان سيروس باهري، همرزم شهيد عباس بابايي
ه، او با رفتنش خيلي درس ها ياد داد. الان شهيد بابايي الگويي براي همه در همه زمينه هاست. الان كه باهري زنده مانده كسي او را نمي شناسد، ولي خيلي از خلبان هاي ما سعي كردند كه جا پاي او بگذارند
گفت و گو با صديقه حكمت، همسر سرلشكر خلبان، شهيد عباس بابايي
دوشان تپه“ همان جايي است كه هلي كوپتر حامل همسر شهيد بابايي به زمين نشست. او كه سفر حج را نيمه تمام رها كرده بود، از هلي كوپتر پياده شد. باورش برايش خيلي سخت بود. نمي خواست نگاه مستقيم اش را تعقيب كند؛ اما انگار اين چشم هاي منتظر ساليان دور، اختيارش را از دست او خارج كرده است.