http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.mataf
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
صفحه اصلی http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/home
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/contactus
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/about
روايتگر :: پايگاه جامع راويان كشور - شهادت مرگي آگاهانه براي هدفي مقدس
لطفا صبر کنید
صفحه اصلی>گنجينه راويان>رسانه متني>سوژه هاي روايتگري
نویسنده:
امتیاز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/01/20
بازدید: 6941
سوژه هاي روايتگري

شهادت ، مرگي آگاهانه براي هدفي مقدس


   گفتاري از استاد ماندگاري /  چيستي و كار آمدي فرهنگ جهاد و شهادت طلبي

 
روايتگر : ايمان به خداي متعال و پذيرش ولايت اولياي الهي و عمل به شريعت جامعه مؤمنين به يك نظام ارزشي، جهت گيري و موضع گيري مشترك و نزديك به هم مي رساند.درسايه اين اشتراكات يك پيوند عميق عاطفي ويك همدلي و همبستگي محكم و شبكه اي از مهر و محبت وعاطفه و برادري ايجاد مي گردد.
قرآن كريم مؤمنين را برادر مي خواند و مي فرمايد: انما المومنون اخوه  و دعوت به وحدن ويكپارچگي و عدم تفرقه مي نمايد و اعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا   و همگان سمت در ريسمان خدا زنيد و پراكنده مشويد.اين تأليف قلوب و محبت و برادري در قرآن كريم از نعمت هاي الهي برشمرده شده و مؤمنين رابه يادآوري آن سفارش مي نمايد و اذكر و نعمت الله عليكم از كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمه اخوانا  و از نعمتي كه خدا بر شما ارزاني داشته است ياد كنيد آن هنگام كه دشمن يكديگر بوديد و از دلهايتان رابه هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شديد.
در كنار دعوت وتشويق به اخوت و وحدت، قرآن كريم از اعمال، گفتار و رفتاري كه به اين وحدت و اخوت خدشه وارد مي كند باعث تفرقه و پراكنندگي قلوب و از بين رفتن اعتماد مي گردد به شدت نهي م يكند از اين رو گناهاني غيبت، تهمت، توهين، سوء ظن، استهزاء، تحقير ديگران، القاب دادن ومسخره كردن ديگران به شدت نهي شده و آثار سوء و عواقب بد آن تذكر داده شده است.
موضوعاتي چون ايثار، انفاق، قرض الحسنه و صدقه نيز كه در پرورش روحي مؤمنين وعدم دلبستگي آنان به دنيا و نيز درايجاد فرهنگ اخوت و برادري بسيار مؤثر هستند درقرآن كريم بسيار سفارش و تكريم گرديده است.اين نكته به اهل انديشه پوشيده نيست كه بنيان تكامل اجتماعي و رشد و تعالي جامع بر وحدت استوار است.
تجميع ظرفيت هاي انساني و همفكري و همكاري آنها براي پيشبرد اهداف اجتماعي و انجام كارهاي بزرگ بدون وحدت و همدلي آحاد جامعه و جهت گيري و موضعگيري مشترك اتفاق نم افتد اين اخوت و وحدت و همدلي كه به همفكري و همكاري وتعاون منجر مي شود از ابزارها ومنابع قدرت نرم جامعه مؤمنين محسوب مي گردد.
قرآن كريم علاوه بر دعوت به وحدت وعدم تفرقه، مؤمنين رابه همكاري و تعاون بر اساس نيكي و تقوي دعوت مي نمايد تعاونوا علي البر والتقوي .ايمان وتقوي دركنار فرهنگ اخوت و وحدت باعث مي شود كه روحيه ايثار و همكاري و تعاون در راه خدا جايگزين حرص و حب به دنيا شود و انسان از لاك منافع فردي خودخارج شود و روحيه انجام كار خير و تعاون در راه خدا در جامعه تبديل به فرهنگ عمومي گردد.
البته در جوامع مادي نيز همفكري و همكاري و تعاون وجود دارد اما اين تعاون براي بهره مندي بيشتر از دنياي مي باشد و اين تعاون ريشه درايمان و همدلي واخوت و مهرباني ندارد. يكي ديگر از منابع قدرت نرم در جبهه مؤمنين كه ريشه در وحدت و يكپارچگي بر محور ايمان، ولايت و شريعت دارد ايجاد ساختار و بسترهايي براي تشكيل جماعت مؤمنين و نمايش وحدت و قدرت  مي باشد.
موضوعاتي همچون نماز جماعت، نماز جمعه، نمازهاي عيد، حج، عزاداري و زيارت هاي جمعي از اين دسته هستند كه موجب نمايش جمعيت و قدرت و اتحاد مسلمين و تقويت روحيه تعبد و عبادت هاي جمعي و ايجاد الفت و برادري و ارتقاء قدرت انديشه و فهم جمع مؤمنين و به گونه اي مانور قدرت مي شوند.
فرهنگ جهاد
در جريان و دو جبهه حق و باطل در حركت و تلاش براي تحقق اهداف خود با يكديگر اصطكاك و درگيري دارند براي جريان يافتن عبودييت و بندگي خدا در عالم و رفع موانع بندگي خداي متعال نياز به رويارويي و در گيري با جبهه كفر و باطل است و بر اين اساس فرهنگ حهاد و مبارزه و استحكاك در راه خدا يكي از منابع قدرت نرم جامعه مؤمنين مي باشد.
اين فرهنگ، مولد و توليد كنند قدرت واقتدار بوده و فرهنگ و روحيه و جرأت و اراده مبارزه در راه خدا باعث برهم خوردن موازنه قوي به نفع مؤمنين در اين درگيري و رويارويي است خداوند متعال دستور مبارزه جهاد وقتال با جان و مال با كفار را در قرآن كريم صادر مي نمايد.
و از فضيلت و برتري مجاهدين بر قاعدين  و افتخار معنوي و اجر و پاداش بي حساب خداوند به مجاهدان در راه خدا خبر مي دهد.
آثار و محصول جهاد
جهاد در راه خدا و ترويج اين فرهنگ و اهتمام مسليمن به امر جهاد و مجاهدت واستقامت در راه خداوند موجب حفظ و توسعه دين خدا و ترويج شريعت مي گردد.
جهاد موجب مجبوبيت در ترد خداوند و استحكام جبهه ايمان و مؤمنين است.   جهاد موجب محبوبيت درنزد خداوند واستحكام جبهه ايمان و مؤمنين است.   مجاهدتت در راه خدا باعث دفع فساد در زمين  و دفع طاغوت و رفع فتنه درعالم و تقويت دين الهي مي شود.
اين فرهنگ ايجاد كننده رعب و وحشت در دل دشمنان و پديدآورنده قدرت واقتدار و مصونيت درجامعه مؤمنين است.
توسعه ايمان و تضعيف كفر درگرو درگيري با كفر است و در اين نبرد و آبديده شدن مؤمنين دركور، جنگ با كفر و باطل است كه شجاعت و روحيه حماسه تبلور مي يابد، استعدادها رشد پيدا مي كنند، روحيه اعتماد و توكل افزايش مي يابد، خلاقيت وابتكار بروز مي يابد، شرح صدر و تحمل درجامعه مضاعف مي شود و امنيت و آرامش در سايه اقتدار و آمادگي هميشگي حاصل مي شود.
فرهنگ شهادت
   شهادت مرگي آگاهانه است كه شهيد از روي آگاهي و به خاطر هدف مقدس و به تعبير قرآن كريم« في سبيل الله» انتخاب مي كند كه به تعبير پيامبر گرامي اسلام «اشرف الموت» و از نگاه حضرت علي(عليه السلام) «گرامي ترين نوع مردن و اكرم الموت» است.
قرآن كريم در سور و آيات مختلف به بحث شهيد و شهادت و مجاهدين في سبيل الله و جايگاه و منزلت و پاداش آنان پرداخته است. در قرآن مجيد در سوره ها و آيات ذيل مباحث شهيد و شهادت و جهاد مطرح گرديده است:
در اين آيات مباحثي همچون حيات و زندگي شهيد و نفي ممات او، حيات حقيقي و جاويد شهيد، برخورداري از رزق و روزي حسن و نيكو و زندگي و تنعم شهدا، آمرزش گناهان، ضايع نشدن عمل و اجر شهيد، مسرت و شادي و فرح شهيد، وارد شدن در رحمت و رضوان الهي و رستگاري شهيد، خشنودي و رضايت شهدا از نعمات و رضوان الهي، بشارت شهدا به اهل ايمان و شريك كردن آنان در اين شادي و ورود به بهشت و اعطاي بهترين پاداشها و مقام رضوان و رفيع به آنان مطرح گرديده است.
در باب منزلت و مقام و پاداش شهيدان و مجاهدان في سبيل الله روايات بسيار زيادي از معصومين(عليهم السلام) نقل گرديده است.
كارآمدي فرهنگ شهادت
شهادت طلبي سلاح برنده يك ملت است و هيچ سلاحي به اين اندازه در حفظ استقلال و عزت و شرف و مرزهاي جغرافيايي و فكري و عقيدتي يك كشور برنده و كارآمد نيست و چه زيبا امام امّت(ره) فرمودند: «ملتي كه شهادت دارد اسارت ندارد.»
انقلاب اسلامي ايران نمونه اي بود كه كارآمدي فرهنگ شهادت را به خوبي به نمايش گذاشت. اين انقلاب   براي دستيابي به اهداف خود هيچ يك از ابزارهاي ظاهري موفقيت اعم از قدرت سياسي و نظامي و اقتصادي و احزاب و گروه¬ها و حمايت جهاني را در اختيار نداشت و تنها اسلحه پيشرفته و برنده آن سلاح شهادت طلبي بود. شعار اصلي انقلاب شعار پيروزي خون بر شمشير بود و روحيه شهادت طلبي از عوامل اصلي تسريع كننده حركت شتابنده انقلاب بود.
در اين زمينه حضرت امام مي فرمايند: ما همانطوري كه سيد الشهدا در مقابل آن همه جمعيت و آن همه اسلحه اي كه آنها داشتند قيام كرد تا شهيد شد؛ ما هم همين طور، ما هم براي شهادت حاضريم.  و مگر خون ما رنگين تر از خون سيد الشهداست و چرا بترسيم از اينكه خون يا جان بدهيم.
ادبيات انقلاب اسلامي ادبيات توحيدي و عاشورايي بود و در انقلاب خون بر شمشير پيروز بود و نه اسلحه در برابر اسلحه.
 جبهه كفر براي رسيدن به اهداف شيطاني خود همواره در پي كسب قدر ت بيشتر و دستيابي به سلاح برتر بوده است و از اين رو دستاورد‌هاي چشمگيري در كسب قدرت نظامي و سلاح و ابزار‌هاي جنگي داشته است.
در همين راستا قرآن كريم به مومنين و اهالي جبهه ايمان سفارش مي‌كند كه از دشمن غفلت نورزند و براي مقابله با دشمن و ترساندن دشمنان خدا و دين، مومنين خود را به سلاح و تجهيزات نظامي قوي و متنوع مجهز نمايند.« و اعدوا لهم ماستطعتم  من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم »
جبهه كفر و استكبار در قالب  استكبار جهاني و رژيم نا مشروع اسرائيل در سده اخير به قدرت چشمگيري دست يافته و تمام ابزارهاي قدرت اعم از قدرت اقتصادي ، سياسي ، علمي ، نظامي و رسانه‌اي را در اختيار گرفتند. تماميت طلبي و خوي استكباري جبهه كفر و از سويي ديگر انديشه استيلاي قوم يهود بر جهان باعث توليد سلاح اتمي گرديد و جبهه كفر و استكبار به عنوان قدرت و حاكميت نظامي برتر و بمب اتمي به عنوان سلاح برتر لقب گرفت.
ظهور قدرتمند انقلاب اسلامي و پس از آن دفاع جانانه در هشت سال دفاع مقدس جهان كفر را در شوك و حيرت عظيمي فرو برد و معادلات قدرت را تغيير داد.
انقلاب اسلامي در ظاهر از هيچ يك از ابزار‌هاي متعارف قدرت برخوردار نبود  و در اين قيام، ملتي  با دست‌هاي خالي و بدون سلاح و بدون برخورداري از پشتيباني قدرت‌هاي جهاني و تنها با تكيه بر ايمان و انگيزه‌هاي ديني و با آرمان‌ها و شعار‌هاي ديني و شيعي و با مرجعيت شيعي و با رهبري مرجعيت شيعي به پيروزي رسيد.
افكار عمومي دنيا كه سالها با اين شعار خو گرفته بودند كه دين افيون توده‌ها و عامل رخوت و سستي اجتماعي است ، به يكباره قدرت و كارآمدي دين را در ايجاد بزرگترين انقلاب تاريخ مشاهده كردند.
انقلاب اسلامي و دفاع مقدس اين سؤال بزرگ را در مقابل اذهان جهانيان قرار دارد كه قدرت، تنها در بمب اتم و سلاح نظامي نيست بلكه ايمان به خدا و غيب و قدرت روحي و فكري و عملكرد ايثارگرانه و شهادت طلبانه مي‌تواند قدرت و كارآمدي زيادي ايجاد نمايد و در واقع قدرت در ايمان و شهادت طلبي است و شهادت سلاح برتر است.
فرهنگ شهادت طلبي ادامه فرهنگ جهاد و به معناي اعلام و فادري و فداكاري تا سر حد جانبازي و شهادت است. ابزار شيطان براي دوري انسان از بندگي و عبوديت خداي متعال زينت دادن دنيا و ايحاد حرص به دنيا است و قرآن يهود را حريص ترين افراد به زندگي دنيا خوانده است كه مايل هستند هزار سال در دنيا عمر كنند. در مقابل شهادت طلبي و آمادگي جانفشاني در راه خدا اوج قله ايمان و ملاك صدق در ايمان است.
ترس ازمرگ بزرگترين نقطه ضعف كفار و آمدگي از شهادت و استقبال از آن نقطه قوت و ميطيع بزرگ قدرت نرم ما مي باشد لذا در درگيري سلاح شهادت طلبي و فرهنگ شهادت يك گام بلنداز دشمن پيش است و نظام پرورش اسلام و فرهنگ جهاد و شهادت انسان مؤمنين را از اسلحه قوي تر مي سازد كه اين خود باعث ايجاد ترس و وحشت در دل كافران وايجاد اقتدار و مصونيت در جبهه مؤمنين مي گردد.
خون شهيد تفكر باطل را رسوا مي سازد وراه خود را جاودانه مي كند و ديگران را به ادامه مسير دعوت مي نمايد.
 
برچسب ها:

نظرات
يادداشتي ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام :
پست الكترونيكي:
متن نظر :